Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-07 13:42:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0-696 do 0+905, na dł 209 mb; 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Błonia, odcinek od 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o .o., 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41B za cenę ofertową ryczałtową brutto - 69060,05 zł. który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 953
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-04-19 14:24:18
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu