Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2015-03-13 12:24:57 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) w dniu 12.03.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia w miejscowości Mękarzowice gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 166, 168, 125, 214/1, 212, 250/3, 252/1, 254/3, 254/2, 256/1, 350 oraz w miejscowości Malżyce gm. Czarnocin na działce 380/54.”

Zainteresowanie osoby mogą zapoznać się projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, w Referacie Rolnictwa Budownictwa i Geodezji (piętro II, pokój 26), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Skan obwieszczenia o wydaniu decyzji - pobierz

Zobacz również: