2007 rok.

Wersja do druku

IV/20/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2007 rok

IV/21/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

V/22/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnocinie Filia w Miławczycach

VI/23/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2007 r

VI/24/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r

VI/25/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy

VII/26/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2007 r

VIII/27/2007 w sprawie:1) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2006 rok,

                                 2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2006.

VIII/28/2007 w sprawie ustanowienia zasad wynagrodzenia za inkaso

VIII/29/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

VIII/30/2007 w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie.

VIII/31/2007 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnocinie Filia w Miławczycach

IX/32/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie

IX/33/2007 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej

IX/34/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy

IX/35/2007 w sprawie : 1) wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy .   2) objęcia przez Gminę Czarnocin udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.

IX/36/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2007r.

IX/37/2007 w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

X/38/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

X/39/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

X/40/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.

X/41/2007 w sprawie powołania zespołu opiniodawczego.

X/42/2007 w sprawie deklaracji do Lokalnej Grupy Działania.  

XI/43/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin oraz w sprawie dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Czarnocinie.

XI/44/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

XI/45/2007 w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Czarnocin i gminnych jednostek organizacyjnych

XI/46/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej na kadencję 2008 do 2011 roku.

XI/47/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji.

XII/48/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Stradowie

XII/49/2007 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .

XII/50/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r.

XII/51/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XII/52/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.

XII/53/2007 w sprawie : zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

XII/54/2007 zmieniająca  uchwałę Nr XI/44/2007 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17.10.2007 roku

XII/55/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 

XIII/56/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIII/57/2007 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin

XIII/58/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

XIII/59/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.


Załączone pliki:

Nr_IV_20_2007.
(Nr_IV_20_2007..pdf - 695.759 KB) Data publikacji: 2007-02-07 10:02:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IV_21_2007.
(Nr_IV_21_2007..pdf - 28.939 KB) Data publikacji: 2007-02-07 10:03:40 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_V_22_2007.
(Nr_V_22_2007..pdf - 35.745 KB) Data publikacji: 2007-02-20 10:50:09 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VI_23_2007
(VI_23_2007.pdf - 439.412 KB) Data publikacji: 2007-05-09 13:40:19 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VI_24_2007
(Nr_VI_24_2007.pdf - 43.151 KB) Data publikacji: 2007-05-09 13:41:06 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VI_25_2007
(Nr_VI_25_2007.pdf - 78.74 KB) Data publikacji: 2007-05-09 13:41:47 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VII_26_2007
(Nr_VII_26_2007.pdf - 281.021 KB) Data publikacji: 2007-05-09 13:43:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VIII_27_2007
(Nr_VIII_27_2007.pdf - 956.048 KB) Data publikacji: 2007-05-09 13:45:00 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VIII_28_2007
(Nr_VIII_28_2007.pdf - 97.351 KB) Data publikacji: 2007-05-10 09:57:02 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VIII_29_2007
(Nr_VIII_29_2007.pdf - 35.688 KB) Data publikacji: 2007-05-10 09:57:45 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VIII_30_2007
(Nr_VIII_30_2007.pdf - 61.039 KB) Data publikacji: 2007-05-10 09:58:11 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_VIII_31_2007
(Nr_VIII_31_2007.pdf - 96.158 KB) Data publikacji: 2007-05-10 09:59:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_32_2007
(Nr_IX_32_2007.pdf - 83.689 KB) Data publikacji: 2007-07-03 08:34:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_33_2007
(Nr_IX_33_2007.pdf - 119.358 KB) Data publikacji: 2007-07-03 08:34:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_34_2007
(Nr_IX_34_2007.pdf - 62.533 KB) Data publikacji: 2007-07-03 08:35:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_35_2007
(Nr_IX_35_2007.pdf - 366.878 KB) Data publikacji: 2007-07-03 08:36:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_36_2007
(Nr_IX_36_2007.pdf - 158.023 KB) Data publikacji: 2007-07-03 08:37:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_IX_37_2007
(Nr_IX_37_2007.pdf - 72.691 KB) Data publikacji: 2007-07-03 09:56:13 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_X_38_2007
(Nr_X_38_2007.pdf - 60.275 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:04:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_X_39_2007
(Nr_X_39_2007.pdf - 56.288 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:05:49 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_X_40_2007
(Nr_X_40_2007.pdf - 50.064 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:06:30 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_X_41_2007
(Nr_X_41_2007.pdf - 21.15 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:07:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_X_42_2007
(Nr_X_42_2007.pdf - 37.017 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:07:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XI_43_2007
(Nr_XI_43_2007.pdf - 69.491 KB) Data publikacji: 2007-12-11 10:57:00 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XI_44_2007
(Nr_XI_44_2007.pdf - 230.051 KB) Data publikacji: 2007-12-11 10:57:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XI_45_2007
(Nr_XI_45_2007.pdf - 81.747 KB) Data publikacji: 2007-12-11 10:58:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XI_46_2007
(Nr_XI_46_2007.pdf - 88.94 KB) Data publikacji: 2007-12-11 10:58:37 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XI_47_2007
(Nr_XI_47_2007.pdf - 32.519 KB) Data publikacji: 2007-12-11 10:59:19 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_48_2007.pdf
(Nr_XII_48_2007.pdf - 55.368 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:46:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_49_2007.pdf
(Nr_XII_49_2007.pdf - 193.556 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:47:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_50_2007.pdf
(Nr_XII_50_2007.pdf - 83.103 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:47:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_51_2007.pdf
(Nr_XII_51_2007.pdf - 79.594 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:48:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_52_2007.pdf
(Nr_XII_52_2007.pdf - 52.297 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:48:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_53_2007.pdf
(Nr_XII_53_2007.pdf - 45.671 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:49:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_54_2007.pdf
(Nr_XII_54_2007.pdf - 43.804 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:49:45 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XII_55_2007.pdf
(Nr_XII_55_2007.pdf - 81.321 KB) Data publikacji: 2007-12-13 11:50:23 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIII_56_2007.pdf
(Nr_XIII_56_2007.pdf - 321.767 KB) Data publikacji: 2008-02-05 11:09:09 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIII_57_2007.pdf
(Nr_XIII_57_2007.pdf - 885.572 KB) Data publikacji: 2008-02-05 11:10:09 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIII_58_2007.pdf
(Nr_XIII_58_2007.pdf - 73.574 KB) Data publikacji: 2008-02-05 11:11:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIII_59_2007.pdf
(Nr_XIII_59_2007.pdf - 72.114 KB) Data publikacji: 2008-02-05 11:11:47 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4161

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2007-02-06 11:44:07
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2007-02-07 10:32:46
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2008-02-05 11:22:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony