Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-09-03 12:28:56 Ogłoszenia

.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)- dalej k.p.a oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.)- dalej u.p.z.p.


zawiadamiam

że w dniu 03.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Krzyż gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 314, 315, 319/7, 127”.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II piętro), Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00.

Zapoznanie się z decyzją nie jest obowiązkowe.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnocin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Czarnocin oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krzyż

  4. a/a
Sporządziła: E. Bądkowska

Tel. 41 351 23 05

Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: