OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

2019-02-19 16:09:48 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

Znak: BG.6840.1.4.2018                                                          Czarnocin, dnia 19.02.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid. 160, położona w obrębie nr 0008, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00038898/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 160 wynosi 0,7527 ha (opis użytku: RII=                  0,2500 ha, RIIIa=0,5027 ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, terenów rolniczych. Dojazd drogą asfaltową. Posiada kształt zbliżony do trójkąta, teren z lekkim spadkiem. Część nieruchomości o bardzo dobre kulturze rolnej i produkcyjnej gleby, pozostała część to łąka. Na nieruchomości znajduje się słup elektroenergetyczny.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 28000,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                       i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z póżn.zm.).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                            o gospodarce nieruchomościami minął w dniu 28.12.2018 r. i w tym  terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu                               w wysokości 1500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 27.03.2019 r. obręb Kolosy  działka 160 ”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w  Czarnocinie.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl      w zakładce „Ogłoszenia” à „Aktualności”.

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 2052                    z późn.zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do  nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2 a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie pok. nr 22, w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 160 obręb Kolosy”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1.    złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz                          z kompletem wymaganych dokumentów

2.    wniosą wadium w wysokości 1500,00 zł do dnia 22.03.2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy w Czarnocinie na tablicy ogłoszeń do dnia 25.03.2019 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
 2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
 3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust 2 pkt 2 i ust 3 oraz art. 7 ust. 9  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa          i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 108)
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
 6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (wzór nr 4).                              W przypadku małżeńskiej rozdzielności majątkowej należy złożył oświadczenie wg wzoru nr 5.

Pozostałe informacje:

 1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa                          w formie aktu notarialnego;

 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 4) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 5;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

 1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 3. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

  (BG.6840.1.4.2018-OGlOSZENIEKOLOSY1601.pdf)

(Mapanr1zlokalizacjdzialki160Kolosy.bmp)

(Wzornr 1Oswiadczeniegospodarstwo.doc)

(Wzornr2Oswiadczenieuzytkirolne.doc)

(Wzorn3-Oswiadczenieozapoznaniusiezestanemnieruchomoci.doc)

(Wzornr4-Owiadczeniemalwspolnoscmajatkowa.docx)

(Wzorn5Oswiadczeniemal.rozdzilnoscmajatkowa.docx)

(Zgloszenieuczestnictwaprzetarguograniczonym.doc)

 


Zobacz również: