Wersja do druku

Zamawiający:

GMINA CZARNOCIN

Adres:
CZARNOCIN
28-506 CZARNOCIN

Kontakt:
tel. 413512028, fax. 413512029
E-mail:i.blaszczyk@czarnocin.com.pl
Strona www: bip.czarnocin.com.pl

Numer ID: 342

Data publikacji:
2017-09-18 15:05:54

Przedmiot: Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 160, położona w obrębie nr 8, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości


Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 160, położona w obrębie nr 8, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00038898/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki nr 160 wynosi 0,7900 ha ( RII-0,2700ha, RIIIa- 0,5200ha).

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej Nr 0526T Będziaki- Kolosy- Kosówka- Kamienna- Kocina, obok zabudowań. Nieruchomość w kształcie trójkąta na środku której znajduje się słup. Znajduje się w sąsiedztwie gruntów ornych. Po przeciwnej stronie drogi sąsiaduje z zabudowaniami. Nieruchomość w dobrzej kulturze rolniczej.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości- 19 100,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn.zm.).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 25 października 2017 r. o godz. 10³º.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 1 500,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 października 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 25.10.2017 r. obręb Kolosy działka 160”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.


Uzasadnienie do wyboru formy przetargu

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie pok. nr 22, w terminie do dnia 19 października 2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 160 obręb Kolosy”


Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów

 2. wniosą wadium w wysokości 1500,00 zł do dnia 19.10.2017 r.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy w Czarnocinie na tablicy ogłoszeń do dnia 23.10.2017 r.


Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);

 2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);

 3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust 2 pkt 2 i ust 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn.zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 poz. 108)

 5. potwierdzenie wniesienia wadium;

 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);

 7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.


Pozostałe informacje:

 1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

 2. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 4. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 5. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.


Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

 

 Załączniki do ogłoszenia o przetargu ustnym - pobierz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 712
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2017-09-18 15:05:54
Opublikował: Piotr Giereś, data publikacji: 2017-09-18 15:06:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu