Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Czarnocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.czarnocin.pl  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnocin.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 Na stronie część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 Dla informacji brak właściwej relacji,
 Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
 Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie lang.

    
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05. Deklarację sporządzono na podstawie badania  przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Nowak, ug@czarnocin.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3512028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: www.rpo.gov.pl, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100,28-506 Czarnocin

W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
Jest pochylnia przy wejściu do budynku. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.


Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.
 




Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1628

Wprowadził(a) do systemu: Krzysztof Adamczyk, data: 2020-12-30 18:16:29
Opublikował(a): Krzysztof Adamczyk, data publikacji: 2020-12-30 18:17:37
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2022-04-07 20:09:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony