Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszów

2018-09-19 09:57:07 Ogłoszenia

.

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)- dalej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)


zawiadamia się

że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Soboszów gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 181, 182, 183, 209/2, 277, 278, 281/2” uzyskano niezbędne uzgodnienia w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji.

Projekt decyzji został uzgodniony:

  1. ze Starostą Kazimierskim postanowieniem znak: RL.6125.132.2018 z dnia 07.09.2018 r. (data wpływu: 11.09.2018 r.),

  2. z Zarządem Powiatu w Kazimierzy Wielkiej postanowieniem znak: PZD-I-433/86/2018 z dnia 06.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.09.2018 r.),

  3. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie- uzgodnienie uważa się za dokonane. Organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wniosku o uzgodnienie tj. od dnia 04.09.2018 r. nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w związku z czym uzgodnienie uznaje się za dokonane.


Zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Otrzymują:
  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Soboszów

  4. a/a


Sporządziła: E. Bądkowska

Tel. 41 351 23 05

Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: