OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 288 O POWIERZCHNI 0,37 HA W OBRĘBIE KORYTO

2019-02-19 14:46:28 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 288 O POWIERZCHNI 0,37 HA W OBRĘBIE KORYTO

Znak: BG.6840.1.1.2018                                                          Czarnocin, dnia 19.02.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 288 O POWIERZCHNI 0,37 HA W OBRĘBIE KORYTO

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid. 288, położona w obrębie nr 0009, w miejscowości Koryto, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040871/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 288 wynosi 0,3700 ha (opis użytku: RII=0,2100 ha, RIIIa= 0,0500 ha, RIVa=0,1100 ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych, w dalekiej odległości zabudowa zagrodowa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren ze spadkiem. Nieruchomość o bardzo dobrej kulturze rolnej                            i produkcyjnej gleby.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 8600,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                      i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                            o gospodarce nieruchomościami minął w dniu 28.12.2018 r. i w tym  terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 9:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu                               w wysokości 500,00 zł. (słownie złotych: pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym                      w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 27.03.2019 r. obręb Koryto działka 288”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w  Czarnocinie.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl      w zakładce „Ogłoszenia” à „Aktualności”.

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 2052                    z późn.zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do  nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2 a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie pok. nr 22, w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 288 obręb Koryto”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1.    złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz                          z kompletem wymaganych dokumentów

2.    wniosą wadium w wysokości 500,00 zł do dnia 22.03.2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy w Czarnocinie na tablicy ogłoszeń do dnia 25.03.2019 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1.    dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);

2.    oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);

3.    zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust 2 pkt 2 i ust 3 oraz art. 7 ust. 9  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa          i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 108)

5.    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);

6.    osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (wzór nr 4).                              W przypadku małżeńskiej rozdzielności majątkowej należy złożył oświadczenie wg wzoru nr 5.

Pozostałe informacje:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa                          w formie aktu notarialnego;

 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 4) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 5;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

2.    Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

3.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

4.    Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

5.    O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

(OgloszenieBG.6840.1.1.2018zdnia19.02.2019r..pdf)

(Mapanr1zlokalizacjadzialki288Koryto.bmp)

(Mapanr2zlokalizacjadzialki288Koryto.bmp)

(Wzór nr 1- Oświadczenie gospodarstwo.doc)

(Wzornr2Oswiadczenieuzytkirolne.doc)

(Wzornr3Oswiadczenieozapoznaniusiezestanemnieruchomosc.doc)

(Wzornr4Oswiadczeniemal.wspolnoscmajatkowa.docx)

(Wzornr5Oswiadczeniemal.rozdzilnoscmajatkowa.docx)

(Zgloszenieuczestnictwawprzetarguograniczony.doc) 


Zobacz również: