2017 r.

Wersja do druku

XXXVI/215/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXVI/216/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2037,

XXXVI/217/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2017,

XXXVI/218/2017 w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Czarnocin,

XXXVII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXVII/220/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019,

XXXVII/221/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,

XXXVII/222/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach, i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin

XXXVIII/223/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXVIII/224/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XXXVIII/225/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXVIII/226/2017 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XXXVIII/227/2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Czarnocin w
zakresie wspierania rozwoju sportu,

XXXVIII/228/2017 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przez
samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty,

XXXVIII/229/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017 - 2021r.

XXXVIII/230/2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XXXVIII/231/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

XXXVIII/232/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXVIII/233/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXVIII/234/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

XXXIX/235/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXIX/236/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2037,

XXXIX/237/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXIV/238/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXIV/239/2017 w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,

XL/240/2017 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XL/241/2017 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XL/242/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej,

XL/243/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XLI/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLI/245/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLI/246/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2016 rok,

XLI/247/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok,

XLI/248/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie: przyjętego Uchwałą Nr XXII/142/2016 przez Radę Gminy w Czarnocinie w dniu 29
kwietnia 2016 roku "Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarnocin na lata 2015-2022"

XLII/249/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminny Czarnocin,

XLII/250/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLII/251/2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarnocin,

XLIII/252/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLIII/253/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLIII/254/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin,

XLIV/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLIV/256/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLIV/257/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XLIV/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 dotyczącą wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XLIV/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XLV/260/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLV/261/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLV/262/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,

XLV/263/2017 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,

XLV/264/2017 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XLIV/258/2017 z dnia 28
lipca 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/230/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w części  dot. par 1 pkt. 7
i par. 9 załącznika do Uchwały dotyczącej wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XLV/265/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi
finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty,

XLVI/266/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLVI/267/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLVI/268/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

XLVI/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2017,

XLVI/270/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2017 i 2018,

XLVI/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XLVI/272/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

XLVII/273/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLVII/274/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLVII/275/2017 w sprawie sprostowania tytułu uchwały,

XLVII/276/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XLVII/277/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

XLVIII/278/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLVIII/279/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLVIII/280/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

XLVIII/281/2017 w sprawie zmiany tytułu Uchwały,

XLVIII/282/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2018 rok,

XLVIII/283/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

XLVIII/284/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2018 rok,

XLVIII/285/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Batalionów Chłopskich w Czarnocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie,

XLVIII/286/2017 w sprawie stwierdzenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego
w Sokolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Wójcickiego w Sokolinie,

XLVIII/287/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach,

XLVIII/288/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami
Funduszu,

XLVIII/289/2017 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością
Gminy Czarnocin

XLIX/290/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XLIX/291/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XLIX/292/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok,

XLIX/293/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

XLIX/294/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

XLIX/295/2017 w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

XLIX/296/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

L/297/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

L/298/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

L/299/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,

L/300/2017 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy w Czarnocinie na 2018 rok,

L/301/2017 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Czarnocinie na 2018 rok,

L/302/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2018 r.,
 

Załączone pliki:

XXXVI_215_2017.pdf
(XXXVI_215_2017.pdf - 869.975 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:51:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_216_2017.pdf
(XXXVI_216_2017.pdf - 7821.605 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:52:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_217_2017.pdf
(XXXVI_217_2017.pdf - 617.425 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:54:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_218_2017.pdf
(XXXVI_218_2017.pdf - 178.839 KB) Data publikacji: 2017-01-23 14:53:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_219_2017.pdf
(XXXVII_219_2017.pdf - 252.909 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:38:26 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_220_2017.pdf
(XXXVII_220_2017.pdf - 3611.036 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:39:32 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_221_2017.pdf
(XXXVII_221_2017.pdf - 1608.087 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:40:13 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_222_2017.pdf
(XXXVII_222_2017.pdf - 178.037 KB) Data publikacji: 2017-02-22 14:40:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_223_2017.pdf
(XXXVIII_223_2017.pdf - 924.003 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:56:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_224_2017.pdf
(XXXVIII_224_2017.pdf - 6782.954 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:58:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_225_2017.pdf
(XXXVIII_225_2017.pdf - 390.593 KB) Data publikacji: 2017-04-03 11:59:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_226_2017.pdf
(XXXVIII_226_2017.pdf - 284.258 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:00:00 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_227_2017.pdf
(XXXVIII_227_2017.pdf - 4965.104 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:03:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_228_2017.pdf
(XXXVIII_228_2017.pdf - 841.108 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:04:21 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_229_2017.pdf
(XXXVIII_229_2017.pdf - 2957.355 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:06:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_230_2017.pdf
(XXXVIII_230_2017.pdf - 306.089 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:07:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_231_2017.pdf
(XXXVIII_231_2017.pdf - 555.281 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:10:20 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_232_2017.pdf
(XXXVIII_232_2017.pdf - 175.772 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:10:51 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_233_2017.pdf
(XXXVIII_233_2017.pdf - 175.043 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:11:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_234_2017.pdf
(XXXVIII_234_2017.pdf - 535.611 KB) Data publikacji: 2017-04-03 12:53:47 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_235_2017.pdf
(XXXIX_235_2017.pdf - 663.9 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:14:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_236_2017.pdf
(XXXIX_236_2017.pdf - 6930.712 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:15:31 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_237_2017.pdf
(XXXIX_237_2017.pdf - 394.054 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:15:51 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_238_2017.pdf
(XXXIX_238_2017.pdf - 253.032 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:17:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_239_2017.pdf
(XXXIX_239_2017.pdf - 166.33 KB) Data publikacji: 2017-05-09 13:17:58 Redaktor: Piotr Giereś
XL_240_2017.pdf
(XL_240_2017.pdf - 728.151 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:04:52 Redaktor: Piotr Giereś
XL_241_2017.pdf
(XL_241_2017.pdf - 316.158 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:06:52 Redaktor: Piotr Giereś
XL_242_2017.pdf
(XL_242_2017.pdf - 6524.188 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:07:54 Redaktor: Piotr Giereś
XL_243_2017.pdf
(XL_243_2017.pdf - 459.532 KB) Data publikacji: 2017-06-01 11:08:22 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_244_2017.pdf
(XLI_244_2017.pdf - 307.256 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:25:45 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_245_2017.pdf
(XLI_245_2017.pdf - 6890.837 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:26:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_246_2017.pdf
(XLI_246_2017.pdf - 173.541 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:27:26 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_247_2017.pdf
(XLI_247_2017.pdf - 198.389 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:28:10 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_248_2017
(XLI_248_2017.zip - 6508.075 KB) Data publikacji: 2017-06-21 10:35:22 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_249_2017.pdf
(XLII_249_2017.pdf - 772.841 KB) Data publikacji: 2017-07-12 10:59:21 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_250_2017.pdf
(XLII_250_2017.pdf - 7531.735 KB) Data publikacji: 2017-07-12 11:00:50 Redaktor: Piotr Giereś
XLII_251_2017.pdf
(XLII_251_2017.pdf - 559.102 KB) Data publikacji: 2017-07-12 11:01:18 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_252_2017.pdf
(XLIII_252_2017.pdf - 752.594 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:50:45 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_253_2017.pdf
(XLIII_253_2017.pdf - 6748.067 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:51:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLIII_254_2017.pdf
(XLIII_254_2017.pdf - 559.231 KB) Data publikacji: 2017-07-19 09:53:06 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_255_2017.pdf
(XLIV_255_2017.pdf - 663.87 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:13:08 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_256_2017.pdf
(XLIV_256_2017.pdf - 6472.469 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:14:40 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_257_2017.pdf
(XLIV_257_2017.pdf - 252.153 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:15:14 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_258_2017.pdf
(XLIV_258_2017.pdf - 316.447 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:15:38 Redaktor: Piotr Giereś
XLIV_259_2017.pdf
(XLIV_259_2017.pdf - 475.935 KB) Data publikacji: 2017-08-07 11:16:12 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_260_2017.pdf
(XLV_260_2017.pdf - 911.036 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:20:58 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_261_2017.pdf
(XLV_261_2017.pdf - 6744.999 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:22:03 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_262_2017.pdf
(XLV_262_2017.pdf - 3847.632 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:23:13 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_263_2017.pdf
(XLV_263_2017.pdf - 1542.094 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:23:50 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_264_2017.pdf
(XLV_264_2017.pdf - 177.181 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:24:34 Redaktor: Piotr Giereś
XLV_265_2017.pdf
(XLV_265_2017.pdf - 413.785 KB) Data publikacji: 2017-08-24 10:24:56 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_266_2017.pdf
(XLVI_266_2017.pdf - 1069.891 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:21:01 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_267_2017.pdf
(XLVI_267_2017.pdf - 7103.373 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:22:06 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_268_2017.pdf
(XLVI_268_2017.pdf - 484.952 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:22:32 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_269_2017.pdf
(XLVI_269_2017.pdf - 544.942 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:23:01 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_270_2017.pdf
(XLVI_270_2017.pdf - 538.746 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:23:28 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_271_2017.pdf
(XLVI_271_2017.pdf - 249.899 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:23:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLVI_272_2017.pdf
(XLVI_272_2017.pdf - 2272.186 KB) Data publikacji: 2017-09-26 13:24:33 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_273_2017.pdf
(XLVII_273_2017.pdf - 931.16 KB) Data publikacji: 2017-10-23 10:46:05 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_274_2017.pdf
(XLVII_274_2017.pdf - 7072.512 KB) Data publikacji: 2017-10-23 10:47:33 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_275_2017.pdf
(XLVII_275_2017.pdf - 496.619 KB) Data publikacji: 2017-10-23 10:47:56 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_276_2017.pdf
(XLVII_276_2017.pdf - 494.334 KB) Data publikacji: 2017-10-23 10:48:27 Redaktor: Piotr Giereś
XLVII_277_2017.pdf
(XLVII_277_2017.pdf - 483.674 KB) Data publikacji: 2017-10-23 10:49:06 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_278_2017.pdf
(XLVIII_278_2017.pdf - 818.792 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:54:46 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_279_2017.pdf
(XLVIII_279_2017.pdf - 7218.266 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:56:08 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_280_2017.pdf
(XLVIII_280_2017.pdf - 417.934 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:56:31 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_281_2017.pdf
(XLVIII_281_2017.pdf - 594.168 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:56:55 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_282_2017.pdf
(XLVIII_282_2017.pdf - 171.147 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:57:19 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_283_2017.pdf
(XLVIII_283_2017.pdf - 241.342 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:57:43 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_284_2017.pdf
(XLVIII_284_2017.pdf - 420.716 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:58:05 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_285_2017.pdf
(XLVIII_285_2017.pdf - 428.411 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:58:42 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_286_2017.pdf
(XLVIII_286_2017.pdf - 401.309 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:59:02 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_287_2017.pdf
(XLVIII_287_2017.pdf - 391.175 KB) Data publikacji: 2017-12-01 09:59:25 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_288_2017.pdf
(XLVIII_288_2017.pdf - 179.672 KB) Data publikacji: 2017-12-01 10:00:12 Redaktor: Piotr Giereś
XLVIII_289_2017.pdf
(XLVIII_289_2017.pdf - 493.4 KB) Data publikacji: 2017-12-01 10:11:27 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_290_2017.pdf
(XLIX_290_2017.pdf - 1050.37 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:08:24 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_291_2017.pdf
(XLIX_291_2017.pdf - 7156.937 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:10:19 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_292_2017.pdf
(XLIX_292_2017.pdf - 1424.277 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:10:52 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_293_2017.pdf
(XLIX_293_2017.pdf - 6664.337 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:12:03 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_294_2017.pdf
(XLIX_294_2017.pdf - 17174.602 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:14:45 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_295_2017.pdf
(XLIX_295_2017.pdf - 250.634 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:15:09 Redaktor: Piotr Giereś
XLIX_296_2017.pdf
(XLIX_296_2017.pdf - 411.534 KB) Data publikacji: 2017-12-28 10:15:30 Redaktor: Piotr Giereś
L_297_2017.pdf
(L_297_2017.pdf - 1020.699 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:34:05 Redaktor: Piotr Giereś
L_298_2017.pdf
(L_298_2017.pdf - 7083.231 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:36:24 Redaktor: Piotr Giereś
L_299_2017.pdf
(L_299_2017.pdf - 1008.08 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:37:11 Redaktor: Piotr Giereś
L_300_2017.pdf
(L_300_2017.pdf - 589.49 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
L_301_2017.pdf
(L_301_2017.pdf - 1324.06 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:41:54 Redaktor: Piotr Giereś
L_302_2017.pdf
(L_302_2017.pdf - 2343.482 KB) Data publikacji: 2018-01-04 10:42:38 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3438

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2017-01-23 14:48:06
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2017-01-26 11:34:50
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2018-01-04 10:46:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony