2017 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-08-24 10:55:25

XXXVI/215/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXVI/216/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2037,

XXXVI/217/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2017,

XXXVI/218/2017 w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Czarnocin,

XXXVII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXVII/220/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019,

XXXVII/221/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,

XXXVII/222/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach, i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin

XXXVIII/223/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXVIII/224/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XXXVIII/225/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXVIII/226/2017 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XXXVIII/227/2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Czarnocin w
zakresie wspierania rozwoju sportu,

XXXVIII/228/2017 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przez
samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty,

XXXVIII/229/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017 - 2021r.

XXXVIII/230/2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XXXVIII/231/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

XXXVIII/232/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXVIII/233/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXVIII/234/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

XXXIX/235/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXIX/236/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2037,

XXXIX/237/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXIV/238/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXIV/239/2017 w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,

XL/240/2017 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XL/241/2017 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XL/242/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej,

XL/243/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XLI/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLI/245/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLI/246/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2016 rok,

XLI/247/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok,

XLI/248/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie: przyjętego Uchwałą Nr XXII/142/2016 przez Radę Gminy w Czarnocinie w dniu 29
kwietnia 2016 roku "Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarnocin na lata 2015-2022"

XLII/249/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminny Czarnocin,

XLII/250/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLII/251/2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarnocin,

XLIII/252/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLIII/253/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLIII/254/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin,

XLIV/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLIV/256/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLIV/257/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XLIV/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 dotyczącą wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

Załączone pliki:

XXXVI_215_2017.pdf
(XXXVI_215_2017.pdf - 869.975 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:51:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_216_2017.pdf
(XXXVI_216_2017.pdf - 7821.605 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:52:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_217_2017.pdf
(XXXVI_217_2017.pdf - 617.425 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:54:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_218_2017.pdf
(XXXVI_218_2017.pdf - 178.839 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:53:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_219_2017.pdf
(XXXVII_219_2017.pdf - 252.909 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:38:26 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_220_2017.pdf
(XXXVII_220_2017.pdf - 3611.036 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:39:32 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_221_2017.pdf
(XXXVII_221_2017.pdf - 1608.087 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:40:13 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_222_2017.pdf
(XXXVII_222_2017.pdf - 178.037 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:40:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_223_2017.pdf
(XXXVIII_223_2017.pdf - 924.003 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:56:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_224_2017.pdf
(XXXVIII_224_2017.pdf - 6782.954 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:58:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_225_2017.pdf
(XXXVIII_225_2017.pdf - 390.593 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:59:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_226_2017.pdf
(XXXVIII_226_2017.pdf - 284.258 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:00:00 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_227_2017.pdf
(XXXVIII_227_2017.pdf - 4965.104 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:03:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_228_2017.pdf
(XXXVIII_228_2017.pdf - 841.108 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:04:21 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_229_2017.pdf
(XXXVIII_229_2017.pdf - 2957.355 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:06:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_230_2017.pdf
(XXXVIII_230_2017.pdf - 306.089 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:07:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_231_2017.pdf
(XXXVIII_231_2017.pdf - 555.281 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:10:20 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_232_2017.pdf
(XXXVIII_232_2017.pdf - 175.772 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:10:51 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_233_2017.pdf
(XXXVIII_233_2017.pdf - 175.043 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:11:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_234_2017.pdf
(XXXVIII_234_2017.pdf - 535.611 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:53:47 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_235_2017.pdf
(XXXIX_235_2017.pdf - 663.9 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:14:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_236_2017.pdf
(XXXIX_236_2017.pdf - 6930.712 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:15:31 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_237_2017.pdf
(XXXIX_237_2017.pdf - 394.054 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:15:51 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_238_2017.pdf
(XXXIX_238_2017.pdf - 253.032 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:17:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_239_2017.pdf
(XXXIX_239_2017.pdf - 166.33 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:17:58 Redaktor: Piotr Giereś
XL_240_2017.pdf
(XL_240_2017.pdf - 728.151 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:04:52 Redaktor: Piotr Giereś
XL_241_2017.pdf
(XL_241_2017.pdf - 316.158 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:06:52 Redaktor: Piotr Giereś
XL_242_2017.pdf
(XL_242_2017.pdf - 6524.188 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:07:54 Redaktor: Piotr Giereś
XL_243_2017.pdf
(XL_243_2017.pdf - 459.532 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:08:22 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_244_2017.pdf
(XLI_244_2017.pdf - 307.256 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:25:45 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_245_2017.pdf
(XLI_245_2017.pdf - 6890.837 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:26:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_246_2017.pdf
(XLI_246_2017.pdf - 173.541 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:27:26 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_247_2017.pdf
(XLI_247_2017.pdf - 198.389 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:28:10 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_248_2017
(XLI_248_2017.zip - 6508.075 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:35:22 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_249_2017.pdf
(XLII_249_2017.pdf - 772.841 KB) Data publikacji: 2017-07-12 10:59:21 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_250_2017.pdf
(XLII_250_2017.pdf - 7531.735 KB) Data publikacji: 2017-07-12 11:00:50 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_251_2017.pdf
(XLII_251_2017.pdf - 559.102 KB) Data publikacji: 2017-07-12 11:01:18 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_252_2017.pdf
(XLIII_252_2017.pdf - 752.594 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:50:45 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_253_2017.pdf
(XLIII_253_2017.pdf - 6748.067 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:51:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_254_2017.pdf
(XLIII_254_2017.pdf - 559.231 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:53:06 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_255_2017.pdf
(XLIV_255_2017.pdf - 663.87 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:13:08 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_256_2017.pdf
(XLIV_256_2017.pdf - 6472.469 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:14:40 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_257_2017.pdf
(XLIV_257_2017.pdf - 252.153 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:15:14 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_258_2017.pdf
(XLIV_258_2017.pdf - 316.447 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:15:38 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_259_2017.pdf
(XLIV_259_2017.pdf - 475.935 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:16:12 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót