Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-09-03 09:30:27 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLIX odbędzie się dnia 05.09.2014r.(piątek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej. 5. Podjęcie uchwał 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie obrad.

Zobacz również: