Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Miejscowości Ciuślice, gmina Czarnocin

2016-01-22 14:21:50 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2016-01-21 12:34:14 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.zm.) więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2016-01-08 14:50:33 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w dniu 08.01.2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowościach Ciuślice, Opatkowiczki- gmina Czarnocin”. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024.

2015-12-30 13:47:09 Ogłoszenia

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-12-16 08:46:31 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XVI Rady Gminy w Czarnocinie, 30.12.2015r. ( środa ) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-12-14 12:09:28 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./
zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Malżyce

2015-12-11 17:09:40 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Mękarzowice

2015-12-11 17:07:38 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2015-11-30 11:53:24 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Swoszowice

2015-11-20 14:14:04 Ogłoszenia

. więcej»