Deklaracja dostępnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-04-07 20:09:27

Urząd Gminy w Czarnocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    Dla informacji brak właściwej relacji,
    Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
    Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
    Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań – odwołalności, unoszenia się  i trwałości,
    Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
    W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie, ukrywanie,
    Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
    Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
    Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
    Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego
    .

Wyłączenia:

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Adamczyk, informatyk@czarnocin.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502294022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: www.rpo.gov.pl, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

    Do budynku urzędu wchodzi się schodami zabezpieczonymi poręczami oraz przy pomocy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak obszaru kontroli. Budynek 3 kondygnacyjny.  
    Wewnątrz klatka schodowa wyposażona w poręcze. Brak wind, podjazdów, platformy, itp.
    Na parterze sala konferencyjna dostępna dla osób niepełnosprawnych, gdzie petent może zostać obsłużony przez pracowników Urzędu. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze.
    Na parkingu bezpośrednio przed budynkiem Urzędu miejsce parkingowe oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
    Brak ograniczeń w zakresie wstępu do budynku Urzędu z psem asystującym.
    Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.

  Powrót