Deklaracja dostępnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-05-20 21:11:37DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy w Czarnocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.bip.czarnocin.com.pl/ strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnocin..


Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


•    Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
•    Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowej,
•    Dla informacji brak właściwej relacji,
•    Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
•    Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
•    Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
•    Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
•    Nie zapewniono kolejności   fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
•    Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
•    Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie lang..


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05.
Data ostatniego przeglądu  deklaracji: 2024-04-18.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Wróbel, sekretarz@czarnocin.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413512028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej: www.rpo.gov.pl, Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.
W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody maja spocznik.
Jest pochylnia przy wejściu do budynku. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.


Aplikacje mobilne


Brak aplikacji mobilnej.
Powrót