Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszowie

2018-08-20 11:10:09 Ogłoszenia

.

Znak: BG.6733.3.2018                                                                                              Czarnocin, dnia 20.08.2018 rokuOBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)- dalej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)


zawiadamiam

że w dniu 20.08.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Soboszów gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 181, 182, 209/2, 277, 278, 280/1, 281/2”.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II piętro), Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00. Zapoznanie się z decyzją nie jest obowiązkowe.

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Soboszów

  4. a/a


Sporządziła: E. Bądkowska

Tel. 41 351 23 05

 

Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: