2018 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-04-25 11:53:15

LI/303/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LI/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LI/305/2018 w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych obejmujących opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776,

LI/306/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lesingowego na ciągnik lub koparkę,

LI/307/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

LI/308/2018 w określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach
wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czarnocin,

LI/309/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2018-
2023,

LI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie,

LI/311/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin,

LII/312/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LII/313/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LII/314/2018 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

LII/315/2018 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

LII/316/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

LII/317/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,

LII/318/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

LII/319/2018 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz województwa świętokrzyskiego,

Załączone pliki:

LI_303_2018.pdf
(LI_303_2018.pdf - 6627.181 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:19 Redaktor: Piotr Giereś
LI_304_2018.pdf
(LI_304_2018.pdf - 1171.308 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:40 Redaktor: Piotr Giereś
LI_305_2018.pdf
(LI_305_2018.pdf - 1184.182 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:10 Redaktor: Piotr Giereś
LI_306_2018.pdf
(LI_306_2018.pdf - 428.623 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:38 Redaktor: Piotr Giereś
LI_307_2018.pdf
(LI_307_2018.pdf - 479.205 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:56 Redaktor: Piotr Giereś
LI_308_2018.pdf
(LI_308_2018.pdf - 173.024 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:21 Redaktor: Piotr Giereś
LI_309_2018..pdf
(LI_309_2018..pdf - 1143.878 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:53 Redaktor: Piotr Giereś
LI_310_2018.pdf
(LI_310_2018.pdf - 167.304 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:12 Redaktor: Piotr Giereś
LI_311_2018.pdf
(LI_311_2018.pdf - 174.985 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_312_2018.pdf
(LII_312_2018.pdf - 6524.639 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:08 Redaktor: Piotr Giereś
LII_313_2018.pdf
(LII_313_2018.pdf - 1117.192 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:37 Redaktor: Piotr Giereś
LII_314_2018.pdf
(LII_314_2018.pdf - 298.72 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_315_2018.pdf
(LII_315_2018.pdf - 308.812 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:13 Redaktor: Piotr Giereś
LII_316_2018.pdf
(LII_316_2018.pdf - 251.895 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_317_2018.pdf
(LII_317_2018.pdf - 253.75 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_318_2018.pdf
(LII_318_2018.pdf - 493.728 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:22 Redaktor: Piotr Giereś
LII_319_2018.pdf
(LII_319_2018.pdf - 404.664 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:42 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót