2018 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-02-14 14:49:23

LI/303/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LI/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LI/305/2018 w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych obejmujących opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776,

LI/306/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lesingowego na ciągnik lub koparkę,

LI/307/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

LI/308/2018 w określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach
wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czarnocin,

LI/309/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2018-
2023,

LI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie,

LI/311/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin,Powrót