Ogłoszenie

2015-03-10 13:43:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działek nr 105, 108, 124, 353 o łącznej powierzchni 3,51 ha położonych w Sokolinie, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kazimierskiego Znak: G.6800.6.2014 z dnia 09.06.2014 r.

Spisy i karty inwentaryzacyjne wyłożone są do publicznego wglądu w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie przez okres 30 dni, tj. od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 09 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym wszelkie zastrzeżenia i uwagi zainteresowane jednostki i osoby mogą zgłaszać do Komisji Inwentaryzacyjnej w podanym terminie.

Skan ogłoszenia- pobierz

Zobacz również: