Projekt uchwały budżetowej

Wersja do druku

 

 

                                                                        Uchwała Nr ........../.......         

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia ..................................

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit i, oraz pkt. 10 ustawy z dnia   8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku  Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568), oraz 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 art. 48, art. 49, art. 52, art. 109, art. 110 ust. 194 i ust. 2, art. 111, art.116, art. 117,  art. 124,  art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611) i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135, art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62, poz. 718)  i z 2001 r. Nr 46 poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), oraz 2003 roku Nr 65, poz.  595 ) oraz z 2004 roku Nr 96, poz. 959,  uchwala się co następuje:

 

                                                                  § 1.

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.025.336 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

                                                                 § 2.

 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.915.236 zł. z tego :

a)      wydatki bieżące      -   5.219.039 zł.

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   - 3.412.504 zł.

-         dotacje –60.000 zł.

-         wydatki na obsługę długu    -  18.000 zł.

-         wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł.

b)      wydatki majątkowe  - 696.197 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

 

§ 3.

 

Nadwyżkę budżetu w kwocie 110.100 zł. przeznacza się na :

- spłatę kredytów w kwocie 110.100 zł.

 

 

 

§ 4.

 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 110.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 5.

 

Upoważnia się Wójta  do spłat zobowiązań w kwocie 110.000 zł. w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 6.

 

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a

 

§ 7.

 

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego kwocie 346.466 zł. w tym:

- dotacje z budżetu – 60.000 zł.

oraz plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 382.272 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

 

§ 8.

 

Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

 

§ 9.

 

Prognoza długu publicznego na lata 2002-2006 zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

§ 10.

 

Ustala się plan przychodów FOŚiGW w kwocie 3.000 zł. i wydatków w kwocie 16.352 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

 

§ 11.

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami:

-         dochody w kwocie 296.500 zł.

-         wydatki w kwocie 296.500 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

 

 

                                                                 § 12.

 

Ustala się:

-         rezerwę ogólną w kwocie 25 .000 zł.

 

 

§ 13.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do

1.      dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń, oraz wydatków majątkowych.

2.      dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.                                          

 

§ 14.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 15.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 49.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.317 zł.

 

§ 16.

 

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 17.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 18.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Lechosław Nawrot

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1389

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2005-08-16 10:40:36
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2007-06-13 11:45:38
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2007-06-13 11:45:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony