Wersja do druku

Opublikowano: 2013-03-21 14:31:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo - kulturalnego i rekreacyjno - kulturalnego Parku Podworskiego.

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:Zakład Remontowo Budowlany Czesław Pawlik ul. Konstytucji 3-go Maja 10 za cenę ofertową ryczałtową brutto - 187777,00 zł który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1480
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-02-26 13:55:54
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu