2018 r.

Wersja do druku

 

LI/303/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LI/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LI/305/2018 w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych obejmujących opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776,

LI/306/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lesingowego na ciągnik lub koparkę,

LI/307/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

LI/308/2018 w określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach
wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czarnocin,

LI/309/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2018-
2023,

LI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie,

LI/311/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin,

LII/312/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LII/313/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LII/314/2018 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

LII/315/2018 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

LII/316/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

LII/317/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,

LII/318/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

LII/319/2018 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz województwa świętokrzyskiego,

LIII/320/2018 w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LIII/321/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czarnocin,

LIII/322/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

LIII/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

LIV/324/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LIV/325/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LIV/326/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

LIV/327/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok,

LV/328/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LV/329/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LV/330/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

LV/331/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

LV/332/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i płacy Wójta Gminy w Czarnocinie - Marii Kasperek,

LV/333/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

LV/334/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wicentego Witosa na
terenie miasta Kielce,

LV/335/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowej,

LV/336/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obniżenia ceny wywoławczej dla przetargu na nieruchomość w Stradowie,

LVI/337/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVI/338/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVI/339/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy,

LVII/340/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVII/341/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVII/342/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin

LVIII/343/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVIII/344/2018 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVIII/345/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego (770),

LVIII/346/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego (776),

LVIII/347/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

LIX/348/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LIX/349/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LIX/350/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarnocin,

LIX/351/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin,

LIX/352/2018 uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących etat łączony,

LIX/353/2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czarnocin,

LIX/354/2018 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

LIX/355/2018 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

LIX/356/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin,

LIX/357/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umową nieruchomości stanowiącej własność Gminy

----------------

I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnocinie,

I/2/2018 w wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Czarnocinie,

II/3/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

II/4/2018 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

II/5/2018 zmieniająca uchwałę: w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

II/6/2018 w sprawie warunków pracy i płacy Wójta Gminy w Czarnocinie - Marii Kasperek,

II/7/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania
z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

III/8/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

III/9/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

III/10/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

III/11/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,

III/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

III/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

IV/14/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

IV/15/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

IV/16/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

IV/17/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

IV/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r,

IV/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

IV/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023r,

IV/21/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie Czarnocin, miejscowość - Soboszów

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.12.2018r.

V/22/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

V/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok,

V/24/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,

V/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/294/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

V/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

V/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.12.2018r.


Załączone pliki:

LI_303_2018.pdf
(LI_303_2018.pdf - 6627.181 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:19 Redaktor: Piotr Giereś
LI_304_2018.pdf
(LI_304_2018.pdf - 1171.308 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:40 Redaktor: Piotr Giereś
LI_305_2018.pdf
(LI_305_2018.pdf - 1184.182 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:10 Redaktor: Piotr Giereś
LI_306_2018.pdf
(LI_306_2018.pdf - 428.623 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:38 Redaktor: Piotr Giereś
LI_307_2018.pdf
(LI_307_2018.pdf - 479.205 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:56 Redaktor: Piotr Giereś
LI_308_2018.pdf
(LI_308_2018.pdf - 173.024 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:21 Redaktor: Piotr Giereś
LI_309_2018..pdf
(LI_309_2018..pdf - 1143.878 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:53 Redaktor: Piotr Giereś
LI_310_2018.pdf
(LI_310_2018.pdf - 167.304 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:12 Redaktor: Piotr Giereś
LI_311_2018.pdf
(LI_311_2018.pdf - 174.985 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_312_2018.pdf
(LII_312_2018.pdf - 6524.639 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:08 Redaktor: Piotr Giereś
LII_313_2018.pdf
(LII_313_2018.pdf - 1117.192 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:37 Redaktor: Piotr Giereś
LII_314_2018.pdf
(LII_314_2018.pdf - 298.72 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_315_2018.pdf
(LII_315_2018.pdf - 308.812 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:13 Redaktor: Piotr Giereś
LII_316_2018.pdf
(LII_316_2018.pdf - 251.895 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_317_2018.pdf
(LII_317_2018.pdf - 253.75 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_318_2018.pdf
(LII_318_2018.pdf - 493.728 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:22 Redaktor: Piotr Giereś
LII_319_2018.pdf
(LII_319_2018.pdf - 404.664 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:42 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_320_2018.pdf
(LIII_320_2018..pdf - 6448.781 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:50:51 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_321_2018.pdf
(LIII_321_2018.pdf - 873.64 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:35:52 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_322_2018.pdf
(LIII_322_2018.pdf - 494.321 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:36:20 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_323_2018.pdf
(LIII_323_2018.pdf - 484.574 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:37:28 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_324_2018.pdf
(LIV_324_2018.pdf - 6627.986 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:15:37 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_325_2018.pdf
(LIV_325_2018.pdf - 801.913 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:04 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_326_2018.pdf
(LIV_326_2018.pdf - 170.154 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:30 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_327_2018.pdf
(LIV_327_2018.pdf - 193.122 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:50 Redaktor: Piotr Giereś
LV_328_2018.pdf
(LV_328_2018.pdf - 6639.183 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:06 Redaktor: Piotr Giereś
LV_329_2018.pdf
(LV_329_2018.pdf - 853.663 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:38 Redaktor: Piotr Giereś
LV_330_2018.pdf
(LV_330_2018.pdf - 171.797 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:59 Redaktor: Piotr Giereś
LV_331_2018.pdf
(LV_331_2018.pdf - 397.304 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:12:34 Redaktor: Piotr Giereś
LV_332_2018.pdf
(LV_332_2018.pdf - 570.515 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:12:58 Redaktor: Piotr Giereś
LV_333_2018.pdf
(LV_333_2018.pdf - 3871.503 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:13:50 Redaktor: Piotr Giereś
LV_334_2018.pdf
(LV_334_2018.pdf - 391.994 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:14:17 Redaktor: Piotr Giereś
LV_335_2018.pdf
(LV_335_2018.pdf - 434.547 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:14:45 Redaktor: Piotr Giereś
LV_336_2018.pdf
(LV_336_2018.pdf - 405.703 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:15:04 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_337_2018.pdf
(LVI_337_2018.pdf - 6713.673 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:16:20 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_338_2018.pdf
(LVI_338_2018.pdf - 846.528 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:17:23 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_339_2018.pdf
(LVI_339_2018.pdf - 330.419 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:17:56 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_340_2018.pdf
(LVII_340_2018.pdf - 7037.12 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:19:17 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_341_2018.pdf
(LVII_341_2018.pdf - 877.013 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:19:51 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_342_2018.pdf
(LVII_342_2018.pdf - 571.886 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:20:25 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_343_2018.pdf
(LVIII_343_2018.pdf - 6814.694 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:09:46 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_344_2018.pdf
(LVIII_344_2018.pdf - 868.585 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:13:23 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_345_2018.pdf
(LVIII_345_2018.pdf - 462.413 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:13:49 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_346_2018.pdf
(LVIII_346_2018.pdf - 444.93 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:14:22 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_347_2018.pdf
(LVIII_347_2018.pdf - 248.999 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:14:47 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_348_2018.pdf
(LIX_348_2018.pdf - 6941.456 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:50:25 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_349_2018.pdf
(LIX_349_2018.pdf - 740.704 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:51:02 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_350_2018.pdf
(LIX_350_2018.pdf - 179.678 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:51:23 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_351_2018.pdf
(LIX_351_2018.pdf - 164.271 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:51:44 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_352_2018.pdf
(LIX_352_2018.pdf - 165.712 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:52:11 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_353_2018.pdf
(LIX_353_2018.pdf - 168.326 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:52:56 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_354_2018.pdf
(LIX_354_2018.pdf - 173.531 KB) Data publikacji: 2018-10-23 10:53:48 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_355_2018.pdf
(LIX_355_2018.pdf - 289.747 KB) Data publikacji: 2018-10-23 11:00:37 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_356_2018.pdf
(LIX_356_2018.pdf - 438.052 KB) Data publikacji: 2018-10-23 11:01:08 Redaktor: Piotr Giereś
LIX_357_2018.pdf
(LIX_357_2018.pdf - 166.027 KB) Data publikacji: 2018-10-23 11:01:31 Redaktor: Piotr Giereś
I_1_2018.pdf
(I_1_2018.pdf - 270.424 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:44:11 Redaktor: Piotr Giereś
I_2_2018.pdf
(I_2_2018.pdf - 291.245 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:44:31 Redaktor: Piotr Giereś
II_3_2018.pdf
(II_3_2018.pdf - 802.627 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:44:51 Redaktor: Piotr Giereś
II_4_2018.pdf
(II_4_2018.pdf - 1096.262 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:45:16 Redaktor: Piotr Giereś
II_5_2018.pdf
(II_5_2018.pdf - 579.673 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:45:36 Redaktor: Piotr Giereś
II_6_2018.pdf
(II_6_2018.pdf - 899.546 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:46:00 Redaktor: Piotr Giereś
II_7_2018.pdf
(II_7_2018.pdf - 500.515 KB) Data publikacji: 2018-11-28 14:46:21 Redaktor: Piotr Giereś
III_8_2018.pdf
(III_8_2018.pdf - 6775.96 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:28:28 Redaktor: Piotr Giereś
III_9_2018.pdf
(III_9_2018.pdf - 1216.758 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:29:05 Redaktor: Piotr Giereś
III_10_2018.pdf
(III_10_2018.pdf - 967.463 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:29:51 Redaktor: Piotr Giereś
III_11_2018.pdf
(III_11_2018.pdf - 391.226 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:30:10 Redaktor: Piotr Giereś
III_12_2018.pdf
(III_12_2018.pdf - 389.192 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:30:29 Redaktor: Piotr Giereś
III_13_2018.pdf
(III_13_2018.pdf - 691.932 KB) Data publikacji: 2018-12-12 12:30:54 Redaktor: Piotr Giereś
IV_14_2018.pdf
(IV_14_2018.pdf - 6970.318 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:16:58 Redaktor: Piotr Giereś
IV_15_2018.pdf
(IV_15_2018.pdf - 969.283 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:18:23 Redaktor: Piotr Giereś
IV_16_2018.pdf
(IV_16_2018.pdf - 6362.407 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:21:50 Redaktor: Piotr Giereś
IV_17_2018.pdf
(IV_17_2018.pdf - 1595.239 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:23:07 Redaktor: Piotr Giereś
IV_18_2018.pdf
(IV_18_2018.pdf - 2337.519 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:24:52 Redaktor: Piotr Giereś
IV_19_2018.pdf
(IV_19_2018.pdf - 282.592 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:25:55 Redaktor: Piotr Giereś
IV_20_2018.pdf
(IV_20_2018.pdf - 207.513 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:26:52 Redaktor: Piotr Giereś
IV_21_2018.pdf
(IV_21_2018.pdf - 283.354 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:27:53 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.12.2018
(GlosowanieIV_2018.pdf - 746.928 KB) Data publikacji: 2019-01-04 10:30:08 Redaktor: Piotr Giereś
V_22_2018.pdf
(V_22_2018.pdf - 6707.128 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:00:23 Redaktor: Piotr Giereś
V_23_2018.pdf
(V_23_2018.pdf - 1268.077 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:01:37 Redaktor: Piotr Giereś
V_24_2018.pdf
(V_24_2018.pdf - 833.52 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:02:15 Redaktor: Piotr Giereś
V_25_2018.pdf
(V_25_2018.pdf - 1019.169 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:03:14 Redaktor: Piotr Giereś
V_26_2018.pdf
(V_26_2018.pdf - 605.78 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:03:51 Redaktor: Piotr Giereś
V_27_2018.pdf
(V_27_2018.pdf - 789.465 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:07:48 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.12.2018
(GlosowanieV_2018.pdf - 472.282 KB) Data publikacji: 2019-01-07 11:04:38 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2572

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2018-01-04 10:49:56
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2018-02-14 14:49:03
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2019-01-07 11:07:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony