Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-07 14:21:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Artur Piwowar, Wola Murowana, Zakładowa 17, 26-052 Nowiny za cenę ofertową brutto - 68079,74 złPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1144
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2015-03-13 14:43:37
Opublikował: Piotr Giereś, data publikacji: 2015-03-13 14:43:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu