2011 rok

Wersja do druku

IV/16/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

IV/17/2011 w sprawie uchwalenia bużetu Gminy Czarnocin na 2011 rok,

IV/18/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

IV/19/2011 w sprawie zasad wynagradzania za inkaso,

IV/20/2011 w sprawie powierzenia Spółce pod frmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gopodarki Odpadami Komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy)oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,

IV/21/2011 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

IV/22/2011 w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji,

V/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwlalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

V/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania,

V/25/2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

V/26/2011 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

V/27/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

V/28/2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso,

V/29/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

V/30/2011 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

V/31/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VI/32/2011 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

VI/33/2011 w sprawie trybu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,

VI/34/2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony stanowiącego własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

VI/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VI/36/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VI/37/2011 uchylająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

VII/38/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał,

VII/39/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży slużbowych,

VII/40/2011 zmieniająca uchwałę: w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

VII/41/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VII/42/2011 w sprawie przyjęcia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016,

VIII/43/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnocinie,

VIII/44/2011 w sprawie trybu udzialania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

VIII/45/2011 w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Czarnocin,

VIII/46/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VIII/47/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

VIII/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

VIII/49/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

VIII/50/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

VIII/52/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok,

VIII/53/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za 2010 rok,

VIII/54/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie za rok 2010,

VIII/55/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku,

VIII/56/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

VIII/57/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego,

VIII/58/2011 w sprawie wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego we władaniu Gminy Czarnocin,

VIII/59/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej w władaniu Gminy w drodze bezprzetargowej,

VIII/60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

VIII/61/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

VIII/62/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niruchomości rolnej stanowiącej własność gminy,

VIII/63/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie,

IX/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

IX/65/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

IX/66/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,

IX/67/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

IX/68/2011 w zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

IX/69/2011 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

IX/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

IX/71/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026,

X/72/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie,

X/73/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013,

X/74/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

X/75/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

X/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/77/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/79/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/81/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/82/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/83/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej bedącej własnościa Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/85/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/86/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/87/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/89/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/90/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

X/91/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej bedącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/92/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego we władaniu Gminy Czarnocin,

X/93/2011 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/94/2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony stanowiącego własność Gminy Czarnocin w drodze bez przetargowej,

X/95/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Z uśmiechem w przyszłość"

XI/96/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

XI/97/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie,

XI/98/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujacych radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

XI/99/2011 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XI/100/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

XI/101/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

XI/102/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XI/103/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XI/104/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XII/105/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XIII/106/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 r.

XIII/107/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

XIII/108/2011 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2012 rok,

XIII/109/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

XIII/110/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012 - 2016,

XIII/111/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

XIII/112/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026,

XIII/113/2011 w sprawie wystąpienia Gminy Czarnocin ze Związku Międzygminnego do spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach,

XIV/114/2011 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XIV/115/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 2011 rok,

XIV/116/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016,

XV/117/2011 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XV/118/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

XV/119/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok,

XV/120/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2026,

XV/121/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2011, 


 


Załączone pliki:

IV_16_2011.pdf
(IV_16_2011.pdf - 377.516 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:46:03 Redaktor: Piotr Giereś
IV_17_2011.zip
(IV_17_2011.zip - 1674.437 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:47:17 Redaktor: Piotr Giereś
IV_18_2011.pdf
(IV_18_2011.pdf - 41.963 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:47:36 Redaktor: Piotr Giereś
IV_19_2011.pdf
(IV_19_2011.pdf - 156.045 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:48:00 Redaktor: Piotr Giereś
IV_20_2011.pdf
(IV_20_2011.pdf - 291.211 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:48:27 Redaktor: Piotr Giereś
IV_21_2011.zip
(IV_21_2011.zip - 140.175 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:48:53 Redaktor: Piotr Giereś
IV_22_2011.pdf
(IV_22_2011.pdf - 58.383 KB) Data publikacji: 2011-02-28 14:49:13 Redaktor: Piotr Giereś
V_23_2011.pdf
(V_23_2011.pdf - 88.773 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:27:02 Redaktor: Piotr Giereś
V_24_2011.pdf
(V_24_2011.pdf - 63.551 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:27:50 Redaktor: Piotr Giereś
V_25_2011.pdf
(V_25_2011.pdf - 139.861 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:28:39 Redaktor: Piotr Giereś
V_26_2011.pdf
(V_26_2011.pdf - 67.903 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:29:10 Redaktor: Piotr Giereś
V_27_2011.pdf
(V_27_2011.pdf - 39.327 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:29:30 Redaktor: Piotr Giereś
V_28_2011.zip
(V_28_2011.zip - 103.66 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:30:25 Redaktor: Piotr Giereś
V_29_2011.pdf
(V_29_2011.pdf - 50.799 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:31:01 Redaktor: Piotr Giereś
V_30_2011.zip
(V_30_2011.zip - 1060.833 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:32:01 Redaktor: Piotr Giereś
V_31_2011.pdf
(V_31_2011.pdf - 532.668 KB) Data publikacji: 2011-04-08 12:32:38 Redaktor: Piotr Giereś
VI_32_2011.pdf
(VI_32_2011.pdf - 60.149 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:52:51 Redaktor: Piotr Giereś
VI_33_2011.pdf
(VI_33_2011.pdf - 296.139 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:53:25 Redaktor: Piotr Giereś
VI_34_2011.pdf
(VI_34_2011.pdf - 53.343 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:53:59 Redaktor: Piotr Giereś
VI_35_2011.zip
(VI_35_2011.zip - 576.556 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:54:37 Redaktor: Piotr Giereś
VI_36_2011.pdf
(VI_36_2011.pdf - 890.213 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:55:24 Redaktor: Piotr Giereś
VI_37_2011.pdf
(VI_37_2011.pdf - 34.143 KB) Data publikacji: 2011-05-06 11:55:41 Redaktor: Piotr Giereś
VII_38_2011.pdf
(VII_38_2011.pdf - 72.335 KB) Data publikacji: 2011-06-06 13:58:56 Redaktor: Piotr Giereś
VII_39_2011.pdf
(VII_39_2011.pdf - 47.919 KB) Data publikacji: 2011-06-06 13:59:30 Redaktor: Piotr Giereś
VII_40_2011.pdf
(VII_40_2011.pdf - 49.615 KB) Data publikacji: 2011-06-06 13:59:56 Redaktor: Piotr Giereś
VII_41_2011.zip
(VII_41_2011.zip - 929.808 KB) Data publikacji: 2011-06-06 14:02:47 Redaktor: Piotr Giereś
VII_42_2011.pdf
(VII_42_2011.pdf - 510.745 KB) Data publikacji: 2011-06-06 14:13:49 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_43_2011.zip
(VIII_43_2011.zip - 141.098 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:17:14 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_44_2011.zip
(VIII_44_2011.zip - 176 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:17:44 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_45_2011.pdf
(VIII_45_2011.pdf - 71.107 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:26:24 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_46_2011.zip
(VIII_46_2011.zip - 1007.183 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:27:27 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_47_2011.pdf
(VIII_47_2011.pdf - 737.458 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:28:22 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_48_2011.pdf
(VIII_48_2011.pdf - 62.311 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:30:20 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_49_2011.pdf
(VIII_49_2011.pdf - 63.439 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:31:13 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_50_2011.pdf
(VIII_50_2011.pdf - 79.215 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:31:42 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_51_2011.pdf
(VIII_51_2011.pdf - 41.147 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:32:11 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_52_2011.pdf
(VIII_52_2011.pdf - 19.707 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:32:41 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_53_2011.pdf
(VIII_53_2011.pdf - 857.199 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:33:37 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_54_2011.pdf
(VIII_54_2011.pdf - 219.837 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:34:12 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_55_2011.pdf
(VIII_55_2011.pdf - 120.982 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:34:48 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_56_2011.pdf
(VIII_56_2011.pdf - 51.567 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:35:24 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_57_2011.pdf
(VIII_57_2011.pdf - 61.039 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:36:37 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_58_2011.pdf
(VIII_58_2011.pdf - 58.527 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:37:04 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_59_2011.pdf
(VIII_59_2011.pdf - 70.751 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:37:37 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_60_2011.pdf
(VIII_60_2011.pdf - 60.767 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:39:08 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_61_2011.pdf
(VIII_61_2011.pdf - 73.135 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:39:41 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_62_2011.pdf
(VIII_62_2011.pdf - 71.983 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:40:06 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_63_2011.pdf
(VIII_63_2011.pdf - 50.143 KB) Data publikacji: 2011-07-12 13:40:35 Redaktor: Piotr Giereś
IX_64_2011.pdf
(IX_64_2011.pdf - 65.124 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:57:26 Redaktor: Piotr Giereś
IX_65_2011.pdf
(IX_65_2011.pdf - 32.415 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:58:07 Redaktor: Piotr Giereś
IX_66_2011.pdf
(IX_66_2011.pdf - 30.719 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:58:34 Redaktor: Piotr Giereś
IX_67_2011.pdf
(IX_67_2011.pdf - 82.223 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:59:03 Redaktor: Piotr Giereś
IX_68_2011.pdf
(IX_68_2011.pdf - 24.605 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:59:26 Redaktor: Piotr Giereś
IX_69_2011.pdf
(IX_69_2011.pdf - 42.015 KB) Data publikacji: 2011-08-03 09:59:50 Redaktor: Piotr Giereś
IX_70_2011.zip
(IX_70_2011.zip - 646.755 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:01:07 Redaktor: Piotr Giereś
IX_71_2011.pdf
(IX_71_2011.pdf - 781.191 KB) Data publikacji: 2011-08-03 10:02:14 Redaktor: Piotr Giereś
X_72_2011.pdf
(X_72_2011.pdf - 126.566 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:29:07 Redaktor: Piotr Giereś
X_73_2011.pdf
(X_73_2011.pdf - 254.011 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:30:39 Redaktor: Piotr Giereś
X_74_2011.zip
(X_74_2011.zip - 1037.818 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:45:11 Redaktor: Piotr Giereś
X_76_2011.pdf
(X_76_2011.pdf - 58.143 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:47:31 Redaktor: Piotr Giereś
X_77_2011.pdf
(X_77_2011.pdf - 70.543 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:48:02 Redaktor: Piotr Giereś
X_78_2011.pdf
(X_78_2011.pdf - 60.175 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:48:30 Redaktor: Piotr Giereś
X_79_2011.pdf
(X_79_2011.pdf - 72.191 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:49:02 Redaktor: Piotr Giereś
X_80_2011.pdf
(X_80_2011.pdf - 59.567 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:49:31 Redaktor: Piotr Giereś
X_81_2011.pdf
(X_81_2011.pdf - 71.791 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:49:58 Redaktor: Piotr Giereś
X_82_2011.pdf
(X_82_2011.pdf - 61.455 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:50:27 Redaktor: Piotr Giereś
X_83_2011.pdf
(X_83_2011.pdf - 73.871 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:50:58 Redaktor: Piotr Giereś
X_84_2011.pdf
(X_84_2011.pdf - 59.567 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:51:26 Redaktor: Piotr Giereś
X_85_2011.pdf
(X_85_2011.pdf - 73.471 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:51:54 Redaktor: Piotr Giereś
X_86_2011.pdf
(X_86_2011.pdf - 60.895 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:52:22 Redaktor: Piotr Giereś
X_87_2011.pdf
(X_87_2011.pdf - 72.655 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:52:51 Redaktor: Piotr Giereś
X_88_2011.pdf
(X_88_2011.pdf - 59.215 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:53:27 Redaktor: Piotr Giereś
X_89_2011.pdf
(X_89_2011.pdf - 71.151 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:53:56 Redaktor: Piotr Giereś
X_90_2011.pdf
(X_90_2011.pdf - 62.559 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:54:38 Redaktor: Piotr Giereś
X_91_2011.pdf
(X_91_2011.pdf - 72.399 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:55:05 Redaktor: Piotr Giereś
X_92_2011.pdf
(X_92_2011.pdf - 159.965 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:55:38 Redaktor: Piotr Giereś
X_93_2011.pdf
(X_93_2011.pdf - 78.159 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:56:03 Redaktor: Piotr Giereś
X_94_2011.pdf
(X_94_2011.pdf - 60.991 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:56:29 Redaktor: Piotr Giereś
X_95_2011.pdf
(X_95_2011.pdf - 48.015 KB) Data publikacji: 2011-08-23 10:56:55 Redaktor: Piotr Giereś
X_75_2011.pdf
(X_75_2011.pdf - 773.129 KB) Data publikacji: 2011-10-07 11:01:19 Redaktor: Piotr Giereś
XI_96_2011.pdf
(XI_96_2011.pdf - 50.863 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:20:30 Redaktor: Piotr Giereś
XI_97_2011.pdf
(XI_97_2011.pdf - 46.175 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:21:09 Redaktor: Piotr Giereś
XI_98_2011.pdf
(XI_98_2011.pdf - 64.831 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:22:18 Redaktor: Piotr Giereś
XI_99_2011.pdf
(XI_99_2011.pdf - 65.807 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:23:21 Redaktor: Piotr Giereś
XI_100_2011.zip
(XI_100_2011.zip - 1049.415 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:27:03 Redaktor: Piotr Giereś
XI_101_2011.pdf
(XI_101_2011.pdf - 718.617 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:29:26 Redaktor: Piotr Giereś
XI_102_2011.pdf
(XI_102_2011.pdf - 79.647 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:30:26 Redaktor: Piotr Giereś
XI_103_2011.pdf
(XI_103_2011.pdf - 45.439 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:31:05 Redaktor: Piotr Giereś
XI_104_2011.pdf
(XI_104_2011.pdf - 60.287 KB) Data publikacji: 2011-10-11 11:33:05 Redaktor: Piotr Giereś
XII_105_2011.pdf
(XII_105_2011.pdf - 30.795 KB) Data publikacji: 2011-12-01 12:32:36 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_106_2011.pdf
(XIII_106_2011.pdf - 62.162 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:35:57 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_107_2011.pdf
(XIII_107_2011.pdf - 64.807 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:36:41 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_108_2011.zip
(XIII_108_2011.zip - 229.108 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:37:17 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_109_2011.zip
(XIII_109_2011.zip - 1524.116 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:39:03 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_110_2011.zip
(XIII_110_2011.zip - 155.73 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:39:59 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_111_2011.zip
(XIII_111_2011.zip - 1497.594 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:41:51 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_112_2011.pdf
(XIII_112_2011.pdf - 735.497 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:42:44 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_113_2011.pdf
(XIII_113_2011.pdf - 56.239 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:43:07 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_114_2011.pdf
(XIV_114_2011.pdf - 26.603 KB) Data publikacji: 2011-12-20 13:29:07 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_115_2011.zip
(XIV_115_2011.zip - 917.549 KB) Data publikacji: 2011-12-20 13:30:55 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_116_2011.pdf
(XIV_116_2011.pdf - 730.633 KB) Data publikacji: 2011-12-20 13:33:36 Redaktor: Piotr Giereś
XV_117_2011.pdf
(XV_117_2011.pdf - 51.071 KB) Data publikacji: 2012-01-05 12:59:43 Redaktor: Piotr Giereś
XV_118_2011.pdf
(XV_118_2011.pdf - 349.25 KB) Data publikacji: 2012-01-05 13:00:34 Redaktor: Piotr Giereś
XV_119_2011.zip
(XV_119_2011.zip - 940.882 KB) Data publikacji: 2012-01-05 13:01:55 Redaktor: Piotr Giereś
XV_120_2011.pdf
(XV_120_2011.pdf - 737.673 KB) Data publikacji: 2012-01-05 13:12:13 Redaktor: Piotr Giereś
XV_121_2011.pdf
(XV_121_2011.pdf - 121.453 KB) Data publikacji: 2012-01-05 13:12:53 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4034

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2011-01-10 11:24:16
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2011-03-01 10:24:01
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2012-01-05 13:46:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony