OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 335 O POWIERZCHNI 0,19 HA W OBRĘBIE SOKOLINA

2019-02-19 14:30:24 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 335 O POWIERZCHNI 0,19 HA W OBRĘBIE SOKOLINA

Znak: BG.6840.1.2.2018                                                                Czarnocin, dnia 19.02.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 335 O POWIERZCHNI 0,19 HA W OBRĘBIE SOKOLINA

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid. 335 położona w obrębie nr 0018, w miejscowości Sokolina, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040870/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 335 wynosi 0,1900 ha (opis użytku: ŁVI=0,1900 ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych, rowu melioracyjnego oraz w bliskiej odległości zabudowy zagrodowej. Posiada kształt regularny zbliżony do trapezu, teren płaski. Struktura użytku dobra. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań                             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość położona na obszarze ekotonu łąkowego (pasy wentylacji).

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 6800,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                         i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.)

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                            o gospodarce nieruchomościami minął w dniu 28.12.2018 r. i w tym  terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w  Czarnocinie (sala konferencyjna)                    w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 9:30.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305. Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” à „Aktualności”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu                         w wysokości 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 27.03.2019 r. obręb Sokolina działka 335”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Pozostałe informacje:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa                          w formie aktu notarialnego;

 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 1) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 2;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

  1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
  3. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
  4. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

(OgloszenieBG.6840.1.2.2018zdnia19.02.2019r..pdf)

(Mapanr1zlokalizacjadzialki335Sokolina.bmp)

(Mapanr2zlokalizacjadzialki335Sokolina.bmp)

(Wzornr1Oswiadczeniemai.wspolnomajatkowa.docx)

(Wzor2Oswiadczeniemalrozdzilnmajatkowa.docx)



Zobacz również: