Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-03-15 11:06:21 Ogłoszenia

.

 

Znak: BG.6733.2.2018             

Czarnocin, dnia 15.03.2018 rokuOBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)


zawiadamia się


iż w dniu 07.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PL 2014 Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kuciejczyka, Electronic Control System S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warsza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 12645 Czarnocin”. Lokalizacja inwestycji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 260 w miejscowości Krzyż, gm. Czarnocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II- piętro) od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00 oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.
Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krzyż

  4. a/a

 

Skan obwieszczenia - pobierz

 


Zobacz również: