Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszów

2018-08-21 14:22:15 Ogłoszenia

.


Znak: BG.6733.5.2018 Czarnocin, dnia 21.08.2018 rokuOBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)- dalej k.p.a oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)


zawiadamiam

że w dniu 17.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Soboszów gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 181, 182, 183, 209/2, 277, 278, 281/2”.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II- piętro) od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00 oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.

Wyjaśniam, że zgonie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Soboszów

  4. a/a


Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: