WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży

2018-12-28 13:25:17 Ogłoszenia

.

Wójt Gminy Czarnocin

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży


Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid. 128, położona w obrębie nr 0002, w miejscowości Bieglów, stanowiącą własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00041093/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 128 wynosi 0,11ha (opis użytku: ŁIII=0,11ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej a w dalszej odległości grunty wykorzystywane rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Posiada kształt nieregularny. Nieruchomość zakrzaczona. Działka częściowo zabudowana połową domu, która stanowi odrębny przedmiot własności. Na działce posadowiony słup elektroenergetyczny.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości- 9000,00 zł netto oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LIX/356/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 28.12.2018 roku do dnia 8.02.2019 roku składać wniosek o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Sporządziła: E. Bądkowska

tel. 41 351 23 05

Skan wykazu - pobierz

Zobacz również: