OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

2019-05-17 10:34:35 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

Znak: BG.6840.2.2018                                                          Czarnocin, dnia 17.05.2019 roku

 

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYM  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid.128, położona w obrębie nr 0002, w miejscowości Bieglów, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00041093/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 128 wynosi 0,11 ha (opis użytku: ŁIII=0,11 ha).

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej a w dalszej odległości grunty wykorzystywane rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Posiada kształt nieregularny. Nieruchomość zakrzaczona. Działka częściowo zabudowana połową domu, która stanowi odrębny przedmiot własności. Na działce posadowiony słup elektroenergetyczny.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i zagrodową.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 9000,00 zł netto  

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu  23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1,  w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z póź.zm.). Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu (cena netto) doliczony zostanie podatek VAT.

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  9 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami minął w dniu  08.02.2018 roku i w tym terminie nie wpłyną żaden wniosek.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w  Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305. Informacje dostępne są również na stronie internetowej gminy www.bip.czarnocin.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” à „Aktualności”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr
07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu                 19 czerwca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 24.06.2019 r. obręb Bieglów działka 128”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Pozostałe informacje:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego;

 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 1) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 2;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

  1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
  3. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
  4. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128 o powierzchni 0,11 ha w obrębie Bieglów

 Mapa z lokalizacją działki 128 Bieglów

 Wzór nr 1- Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

 Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

 

 

 

Zobacz również: