2012 rok

Wersja do druku

XVI/122/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XVI/123/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026,

XVI/124/2012 w sprawie ustalenia numerów porządkowych w Gminie Czarnocin,

XVI/125/2012 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej,

XVII/126/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XVII/127/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XVII/128/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XVII/129/2012 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin,

XVII/130/2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

XVII/131/2012 w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

XVIII/132/2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XVIII/133/2012 w sprawie wzniesienia pomnika zamordowanych przez NKWD,

XVIII/134/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie na rzecz Gminy prawa użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Pana Wiesława Sambór w Czarnocinie,

XVIII/135/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy,

XVIII/136/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy,

XVIII/137/2012 w sprawie sprostowania treści uchwał Nr XVII/126/2012 i Nr XVII/127/2012 z dnia 06 marca 2012 roku,

XVIII/138/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XVIII/139/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026,

XVIII/140/2012 w sprawie wpływu do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XIX/141/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XIX/142/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XIX/143/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań Gminy co do efektywności zadań oświatowych,

XX/144/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XX/145/2012 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XX/146/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026,

XX/147/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za rok 2011,

XX/148/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,

XX/149/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok,

XX/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

XX/151/2012 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2012 - 2017,

XXI/152/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy prawa użytkowania częci nieruchomości stanowiącej własność Pana Wiesława Sambór w Czarnocinie,

XXI/153/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXI/154/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXI/155/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieleoletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XXI/156/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,

XXI/157/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,

XXI/158/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/123/2005 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czarnocin do Związku międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,

XXI/159/2012 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Czarnocin do związku międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie,

XXII/160/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXII/161/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XXII/162/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,

XXII/163/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Czarnocin na dz. ewid. nr 839/2,

XXIII/164/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXIII/165/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026,

XXIII/166/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie,

XXIII/167/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie,

XXIII/168/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,

XXIII/169/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie",

XXIII/170/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XXIII/171/2012 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Czarnocin z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

XXIII/172/2012 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakłądu budżetowego,

XXIV/173/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXIV/174/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026,

XXIV/175/2012 w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

XXIV/176/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin,

XXV/177/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXV/178/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XXV/179/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

XXV/180/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXV/181/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

XXV/182/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Czarnocin,

XXV/183/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXV/184/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok,

XXV/185/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,

XXV/186/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,

XXV/187/2012 w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

XXV/188/2012 w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXVI/189/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXVI/190/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXVI/191/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 -2026,

XXVI/192/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego,

XXVI/193/2012 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego,

XXVI/194/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe Euro Velo",

XXVII/195/2012 zmienijąca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok,

XXVII/196/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026,

XXVII/197/2012 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012,

XXVII/198/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

XXVII/199/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego  mienia podlegającego  komunalizacji,

XXVII/200/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

XXVII/201/2012 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,


Załączone pliki:

XVI_122_2012
(XVI_122_2012.zip - 1594.447 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:29:37 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_123_2012.pdf
(XVI_123_2012.pdf - 811.465 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:32:44 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_124_2012.pdf
(XVI_124_2012.pdf - 49.791 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:33:28 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_125_2012.pdf
(XVI_125_2012.pdf - 86.351 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:38:02 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_126_2012.zip
(XVII_126_2012.zip - 775.24 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:17:41 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_127_2012.zip
(XVII_127_2012.zip - 975.479 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:19:30 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_128_2012.pdf
(XVII_128_2012.pdf - 908.344 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:20:45 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_129_2012.zip
(XVII_129_2012.zip - 151.061 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:21:27 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_130_2012.pdf
(XVII_130_2012.pdf - 69.277 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:25:14 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_131_2012.pdf
(XVII_131_2012.pdf - 66.096 KB) Data publikacji: 2012-03-15 09:25:50 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_132_2012.pdf
(XVIII_132_2012.pdf - 32.063 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:04:14 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_133_2012.pdf
(XVIII_133_2012.pdf - 296.798 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:07:49 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_134_2012.pdf
(XVIII_134_2012.pdf - 71.615 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:12:42 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_135_2012.pdf
(XVIII_135_2012.pdf - 100.591 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:30:43 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_136_2012.pdf
(XVIII_136_2012.pdf - 77.951 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:32:28 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_137_2012.zip
(XVIII_137_2012.zip - 62.443 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:39:10 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_138_2012.zip
(XVIII_138_2012.zip - 312.595 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:53:03 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_139_2012.pdf
(XVIII_139_2012.pdf - 576.584 KB) Data publikacji: 2012-04-11 10:58:14 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_140_2012.pdf
(XVIII_140_2012.pdf - 37.647 KB) Data publikacji: 2012-04-11 11:06:11 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_141_2012.zip
(XIX_141_2012.zip - 958.921 KB) Data publikacji: 2012-05-08 11:26:26 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_142_2012.pdf
(XIX_142_2012.pdf - 660.754 KB) Data publikacji: 2012-05-08 11:27:13 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_143_2012.pdf
(XIX_143_2012.pdf - 223.885 KB) Data publikacji: 2012-05-08 11:27:44 Redaktor: Piotr Giereś
XX_144_2012.pdf
(XX_144_2012.pdf - 63.481 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:46:23 Redaktor: Piotr Giereś
XX_145_2012.zip
(XX_145_2012.zip - 737.807 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:47:40 Redaktor: Piotr Giereś
XX_146_2012.pdf
(XX_146_2012.pdf - 764.386 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:49:38 Redaktor: Piotr Giereś
XX_147_2012.pdf
(XX_147_2012.pdf - 878.985 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:51:25 Redaktor: Piotr Giereś
XX_148_2012.pdf
(XX_148_2012.pdf - 24.523 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:52:49 Redaktor: Piotr Giereś
XX_149_2012
(XX_149_2012.pdf - 19.067 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:56:08 Redaktor: Piotr Giereś
XX_150_2012.pdf
(XX_150_2012.pdf - 61.583 KB) Data publikacji: 2012-07-04 10:58:57 Redaktor: Piotr Giereś
XX_151_2012.pdf
(XX_151_2012.pdf - 2455.448 KB) Data publikacji: 2012-07-04 11:05:36 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_152_2012
(XXI_152_2012.pdf - 67.679 KB) Data publikacji: 2012-08-06 11:39:54 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_153_2012
(XXI_153_2012.pdf - 828.26 KB) Data publikacji: 2012-08-06 11:56:07 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_154_2012
(XXI_154_2012.pdf - 930.252 KB) Data publikacji: 2012-08-06 11:58:38 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_155_2012
(XXI_155_2012.pdf - 802.738 KB) Data publikacji: 2012-08-06 12:09:45 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_156_2012
(XXI_156_2012.pdf - 55.695 KB) Data publikacji: 2012-08-06 12:10:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_157_2012
(XXI_157_2012.pdf - 45.467 KB) Data publikacji: 2012-08-06 12:16:35 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_158_2012
(XXI_158_2012.pdf - 65.487 KB) Data publikacji: 2012-08-06 12:31:57 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_159_2012
(XXI_159_2012.pdf - 93.359 KB) Data publikacji: 2012-08-06 12:41:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_160_2012
(XXII_160_2012.pdf - 971.166 KB) Data publikacji: 2012-08-29 12:34:16 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_161_2012
(XXII_161_2012.pdf - 771.538 KB) Data publikacji: 2012-08-29 12:36:53 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_162_2012
(XXII_162_2012.pdf - 44.447 KB) Data publikacji: 2012-08-29 12:38:07 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_163_2012
(XXII_163_2012.pdf - 111.519 KB) Data publikacji: 2012-08-29 12:39:59 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_164_2012
(XXIII_164_2012.pdf - 827.844 KB) Data publikacji: 2012-10-12 12:58:41 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_165_2012
(XXIII_165_2012.pdf - 780.786 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:00:43 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_167_2012
(XXIII_167_2012.pdf - 53.183 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:01:45 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_168_2012
(XXIII_168_2012.pdf - 64.287 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:02:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_169_2012
(XXIII_169_2012.pdf - 196.916 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:03:42 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_170_2012
(XXIII_170_2012.pdf - 120.165 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:04:44 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_171_2012
(XXIII_171_2012.pdf - 107.967 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:05:32 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_172_2012
(XXIII_172_2012.pdf - 226.436 KB) Data publikacji: 2012-10-12 13:36:02 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_173_2012
(XXIV_173_2012.pdf - 791.011 KB) Data publikacji: 2012-11-06 12:34:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_174_2012
(XXIV_174_2012.pdf - 1335.024 KB) Data publikacji: 2012-11-06 12:36:23 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_175_2012
(XXIV_175_2012.pdf - 172.76 KB) Data publikacji: 2012-11-06 12:45:27 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_176_2012
(XXIV_176_2012.pdf - 111.446 KB) Data publikacji: 2012-11-06 12:53:19 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_177_2012
(XXV_177_2012.pdf - 804.709 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:37:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_178_2012
(XXV_178_2012.pdf - 1050.944 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:38:38 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_179_2012
(XXV_179_2012.pdf - 104.718 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:39:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_180_2012
(XXV_180_2012.pdf - 103.466 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:41:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_181_2012
(XXV_181_2012.pdf - 304.797 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:42:28 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_182_2012
(XXV_182_2012.pdf - 323.374 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:43:58 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_183_2012
(XXV_183_2012.pdf - 111.634 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:44:34 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_184_2012
(XXV_184_2012.pdf - 108.158 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:45:53 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_185_2012
(XXV_185_2012.pdf - 111.943 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:46:58 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_186_2012
(XXV_186_2012.pdf - 363.085 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:48:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_187_2012
(XXV_187_2012.pdf - 212.884 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:49:18 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_188_2012
(XXV_188_2012.pdf - 274.171 KB) Data publikacji: 2012-11-27 11:50:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_189_2012
(XXVI_189_2012.pdf - 1138.995 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:52:50 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_190_2012
(XXVI_190_2012.pdf - 208.319 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:53:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_191_2012
(XXVI_191_2012.pdf - 768.713 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:54:26 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_192_2012
(XXVI_192_2012.pdf - 47.643 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:55:15 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_193_2012
(XXVI_193_2012.pdf - 68.847 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:56:04 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_194_2012
(XXVI_194_2012.pdf - 87.423 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:56:55 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_195_2012
(XXVII_195_2012.pdf - 1097.701 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:44:30 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_196_2012
(XXVII_196_2012.pdf - 789.321 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:45:47 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_197_2012
(XXVII_197_2012.pdf - 81.421 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:46:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_198_2012
(XXVII_198_2012.pdf - 64.245 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:47:11 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_199_2012
(XXVII_199_2012.pdf - 50.703 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:48:05 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_200_2012
(XXVII_200_2012.pdf - 337.698 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:49:59 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_201_2012
(XXVII_201_2012.pdf - 105.408 KB) Data publikacji: 2013-01-08 10:51:17 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3790

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2012-02-14 11:25:43
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2012-02-14 11:50:30
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2013-01-08 10:56:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony