2008 rok

Wersja do druku

XIV/60/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2008 rok

XIV/61/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stradowie

XIV/62/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XIV/63/2008 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

XV/64/2008 w sprawie Statutu Gminy

XV/65/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowanie w tych stołówkach, których organem prowadzącym jest gmina Czarnocin

XV/66/2008 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Ciuślicach

XV/67/2008 w sprawie: 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2007 rok,

                                2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2007.

XV/68/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XV/69/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2008 r.

XV/70/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Czarnocinie na 2008 r.

XVI/71/2008 w sprawie odwołania Pani Lidii Wilk ze stanowiska Skarbnika Gminy.

XVI/72/2008 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

XVI/73/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, których organem prowadzącym jest gmina Czarnocin

XVI/74/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XVI/75/2008 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Wsi Sokolina, Kolosy na  lata 2008-2014

XVI/76/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie.

XVII/77/2008 w sprawie obchodów 150- lecia powstania Gminy Czarnocin

XVII/78/2008 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XVII/79/2008 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych

XVII/80/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

XVII/81/2008 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Czarnocin nie stanowiącym jej własności, sposobu jej rozliczania i kontroli

XVII/82/2008 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Czarnocin dla Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnocinie, na realizowane w roku 2008 prace konserwatorskie i restauratorskie 

XVIII/83/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008.

XIX/84/2008 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny m3 wody dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin.

XIX/85/2008 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach; w sprawie przekazania środków finansowych.

XIX/86/2008 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Powiatem Kazimierskim w Kazimierzy Wielkiej w sprawie uzielenia pomocy finansowej.

XIX/87/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

XX/88/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnocin do Związku Gmin Wiejskich RP

XX/89/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

XX/90/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

XX/91/2008 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

XX/92/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

XXI/93/2008 w sprawie określenia wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin

XXI/94/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXI/95/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnocin do Programu Edukacyjnego

XXI/96/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

XXI/97/2008 w sprawie administrowania i zarządzania lokalami mieszkaniowemi i użytkowymi oraz poborem czynszów

XXI/98/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XXI/99/2008  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

XXI/100/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008       

 

 

 


Załączone pliki:

Nr_XIV_60_2008
(Nr_XIV_60_2008.pdf - 1056.186 KB) Data publikacji: 2008-03-13 09:23:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIV_61_2008
(Nr_XIV_61_2008.pdf - 230.889 KB) Data publikacji: 2008-03-13 09:24:24 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIV_63_2008
(Nr_XIV_63_2008.pdf - 46.71 KB) Data publikacji: 2008-03-13 09:25:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_64_2008
(Nr_XV_64_2008.pdf - 233.553 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:18:03 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_65_2008
(Nr_XV_65_2008.pdf - 123.967 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:13:53 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_66_2008
(Nr_XV_66_2008.pdf - 97.374 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:20:33 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_67_2008
(Nr_XV_67_2008.pdf - 2025.189 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:22:11 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_68_2008
(Nr_XV_68_2008.pdf - 57.284 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:22:42 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_69_2008
(Nr_XV_69_2008.pdf - 208.234 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:23:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XV_70_2008
(Nr_XV_70_2008.pdf - 159.047 KB) Data publikacji: 2008-06-04 08:23:57 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_71_2008
(Nr_XVI_71_2008.pdf - 69.983 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:53:56 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_72_2008
(Nr_XVI_72_2008.pdf - 61.578 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:54:36 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_73_2008
(Nr_XVI_73_2008.pdf - 108.066 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:55:17 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_74_2008
(Nr_XVI_74_2008.pdf - 79.089 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:56:02 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_75_2008
(Nr_XVI_75_2008.pdf - 46.654 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:56:49 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVI_76_2008
(Nr_XVI_76_2008.pdf - 73.584 KB) Data publikacji: 2008-07-03 13:57:33 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_77_2008
(Nr_XVII_77_2008.pdf - 57.443 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:43:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_78_2008
(Nr_XVII_78_2008.pdf - 71.756 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:44:14 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_79_2008
(Nr_XVII_79_2008.pdf - 39.509 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:44:49 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_80_2008
(Nr_XVII_80_2008.pdf - 291.81 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:45:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_81_2008
(Nr_XVII_81_2008.pdf - 334.95 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:46:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVII_82_2008
(Nr_XVII_82_2008.pdf - 66.063 KB) Data publikacji: 2008-08-18 10:46:57 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XVIII_83_2008
(Nr_XVIII_83_2008.pdf - 647.522 KB) Data publikacji: 2008-10-07 09:26:58 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIX_84_2008
(Nr_XIX_84_2008.pdf - 130.642 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:23:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIX_85_2008
(Nr_XIX_85_2008.pdf - 63.766 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:24:29 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIX_86_2008
(Nr_XIX_86_2008.pdf - 58.804 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:25:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIX_87_2008
(Nr_XIX_87_2008.pdf - 539.238 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:25:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XX_88_2008
(Nr_XX_88_2008.pdf - 156.671 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:26:27 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XX_89_2008
(Nr_XX_89_2008.pdf - 45.947 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:26:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XX_90_2008
(Nr_XX_90_2008.pdf - 75.568 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:27:24 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XX_91_2008
(Nr_XX_91_2008.pdf - 185.445 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:27:53 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XX_92_2008
(Nr_XX_92_2008.pdf - 215.284 KB) Data publikacji: 2008-12-11 11:28:26 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_93_2008
(Nr_XXI_93_2008.pdf - 917.325 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:27:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_94_2008
(Nr_XXI_94_2008.pdf - 254.998 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:27:43 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_95_2008
(Nr_XXI_95_2008.pdf - 50.835 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:28:15 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_96_2008
(Nr_XXI_96_2008.pdf - 126.565 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:28:46 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_97_2008
(Nr_XXI_97_2008.pdf - 59.868 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:29:22 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_98_2008
(Nr_XXI_98_2008.pdf - 52.068 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:30:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_99_2008
(Nr_XXI_99_2008.pdf - 43.146 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:30:37 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXI_100_2008
(Nr_XXI_100_2008.pdf - 315.047 KB) Data publikacji: 2009-01-13 11:31:19 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XIV_62_2008
(Nr_XIV_62_2008.pdf - 98.694 KB) Data publikacji: 2013-04-17 12:06:25 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4841

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2008-02-06 11:27:23
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2008-03-13 09:40:32
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2013-04-17 12:06:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony