2014 r.

Wersja do druku

XLII/293/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLII/294/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

XLII/295/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

XLII/296/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

XLII/297/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/281/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013 – 2032,

XLII/298/2014 w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin,

XLIII/299/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLIII/300/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

XLIII/301/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XLIII/302/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnocin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi,

XLIII/303/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016,

XLIV/304/2014 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XLIV/305/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLIV/306/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035,

XLIV/307/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

XLIV/308/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XLIV/309/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XLIV/310/2014 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XLIV/311/2014 w sprawie zmiany uchwały NrXXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032,

XLIV/312/2014 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolinie,

XLIV/313/2014 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarnocinie,

XLIV/314/2014 w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie,

XLV/315/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

XLV/316/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "SALUS" w Czarnocinie,

XLV/317/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe"

XLV/318/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLV/319/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

XLV/320/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w kapitale udziałowym,

XLV/321/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości Krzyż gm. Czarnocin na dz. ewid. nr 76, obręb Krzyż,

XLVI/322/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLVI/323/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

XLVI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

XLVI/325/2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok,

XLVI/326/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XLVI/327/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

XLVI/328/2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie,

XLVI/329/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013 dotyczącej programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013 - 2032,

XLVI/330/2014 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy Czarnocin,

XLVII/331/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na lata 2014 rok,

XLVII/332/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

XLVII/333/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za rok 2013,

XLVII/334/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XLVII/335/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XLVII/336/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

XLVII/337/2014 w sprawie akceptacji wysokości odszkodowania za przyjęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krzyż, gm. Czarnocin,

XLVIII/338/2014 przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035, 

XLVIII/339/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

XLVIII/340/2014 w sprawie określenia niektórych obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

XLVIII/341/2014 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częci,

XLVIII/342/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 04 czerwca 2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie,

XLVIII/343/2014 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czarnocin,

XLVIII/344/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

XLVIII/345/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Czarnocin nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26 o powierzchni 0,18 ha w obrębie Soboszów,

XLVIII/346/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr ewid. 105 położonej w Sokolinie,

XLIX/347/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

POSTANOWIENIE NR 1/2014 PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W CZARNOCINIE

XLIX/348/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

XLIX/349/2014 w sprawie nabycia w zamian za zaległości podatkowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli,

XLIX/350/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

L/351/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

L/352/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035,

L/353/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

L/354/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

L/355/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskigo Obszaru Gospodarczego oraz w Sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego unieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania,

L/356/2014 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie,

LI/357/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

LI/358/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035,

LI/359/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

LI/360/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do 1 m3 wody,

LI/361/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie,

LI/362/2014 w sprawie: złożenia wniosku o zasiedzenie nieruchomości,

LI/363/2014 w sprawie nabycia w zamian za zaległości podatkowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli,

LI/364/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

LI/365/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącą własnością Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

LI/366/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

LI/367/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

LI/368/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

LI/369/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin drodze bezprzetargowej,

LI/370/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

LI/371/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin drodze bezprzetargowej,

LI/372/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

LI/373/2014 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin drodze bezprzetargowej,

LII/374/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

LII/375/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

LII/376/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,

LII/377/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,

LII/378/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,

LII/379/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

II/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

II/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

II/3/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

II/4/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2035,

II/5/2014 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy w Czarnocinie - Marii Kasperek,

II/6/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

III/7/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok,

III/8/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2035,

III/9/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014,

III/10/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r,

III/11/2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, mogącymi realizować zadania pożytku publicznego,

III/12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego
mienia polegającego komunalizacji,


Załączone pliki:

XLII_293_2014
(XLII_293_2014.pdf - 3413.687 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:12:43 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_294_2014
(XLII_294_2014.pdf - 1107.62 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:14:11 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_295_2014
(XLII_295_2014.pdf - 307.348 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:18:44 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_296_2014
(XLII_296_2014.pdf - 176.296 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:19:38 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_297_2014
(XLII_297_2014.pdf - 166.348 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:23:58 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_298_2014
(XLII_298_2014.pdf - 304.796 KB) Data publikacji: 2014-02-04 14:27:54 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_299_2014
(XLIII_299_2014.pdf - 2031.379 KB) Data publikacji: 2014-03-06 12:01:50 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_300_2014
(XLIII_300_2014.pdf - 1169.648 KB) Data publikacji: 2014-03-06 12:02:08 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_301_2014
(XLIII_301_2014.pdf - 33.327 KB) Data publikacji: 2014-03-06 12:02:43 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_302_2014
(XLIII_302_2014.pdf - 467.384 KB) Data publikacji: 2014-03-06 12:03:09 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_303_2014
(XLIII_303_2014.pdf - 356.386 KB) Data publikacji: 2014-03-06 12:03:35 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_304_2014.pdf
(XLIV_304_2014.pdf - 91.359 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:27:18 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_305_2014.pdf
(XLIV_305_2014.pdf - 1708.796 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:27:47 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_306_2014.pdf
(XLIV_306_2014.pdf - 1661.502 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:31:05 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_307_2014.pdf
(XLIV_307_2014.pdf - 219.127 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:31:30 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_308_2014.pdf
(XLIV_308_2014.pdf - 167.679 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:33:44 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_309_2014.pdf
(XLIV_309_2014.pdf - 99.791 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:34:12 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_310_2014.pdf
(XLIV_310_2014.pdf - 295.127 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:34:35 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_311_2014.pdf
(XLIV_311_2014.pdf - 172.388 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:37:05 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_312_2014.pdf
(XLIV_312_2014.pdf - 402.742 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:39:16 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_313_2014.pdf
(XLIV_313_2014.pdf - 66.799 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:40:07 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_314_2014.pdf
(XLIV_314_2014.pdf - 102.863 KB) Data publikacji: 2014-04-03 11:42:57 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_315_2014.pdf
(XLV_315_2014.pdf - 62.719 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:31:33 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_316_2014.pdf
(XLV_316_2014.pdf - 73.711 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:31:53 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_317_2014.pdf
(XLV_317_2014.pdf - 54.895 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:32:07 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_318_2014.pdf
(XLV_318_2014.pdf - 2161.14 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:35:47 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_319_2014.pdf
(XLV_319_2014.pdf - 1188.809 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:36:20 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_320_2014.pdf
(XLV_320_2014.pdf - 82.911 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:36:35 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_321_2014.pdf
(XLV_321_2014.pdf - 61.183 KB) Data publikacji: 2014-05-14 13:36:53 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_322_2014.pdf
(XLVI_322_2014.pdf - 1982.521 KB) Data publikacji: 2014-06-17 11:58:26 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_323_2014.pdf
(XLVI_323_2014.pdf - 12568.466 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:33:08 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_324_2014.pdf
(XLVI_324_2014.pdf - 375.648 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:34:31 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_325_2014.pdf
(XLVI_325_2014.pdf - 321.518 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:35:11 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_326_2014.pdf
(XLV_326_2014.pdf - 879.818 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:35:40 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_327_2014.pdf
(XLV_327_2014.pdf - 1023.049 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:36:19 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_328_2014.pdf
(XLVI_328_2014.pdf - 319.061 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:37:07 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_329_2014.pdf
(XLVI_329_2014.pdf - 894.296 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:37:26 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_330_2014.pdf
(XLVI_330_2014.pdf - 800.387 KB) Data publikacji: 2014-06-17 12:37:47 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_331_2014.pdf
(XLVII_331_2014.pdf - 2089.108 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:38:41 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_332_2014.pdf
(XLVII_332_2014.pdf - 6704.864 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:40:09 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_333_2014.pdf
(XLVII_333_2014.pdf - 7055.058 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:41:41 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_334_2014.pdf
(XLVII_334_2014.pdf - 333.916 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:42:11 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_335_2014.pdf
(XLVII_335_2014.pdf - 890.975 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:42:38 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_336_2014.pdf
(XLVII_336_2014.pdf - 1074.588 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:43:57 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_337_2014.pdf
(XLVII_337_2014.pdf - 474.676 KB) Data publikacji: 2014-07-04 12:46:06 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_338_2014.pdf
(XLVIII_338_2014.pdf - 2138.588 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:12:15 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_339_2014.pdf
(XLVIII_339_2014.pdf - 6732.954 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:13:26 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_340_2014.pdf
(XLVIII_340_2014.pdf - 463.455 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:14:04 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_341_2014.pdf
(XLVIII_341_2014.pdf - 174.633 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:14:30 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_342_2014.pdf
(XLVIII_342_2014.pdf - 571.801 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:15:03 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_343_2014.pdf
(XLVIII_343_2014.pdf - 179.695 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:15:29 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_344_2014.pdf
(XLVIII_344_2014.pdf - 356.551 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:16:09 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_345_2014.pdf
(XLVIII_345_2014.pdf - 480.476 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:16:35 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_346_2014.pdf
(XLVIII_346_2014.pdf - 414.558 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:17:00 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_347_2014.pdf
(XLIX_347_2014.pdf - 1584.129 KB) Data publikacji: 2014-09-30 11:43:04 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_348_2014.pdf
(XLIX_348_2014.pdf - 6705.619 KB) Data publikacji: 2014-09-30 11:44:19 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_349_2014.pdf
(XLIX_349_2014.pdf - 496.456 KB) Data publikacji: 2014-09-30 11:45:04 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_350_2014.pdf
(XLIX_350_2014.pdf - 169.451 KB) Data publikacji: 2014-09-30 11:45:26 Redaktor: Piotr Giereś
POST_1_2014.pdf
(POST_1_2014.pdf - 90.953 KB) Data publikacji: 2014-09-30 11:46:54 Redaktor: Piotr Giereś
L_351_2014.pdf
(L_351_2014.pdf - 2097.272 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:10:06 Redaktor: Piotr Giereś
L_352_2014.pdf
(L_352_2014.pdf - 6688.752 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:10:57 Redaktor: Piotr Giereś
L_353_2014.pdf
(L_353_2014.pdf - 896.628 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:11:33 Redaktor: Piotr Giereś
L_354_2014.pdf
(L_354_2014.pdf - 1018.241 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:11:55 Redaktor: Piotr Giereś
L_355_2014.pdf
(L_355_2014.pdf - 450.105 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:12:15 Redaktor: Piotr Giereś
L_356_2014.pdf
(L_356_2014.pdf - 1028.233 KB) Data publikacji: 2014-10-13 10:12:43 Redaktor: Piotr Giereś
LI_357_2014.pdf
(LI_357_2014.pdf - 1875.838 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:26:07 Redaktor: Piotr Giereś
LI_358_2014.pdf
(LI_358_2014.pdf - 7109.833 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:27:18 Redaktor: Piotr Giereś
LI_359_2014.pdf
(LI_359_2014.pdf - 1030.105 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:27:42 Redaktor: Piotr Giereś
LI_360_2014.pdf
(LI_360_2014.pdf - 907.551 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:28:15 Redaktor: Piotr Giereś
LI_361_2014.pdf
(LI_361_2014.pdf - 414.158 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:29:08 Redaktor: Piotr Giereś
LI_362_2014.pdf
(LI_362_2014.pdf - 439.24 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:29:30 Redaktor: Piotr Giereś
LI_363_2014.pdf
(LI_363_2014.pdf - 456.536 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:30:02 Redaktor: Piotr Giereś
LI_364_2014.pdf
(LI_364_2014.pdf - 449.81 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:30:35 Redaktor: Piotr Giereś
LI_365_2014.pdf
(LI_365_2014.pdf - 533.996 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:31:05 Redaktor: Piotr Giereś
LI_366_2014.pdf
(LI_366_2014.pdf - 453.889 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:31:29 Redaktor: Piotr Giereś
LI_367_2014.pdf
(LI_367_2014.pdf - 527.334 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:31:54 Redaktor: Piotr Giereś
LI_368_2014.pdf
(LI_368_2014.pdf - 448.402 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:32:19 Redaktor: Piotr Giereś
LI_369_2014.pdf
(LI_369_2014.pdf - 523.91 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:33:10 Redaktor: Piotr Giereś
LI_370_2014.pdf
(LI_370_2014.pdf - 450.712 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:33:31 Redaktor: Piotr Giereś
LI_371_2014.pdf
(LI_371_2014.pdf - 521.007 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:33:53 Redaktor: Piotr Giereś
LI_372_2014.pdf
(LI_372_2014.pdf - 432.064 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:34:20 Redaktor: Piotr Giereś
LI_373_2014.pdf
(LI_373_2014.pdf - 509.84 KB) Data publikacji: 2014-10-28 13:35:01 Redaktor: Piotr Giereś
LII_374_2014.pdf
(LII_374_2014.pdf - 2220.747 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:39:45 Redaktor: Piotr Giereś
LII_375_2014.pdf
(LII_375_2014.pdf - 6965.887 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:40:48 Redaktor: Piotr Giereś
LII_376_2014.pdf
(LII_376_2014.pdf - 165.127 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:41:12 Redaktor: Piotr Giereś
LII_377_2014.pdf
(LII_377_2014.pdf - 169.246 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:41:37 Redaktor: Piotr Giereś
LII_378_2014.pdf
(LII_378_2014.pdf - 394.796 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:42:58 Redaktor: Piotr Giereś
LII_379_2014.pdf
(LII_379_2014.pdf - 232.323 KB) Data publikacji: 2014-11-27 13:43:25 Redaktor: Piotr Giereś
II_1_2014.pdf
(II_1_2014.pdf - 323.849 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:18:44 Redaktor: Piotr Giereś
II_2_2014.pdf
(II_2_2014.pdf - 343.588 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:19:03 Redaktor: Piotr Giereś
II_3_2014.pdf
(II_3_2014.pdf - 1748.19 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:19:56 Redaktor: Piotr Giereś
II_4_2014.pdf
(II_4_2014.pdf - 6768.282 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:21:19 Redaktor: Piotr Giereś
II_5_2014.pdf
(II_5_2014.pdf - 744.231 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:21:48 Redaktor: Piotr Giereś
II_6_2014.pdf
(II_6_2014.pdf - 580.227 KB) Data publikacji: 2014-12-15 13:22:56 Redaktor: Piotr Giereś
III_7_2014.pdf
(III_7_2014.pdf - 2390.376 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:45:00 Redaktor: Piotr Giereś
III_8_2014.pdf
(III_8_2014.pdf - 6459.916 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:46:01 Redaktor: Piotr Giereś
III_9_2014.pdf
(III_9_2014.pdf - 837.854 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:46:28 Redaktor: Piotr Giereś
III_10_2014.pdf
(III_10_2014.pdf - 2073.187 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:47:00 Redaktor: Piotr Giereś
III_11_2014.pdf
(III_11_2014.pdf - 294.778 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:47:16 Redaktor: Piotr Giereś
III_12_2014.pdf
(III_12_2014.pdf - 392.589 KB) Data publikacji: 2015-01-08 13:47:41 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4259

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-02-04 14:11:05
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2014-02-10 06:54:19
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2015-01-08 09:31:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony