Archiwalna wersja strony: 2011 rok

Urząd Gminy Czarnocin - 2011 rok
Data archiwizowania: 2011-10-11 11:50:38
2011 rok

IV/16/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

IV/17/2011 w sprawie uchwalenia bużetu Gminy Czarnocin na 2011 rok,

IV/18/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

IV/19/2011 w sprawie zasad wynagradzania za inkaso,

IV/20/2011 w sprawie powierzenia Spółce pod frmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gopodarki Odpadami Komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy)oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,

IV/21/2011 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

IV/22/2011 w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji,

V/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwlalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

V/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania,

V/25/2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

V/26/2011 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

V/27/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

V/28/2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso,

V/29/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

V/30/2011 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

V/31/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VI/32/2011 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

VI/33/2011 w sprawie trybu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,

VI/34/2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony stanowiącego własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

VI/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VI/36/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VI/37/2011 uchylająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

VII/38/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał,

VII/39/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży slużbowych,

VII/40/2011 zmieniająca uchwałę: w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

VII/41/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VII/42/2011 w sprawie przyjęcia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016,

VIII/43/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnocinie,

VIII/44/2011 w sprawie trybu udzialania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

VIII/45/2011 w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Czarnocin,

VIII/46/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VIII/47/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VIII/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VIII/49/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

VIII/50/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

VIII/52/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok,

VIII/53/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za 2010 rok,

VIII/54/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie za rok 2010,

VIII/55/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku,

VIII/56/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

VIII/57/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego,

VIII/58/2011 w sprawie wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego we władaniu Gminy Czarnocin,

VIII/59/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej w władaniu Gminy w drodze bezprzetargowej,

VIII/60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

VIII/61/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

VIII/62/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niruchomości rolnej stanowiącej własność gminy,

VIII/63/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie,

IX/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

IX/65/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

IX/66/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,

IX/67/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

IX/68/2011 w zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

IX/69/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

IX/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

IX/71/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026,

X/72/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie,

X/73/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013,

X/74/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

X/75/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

X/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/77/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/79/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/81/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/82/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/83/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej bedącej własnościa Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/85/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/86/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/87/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/89/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/90/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/91/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej bedącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/92/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego we władaniu Gminy Czarnocin,

X/93/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/94/2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony stanowiącego własność Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/95/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Z uśmiechem w przyszłość"
 Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl