2009 rok

Wersja do druku

XXII/101/2009 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy w Czarnocinie - Marka Pikulskiego,

XXII/102/2009 w sprawie w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

XXII/103/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Czarnocin,

XXII/104/2009 w sprawie  wynajęcia na czas oznaczony lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej.

XXII/105/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu stanowiącej własność Gminy Czarnocin.

XXII/106/2009 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu Nr 108/2 stanowiącej własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej.

XXII/107/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

XXII/108/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XXIII/109/2009 w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii i zaliczania jej do kategorii dróg powiatowej.

XXIII/110/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

XXIII/111/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

XXIII/112/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbirników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

XXIV/113/2009 zminiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

XXV/114/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Czarnocinie.

XXV/115/2009 w sprawie uchwalenia podjętej uchwały

XXV/116/2009 zmieniająca uchwałę: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącycm organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

XXV/117/2009 w sprawie : 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2008.

XXV/118/2009 w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia za inkaso.

XXV/119/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

XXV/120/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu

XXV/121/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu  

XXVI/122/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały.

XXVI/123/2009 w sprawie obchdów 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie

XXVI/124/2009 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku.

XXVI/125/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

XXVII/126/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy,

XXVII/127/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXVII/128/2009 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XXVII/129/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXVII/130/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXVII/131/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawowania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie za rok 2008,

XXVII/132/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za rok 2008,

XXVII/133/2009 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w sprawie przekazania środków finansowych,

XXVII/134/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXVII/135/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXVII/136/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXVIII/137/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka"

XXIX/138/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,

XXIX/139/2009 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Nie bój się przyszłości - zainwestój w wiedzę - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin",

XXIX/140/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2010

XXIX/141/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze dane roku,

XXIX/142/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXIX/143/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXIX/144/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXIX/145/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad wynagradzania za inkaso,

XXX/146/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin,

XXX/147/2009 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czarnocin,

XXX/148/2009 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1m3 wody dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czarnocin,

XXX/149/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXX/150/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu stanowiącej własność gminy na rzecz Heleny Mętel oraz Sary Mętel,

XXX/151/2009 w sprawie uchwalenia podjętej uchwały,

XXX/152/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXI/153/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXXI/154/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXI/155/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXXI/156/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXII/157/2009 w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie,

XXXII/158/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych,

XXXII/159/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXXII/160/2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminnę Czarnocin,

XXXII/161/2009 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminnę Czarnocin publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów,

XXXII/162/2009 w sprawie poddziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzania Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnonych w szkołach, podstawowych, gimnazjum, i przedszkolu na terenie gminy Czarnocin.

XXXII/163/2009 w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminnę Czarnocin oraz regulaminu gospodarowania środkami Funduszu,

XXXII/164/2009 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXII/165/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.,

XXXII/166/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

XXXII/167/2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

XXXII/168/2009 w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXXII/169/2009 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXXII/170/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXIII/171/2009 w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nuczycieli realizujących etat łączny,

XXXIII/172/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok,

XXXIII/173/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXIII/174/2009 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i  zabezpieczenia wkłady własnego,

XXXIII/175/2009 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego,

XXXIII/176/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.     

      


Załączone pliki:

Nr_XXII_101_2009
(Nr_XXII_101_2009.pdf - 76.866 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:35:48 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_102_2009
(Nr_XXII_102_2009.pdf - 104.392 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:37:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_103_2009
(Nr_XXII_103_2009.pdf - 78.989 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_104_2009
(Nr_XXII_104_2009.pdf - 103.685 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:38:37 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_105_2009
(Nr_XXII_105_2009.pdf - 77.989 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:39:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_106_2009
(Nr_XXII_106_2009.pdf - 104.395 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:40:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_107_2009
(Nr_XXII_107_2009.pdf - 1251.013 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:41:27 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXII_108_2009
(Nr_XXII_108_2009.pdf - 50.967 KB) Data publikacji: 2009-02-18 09:42:14 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIII_109_2009
(Nr_XXIII_109_2009.pdf - 70.639 KB) Data publikacji: 2009-03-09 13:47:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIII_110_2009
(Nr_XXIII_110_2009.pdf - 950.56 KB) Data publikacji: 2009-03-09 13:48:31 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIII_111_2009
(Nr_XXIII_111_2009.pdf - 48.044 KB) Data publikacji: 2009-03-09 13:49:00 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIII_112_2009
(Nr_XXIII_112_2009.pdf - 68.494 KB) Data publikacji: 2009-03-09 13:49:36 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIII_113_2009
(Nr_XXIII_113_2009.pdf - 291.211 KB) Data publikacji: 2009-04-21 10:24:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_114_2009
(Nr_XXV_114_2009.pdf - 163.913 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:03:46 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_115_2009
(Nr_XXV_115_2009.pdf - 87.374 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:04:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_116_2009
(Nr_XXV_116_2009.pdf - 82.204 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:05:36 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_117_2009
(Nr_XXV_117_2009.pdf - 100.654 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:06:22 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_118_2009
(Nr_XXV_118_2009.pdf - 177.245 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:07:19 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_119_2009
(Nr_XXV_119_2009.pdf - 582.378 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:08:15 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_120_2009
(Nr_XXV_120_2009.pdf - 123.182 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:08:49 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXV_121_2009
(Nr_XXV_121_2009.pdf - 109.297 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:09:20 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVI_122_2009
(Nr_XXVI_122_2009.pdf - 49.152 KB) Data publikacji: 2009-06-18 09:42:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVI_123_2009
(Nr_XXVI_123_2009.pdf - 111.883 KB) Data publikacji: 2009-06-18 09:43:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVI_124_2009
(Nr_XXVI_124_2009.pdf - 113.963 KB) Data publikacji: 2009-06-18 09:43:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVI_125_2009
(Nr_XXVI_125_2009.pdf - 1005.088 KB) Data publikacji: 2009-06-18 09:44:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_126_2009
(Nr_XXVII_126_2009.pdf - 187.753 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:18:27 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_127_2009
(Nr_XXVII_127_2009.pdf - 94.027 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:19:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_128_2009
(Nr_XXVII_128_2009.pdf - 58.253 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:19:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_129_2009
(Nr_XXVII_129_2009.pdf - 65.777 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:20:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_130_2009
(Nr_XXVII_130_2009.pdf - 88.051 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:21:41 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_131_2009
(Nr_XXVII_131_2009.pdf - 586.612 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:22:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_132_2009
(Nr_XXVII_132_2009.pdf - 541.255 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:25:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_133_2009
(Nr_XXVII_133_2009.pdf - 107.636 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:26:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_134_2009
(Nr_XXVII_134_2009.pdf - 884.697 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:27:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_135_2009
(Nr_XXVII_135_2009.pdf - 103.308 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:28:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVII_136_2009
(Nr_XXVII_136_2009.pdf - 104.029 KB) Data publikacji: 2009-07-20 11:29:02 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXVIII_137_2009
(Nr_XXVIII_137_2009.pdf - 134.985 KB) Data publikacji: 2009-09-08 08:52:45 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_138_2009
(Nr_XXIX_138_2009.pdf - 529.036 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:30:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_139_2009
(Nr_XXIX_139_2009.pdf - 139.192 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:31:26 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_140_2009
(Nr_XXIX_140_2009.pdf - 715.54 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:32:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_141_2009
(Nr_XXIX_141_2009.pdf - 87.606 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:33:04 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_142_2009
(Nr_XXIX_142_2009.pdf - 73.489 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:33:26 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_143_2009
(Nr_XXIX_143_2009.pdf - 98.46 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:33:51 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_144_2009
(Nr_XXIX_144_2009.pdf - 1966.879 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:35:30 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXIX_145_2009
(Nr_XXIX_145_2009.pdf - 120.335 KB) Data publikacji: 2009-09-08 11:36:01 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_146_2009
(Nr_XXX_146_2009.pdf - 129.187 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:03:23 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_147_2009
(Nr_XXX_147_2009.pdf - 86.913 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:03:53 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_148_2009
(Nr_XXX_148_2009.pdf - 76.614 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:04:48 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_149_2009
(Nr_XXX_149_2009.pdf - 1451.091 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:06:17 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_150_2009
(Nr_XXX_150_2009.pdf - 193.882 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:07:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_151_2009
(Nr_XXX_151_2009.pdf - 66.821 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:08:11 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXX_152_2009
(Nr_XXX_152_2009.pdf - 77.353 KB) Data publikacji: 2009-10-15 08:08:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXI_153_2009
(Nr_XXXI_153_2009.pdf - 1899.934 KB) Data publikacji: 2009-11-12 11:35:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXI_154_2009
(Nr_XXXI_154_2009.pdf - 73.804 KB) Data publikacji: 2009-11-12 11:39:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXI_155_2009
(Nr_XXXI_155_2009.pdf - 65.164 KB) Data publikacji: 2009-11-12 11:39:31 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXI_156_2009
(Nr_XXXI_156_2009.pdf - 73.94 KB) Data publikacji: 2009-11-12 11:39:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_157_2009
(Nr_XXXII_157_2009.pdf - 496.382 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:49:14 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_158_2009
(Nr_XXXII_158_2009.pdf - 580.853 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:50:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_159_2009
(Nr_XXXII_159_2009.pdf - 71.024 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:50:32 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_160_2009
(Nr_XXXII_160_2009.pdf - 149.281 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:51:00 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_161_2009
(Nr_XXXII_161_2009.pdf - 148.201 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:51:24 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_162_2009
(Nr_XXXII_162_2009.pdf - 385.304 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:52:20 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_163_2009
(Nr_XXXII_163_2009.pdf - 374.737 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:53:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_164_2009
(Nr_XXXII_164_2009.pdf - 1273.665 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:54:23 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_165_2009
(Nr_XXXII_165_2009.pdf - 125.184 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:56:17 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_166_2009
(Nr_XXXII_166_2009.pdf - 95.472 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:56:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_167_2009
(Nr_XXXII_167_2009.pdf - 293.144 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:57:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_168_2009
(Nr_XXXII_168_2009.pdf - 1490.833 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:58:42 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_169_2009
(Nr_XXXII_169_2009.pdf - 62.096 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:59:06 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXII_170_2009
(Nr_XXXII_170_2009.pdf - 75.442 KB) Data publikacji: 2009-12-08 07:59:24 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_171_2009
(Nr_XXXIII_171_2009.pdf - 150.488 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:54:42 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_172_2009
(Nr_XXXIII_172_2009.pdf - 1362.032 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:55:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_173_2009
(Nr_XXXIII_173_2009.pdf - 94.21 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:56:25 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_174_2009
(Nr_XXXIII_174_2009.pdf - 150.889 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:56:48 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_175_2009
(Nr_XXXIII_175_2009.pdf - 144.43 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:57:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIII_176_2009
(Nr_XXXIII_176_2009.pdf - 90.265 KB) Data publikacji: 2010-01-07 13:57:29 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3900

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2009-01-08 12:22:25
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2009-01-08 12:24:25
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2011-01-17 11:14:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony