2009 rok.

Wersja do druku

01/2009 w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnych i użytkowych oraz poboru czynszów,

02/2009 w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnych i użytkowych oraz poboru czynszów,

04/2009 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok,

05/2009 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,

06/2009 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych,

07/2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr04/2009 z dnia 05 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok,

08/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejciowego deficytu budżetu,

09/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

10/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

11/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

12/2009 w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów,

13/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

14/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursu wiedzy o odpadach i przeprowadzonego w roku szkolnym 2008/2009 w placówkach oświatowych i jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Czarnocin,

15/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

16/2009 w sprawie wprowadzenia ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarnocin,

17/2009 w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Czarnocin,

18/2009 o wprowadzeniu zakładowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych,

19/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

20/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

21/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

22/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

23/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

24/2009 w zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

25/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rodziałów,

26/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

27/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

28/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

29/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

30/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

31/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

32/2009 w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

33/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarnocin wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,

34/2009 Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Czarnocin i odpowiedzialności w tym zakresie,

35/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

36/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

37/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

38/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

39/2009 w sprawie stawek rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będacym wlasnością pracodawcy na obszarze kraju, dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czarnocin,

40/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

41/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

42/2009 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności  z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy,

43/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

44/2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,

45/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

46/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych,

47/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

48/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, 

49/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

50/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

51/2009 Instrukcja w sprawie inwentaryzacji majątku, gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Czarnocin,

52/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

53/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

54/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

55/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

56/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

57/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

58/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

59/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

60/2009 w sprawie upoważnienia,

61/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

62/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

63/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

64/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

65/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

65/1/2009 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. - "Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin." w 2009 r,

66/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,  

67/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

68/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnocin za I półrocze 2009 roku realizacji zadań gospodarczych.

69/2009 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Opatkowiczki należącym do gminy Czarnocin,

70/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych przeprowadzonego w roku szkolnym 2008/2009 w plcówkach oświatowych i jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Czarnocin,

71/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

72/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

73/2009 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

74/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

74/A/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

75/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów, 

76/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

77/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

78/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

79/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

80/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

81/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

82/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

83/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

84/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

85/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

86/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

87/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

88/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

89/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

90/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

91/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

92/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

93/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

94/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów ,

95/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

96/2009 w sprawie zmiany palnów finansowych jednostek budżetowych,

97/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

98/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

99/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

100/2009 w sprawie udzielenia dodatkowego pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnocinie

101/2009 w sprawie powołania komisji stypendialnej,

102/2009 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2010,

103/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

103a/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

104/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

105/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

106/2009 w sprawie zmiany planów finasowych jednostek budżetowych,

107/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

108/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

109/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

110/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

111/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

112/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

113/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

114/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

115/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

116/2009 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stówkach, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy w Czarnocinie,

117/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

118/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

119/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

120/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

121/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

122/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

123/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

124/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

125/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

126/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

127/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

128/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

129/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

130/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

131/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

132/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych,

133/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,

134/2009 w sprawie przeniesień w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów,

135/2009 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.

 

 

 


Załączone pliki:

01_2009
(01_2009.pdf - 40.589 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:11:35 Redaktor: Piotr Giereś
02_2009
(02_2009.pdf - 69.317 KB) Data publikacji: 2009-01-13 10:12:05 Redaktor: Piotr Giereś
04_2009
(04_2009.pdf - 579.706 KB) Data publikacji: 2009-02-18 11:05:45 Redaktor: Piotr Giereś
05_2009
(05_2009.pdf - 45.956 KB) Data publikacji: 2009-02-18 11:06:16 Redaktor: Piotr Giereś
06_2009
(06_2009.pdf - 252.651 KB) Data publikacji: 2009-02-18 11:06:52 Redaktor: Piotr Giereś
07_2009
(07_2009.pdf - 85.491 KB) Data publikacji: 2009-02-18 11:07:26 Redaktor: Piotr Giereś
08_2009
(08_2009.pdf - 37.367 KB) Data publikacji: 2009-02-24 13:23:39 Redaktor: Piotr Giereś
09_2009
(09_2009.pdf - 69.245 KB) Data publikacji: 2009-03-10 09:06:12 Redaktor: Piotr Giereś
10_2009
(10_2009.pdf - 52.295 KB) Data publikacji: 2009-03-10 09:06:36 Redaktor: Piotr Giereś
11_2009
(11_2009.pdf - 97.266 KB) Data publikacji: 2009-03-10 09:07:05 Redaktor: Piotr Giereś
12_2009
(12_2009.pdf - 46.277 KB) Data publikacji: 2009-03-23 10:43:56 Redaktor: Piotr Giereś
13_2009
(13_2009.pdf - 69.442 KB) Data publikacji: 2009-03-23 10:44:25 Redaktor: Piotr Giereś
14_2009
(14_2009.pdf - 49.044 KB) Data publikacji: 2009-03-23 10:45:00 Redaktor: Piotr Giereś
15_2009
(15_2009.pdf - 48.189 KB) Data publikacji: 2009-03-30 09:15:29 Redaktor: Piotr Giereś
16_2009
(16_2009.pdf - 1018.163 KB) Data publikacji: 2009-04-09 10:28:43 Redaktor: Piotr Giereś
17_2009
(17_2009.pdf - 56.749 KB) Data publikacji: 2009-04-22 11:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
18_2009
(18_2009.pdf - 500.341 KB) Data publikacji: 2009-04-09 10:29:40 Redaktor: Piotr Giereś
19_2009
(19_2009.pdf - 45.717 KB) Data publikacji: 2009-04-09 10:30:06 Redaktor: Piotr Giereś
20_2009
(20_2009.pdf - 71.172 KB) Data publikacji: 2009-04-09 10:30:28 Redaktor: Piotr Giereś
21_2009
(21_2009.pdf - 47.862 KB) Data publikacji: 2009-04-21 11:34:09 Redaktor: Piotr Giereś
22_2009
(22_2009.pdf - 99.691 KB) Data publikacji: 2009-04-21 11:35:07 Redaktor: Piotr Giereś
23_2009
(23_2009.pdf - 389.332 KB) Data publikacji: 2009-04-21 11:36:37 Redaktor: Piotr Giereś
24_2009
(24_2009.pdf - 54.54 KB) Data publikacji: 2009-04-21 11:37:35 Redaktor: Piotr Giereś
25_2009
(25_2009.pdf - 72.002 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:31:26 Redaktor: Piotr Giereś
26_2009
(26_2009.pdf - 99.554 KB) Data publikacji: 2009-05-07 10:32:03 Redaktor: Piotr Giereś
27_2009
(27_2009.pdf - 84.425 KB) Data publikacji: 2009-05-12 12:31:30 Redaktor: Piotr Giereś
28_2009
(28_2009.pdf - 113.649 KB) Data publikacji: 2009-05-12 12:32:52 Redaktor: Piotr Giereś
29_2009
(29_2009.pdf - 156.001 KB) Data publikacji: 2009-05-12 12:33:22 Redaktor: Piotr Giereś
30_2009
(30_2009.pdf - 75.266 KB) Data publikacji: 2009-05-12 12:33:52 Redaktor: Piotr Giereś
31_2009
(31_2009.pdf - 71.277 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:23:57 Redaktor: Piotr Giereś
32_2009
(32_2009.pdf - 56.98 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:24:24 Redaktor: Piotr Giereś
33_2009
(33_2009.pdf - 200.804 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:31:23 Redaktor: Piotr Giereś
34_2009
(34_2009.pdf - 324.345 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:31:50 Redaktor: Piotr Giereś
35_2009
(35_2009.pdf - 70.78 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:32:09 Redaktor: Piotr Giereś
36_2009
(36_2009.pdf - 66.337 KB) Data publikacji: 2009-06-02 09:32:47 Redaktor: Piotr Giereś
37_2009
(37_2009.pdf - 149.056 KB) Data publikacji: 2009-06-29 09:56:18 Redaktor: Piotr Giereś
38_2009
(38_2009.pdf - 121.925 KB) Data publikacji: 2009-06-29 09:57:07 Redaktor: Piotr Giereś
39_2009
(39_2009.pdf - 111.198 KB) Data publikacji: 2009-06-29 09:57:51 Redaktor: Piotr Giereś
40_2009
(40_2009.pdf - 152.577 KB) Data publikacji: 2009-06-29 09:58:36 Redaktor: Piotr Giereś
41_2009
(41_2009.pdf - 65.741 KB) Data publikacji: 2009-06-29 09:59:26 Redaktor: Piotr Giereś
42_2009
(42_2009.pdf - 50.177 KB) Data publikacji: 2009-06-29 10:00:16 Redaktor: Piotr Giereś
43_2009
(43_2009.pdf - 73.315 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:13:04 Redaktor: Piotr Giereś
44_2009
(44_2009.pdf - 87.283 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:13:46 Redaktor: Piotr Giereś
45_2009
(45_2009.pdf - 53.306 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:14:04 Redaktor: Piotr Giereś
46_2009
(46_2009.pdf - 104.638 KB) Data publikacji: 2009-08-18 10:14:30 Redaktor: Piotr Giereś
47_2009
(47_2009.pdf - 164.729 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:15:12 Redaktor: Piotr Giereś
48_2009
(48_2009.pdf - 143.736 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:15:47 Redaktor: Piotr Giereś
49_2009
(49_2009.pdf - 95.502 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:16:16 Redaktor: Piotr Giereś
50_2009
(50_2009.pdf - 141.258 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:16:40 Redaktor: Piotr Giereś
51_2009
(51_2009.pdf - 1522.716 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:17:56 Redaktor: Piotr Giereś
52_2009
(52_2009.pdf - 85.616 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:18:18 Redaktor: Piotr Giereś
53_2009
(53_2009.pdf - 98.137 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:19:22 Redaktor: Piotr Giereś
54_2009
(54_2009.pdf - 92.267 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:19:55 Redaktor: Piotr Giereś
55_2009
(55_2009.pdf - 73.969 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:20:31 Redaktor: Piotr Giereś
56_2009
(56_2009.pdf - 91.841 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:21:09 Redaktor: Piotr Giereś
57_2009
(57_2009.pdf - 63.224 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:22:01 Redaktor: Piotr Giereś
58_2009
(58_2009.pdf - 86.469 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:22:22 Redaktor: Piotr Giereś
59_2009
(59_2009.pdf - 108.4 KB) Data publikacji: 2009-08-03 10:22:44 Redaktor: Piotr Giereś
60_2009
(60_2009.pdf - 57.268 KB) Data publikacji: 2009-08-13 09:21:19 Redaktor: Piotr Giereś
61_2009
(61_2009.pdf - 225.63 KB) Data publikacji: 2009-08-13 09:22:00 Redaktor: Piotr Giereś
62_2009
(62_2009.pdf - 81.272 KB) Data publikacji: 2009-08-13 09:22:57 Redaktor: Piotr Giereś
63_2009
(63_2009.pdf - 168.17 KB) Data publikacji: 2009-08-13 09:23:37 Redaktor: Piotr Giereś
64_2009
(64_2009.pdf - 95.018 KB) Data publikacji: 2009-08-13 09:24:20 Redaktor: Piotr Giereś
65_2009
(65_2009.pdf - 70.076 KB) Data publikacji: 2009-08-18 09:59:50 Redaktor: Piotr Giereś
65_1_2009
(65_1_2009.pdf - 126.343 KB) Data publikacji: 2009-08-20 11:41:35 Redaktor: Piotr Giereś
66_2009
(66_2009.pdf - 136.994 KB) Data publikacji: 2009-08-20 11:42:18 Redaktor: Piotr Giereś
67_2009
(67_2009.pdf - 67.859 KB) Data publikacji: 2009-08-20 11:43:01 Redaktor: Piotr Giereś
68_2009
(68_2009.pdf - 1584.723 KB) Data publikacji: 2009-08-20 11:44:54 Redaktor: Piotr Giereś
70_2009
(70_2009.pdf - 210.193 KB) Data publikacji: 2009-10-22 09:57:07 Redaktor: Piotr Giereś
71_2009
(71_2009.pdf - 79.659 KB) Data publikacji: 2009-10-22 09:58:53 Redaktor: Piotr Giereś
72_2009
(72_2009.pdf - 151.613 KB) Data publikacji: 2009-10-22 09:59:50 Redaktor: Piotr Giereś
73_2009
(73_2009.pdf - 293.602 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:00:47 Redaktor: Piotr Giereś
74_2009
(74_2009.pdf - 126.367 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:01:28 Redaktor: Piotr Giereś
74_A_2009
(74_A_2009.pdf - 91.752 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:01:49 Redaktor: Piotr Giereś
75_2009
(75_2009.pdf - 76.424 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:02:20 Redaktor: Piotr Giereś
76_2009
(76_2009.pdf - 149.841 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:02:55 Redaktor: Piotr Giereś
77_2009
(77_2009.pdf - 153.76 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:03:30 Redaktor: Piotr Giereś
78_2009
(78_2009.pdf - 76.872 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:03:53 Redaktor: Piotr Giereś
79_2009
(79_2009.pdf - 68.491 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:04:16 Redaktor: Piotr Giereś
80_2009
(80_2009.pdf - 87.216 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:04:41 Redaktor: Piotr Giereś
81_2009
(81_2009.pdf - 100.301 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:05:26 Redaktor: Piotr Giereś
82_2009
(82_2009.pdf - 88.015 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:05:58 Redaktor: Piotr Giereś
83_2009
(83_2009.pdf - 87.989 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:06:25 Redaktor: Piotr Giereś
84_2009
(84_2009.pdf - 129.329 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:06:54 Redaktor: Piotr Giereś
85_2009
(85_2009.pdf - 180.378 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:08:04 Redaktor: Piotr Giereś
86_2009
(86_2009.pdf - 107.279 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:08:59 Redaktor: Piotr Giereś
87_2009
(87_2009.pdf - 115.196 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:44:10 Redaktor: Piotr Giereś
88_2009
(88_2009.pdf - 66.454 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:44:50 Redaktor: Piotr Giereś
89_2009
(89_2009.pdf - 90.724 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:45:14 Redaktor: Piotr Giereś
90_2009
(90_2009.pdf - 91.838 KB) Data publikacji: 2009-10-22 10:45:45 Redaktor: Piotr Giereś
91_2009
(91_2009.pdf - 133.591 KB) Data publikacji: 2009-10-29 09:37:43 Redaktor: Piotr Giereś
92_2009
(92_2009.pdf - 66.392 KB) Data publikacji: 2009-10-29 09:38:22 Redaktor: Piotr Giereś
93_2009
(93_2009.pdf - 74.407 KB) Data publikacji: 2009-10-29 09:39:01 Redaktor: Piotr Giereś
94_2009
(94_2009.pdf - 88.208 KB) Data publikacji: 2009-10-29 09:40:51 Redaktor: Piotr Giereś
95_2009
(95_2009.pdf - 134.559 KB) Data publikacji: 2009-11-03 10:26:25 Redaktor: Piotr Giereś
96_2009
(96_2009.pdf - 113.409 KB) Data publikacji: 2009-11-12 10:45:29 Redaktor: Piotr Giereś
97_2009
(97_2009.pdf - 167.181 KB) Data publikacji: 2009-11-12 10:46:34 Redaktor: Piotr Giereś
98_2009
(98_2009.pdf - 89.352 KB) Data publikacji: 2009-11-12 10:46:55 Redaktor: Piotr Giereś
99_2009
(99_2009.pdf - 157.024 KB) Data publikacji: 2009-11-12 10:47:20 Redaktor: Piotr Giereś
100_2009
(100_2009.pdf - 53.119 KB) Data publikacji: 2009-11-12 10:47:52 Redaktor: Piotr Giereś
69_2009
(69_2009.pdf - 109.329 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:52:58 Redaktor: Piotr Giereś
101_2009
(101_2009.pdf - 54.45 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:53:29 Redaktor: Piotr Giereś
102_2009
(102_2009.pdf - 41.924 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:55:08 Redaktor: Piotr Giereś
103_2009
(103_2009.pdf - 91.03 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:55:27 Redaktor: Piotr Giereś
103a_2009
(103a_2009.pdf - 66.66 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:55:51 Redaktor: Piotr Giereś
104_2009
(104_2009.pdf - 83.38 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:56:12 Redaktor: Piotr Giereś
105_2009
(105_2009.pdf - 155.511 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:56:38 Redaktor: Piotr Giereś
106_2009
(106_2009.pdf - 64.227 KB) Data publikacji: 2009-11-19 11:57:01 Redaktor: Piotr Giereś
107_2009
(107_2009.pdf - 87.435 KB) Data publikacji: 2009-11-30 07:53:47 Redaktor: Piotr Giereś
108_2009
(108_2009.pdf - 115.951 KB) Data publikacji: 2009-11-30 07:54:24 Redaktor: Piotr Giereś
109_2009
(109_2009.pdf - 117.278 KB) Data publikacji: 2009-11-30 07:56:58 Redaktor: Piotr Giereś
110_2009
(110_2009.pdf - 62.929 KB) Data publikacji: 2009-11-30 07:59:57 Redaktor: Piotr Giereś
111_2009
(111_2009.pdf - 93.238 KB) Data publikacji: 2009-11-30 08:10:21 Redaktor: Piotr Giereś
112_2009
(112_2009.pdf - 145.802 KB) Data publikacji: 2009-11-30 08:11:02 Redaktor: Piotr Giereś
113_2009
(113_2009.pdf - 176.332 KB) Data publikacji: 2009-12-07 11:55:44 Redaktor: Piotr Giereś
114_2009
(114_2009.pdf - 82.027 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:55:05 Redaktor: Piotr Giereś
115_2009
(115_2009.pdf - 108.01 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:55:31 Redaktor: Piotr Giereś
116_2009
(116_2009.pdf - 163.659 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:55:54 Redaktor: Piotr Giereś
117_2009
(117_2009.pdf - 131.04 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:56:17 Redaktor: Piotr Giereś
118_2009
(118_2009.pdf - 65.497 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:56:47 Redaktor: Piotr Giereś
119_2009
(119_2009.pdf - 186.479 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:57:13 Redaktor: Piotr Giereś
120_2009
(120_2009.pdf - 60.795 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:57:29 Redaktor: Piotr Giereś
121_2009
(121_2009.pdf - 88.853 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:57:52 Redaktor: Piotr Giereś
122_2009
(122_2009.pdf - 187.504 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:58:18 Redaktor: Piotr Giereś
123_2009
(123_2009.pdf - 135.051 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:58:42 Redaktor: Piotr Giereś
124_2009
(124_2009.pdf - 67.585 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:59:03 Redaktor: Piotr Giereś
125_2009
(125_2009.pdf - 92.281 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:59:30 Redaktor: Piotr Giereś
126_2009
(126_2009.pdf - 132.386 KB) Data publikacji: 2009-12-22 07:59:55 Redaktor: Piotr Giereś
127_2009
(127_2009.pdf - 187.831 KB) Data publikacji: 2009-12-22 08:00:19 Redaktor: Piotr Giereś
128_2009
(128_2009.pdf - 170.149 KB) Data publikacji: 2009-12-23 11:39:55 Redaktor: Piotr Giereś
129_2009
(129_2009.pdf - 70.728 KB) Data publikacji: 2009-12-23 11:40:21 Redaktor: Piotr Giereś
130_2009
(130_2009.pdf - 82.469 KB) Data publikacji: 2009-12-23 11:40:45 Redaktor: Piotr Giereś
131_2009
(131_2009.pdf - 107.496 KB) Data publikacji: 2009-12-30 10:57:22 Redaktor: Piotr Giereś
132_2009
(132_2009.pdf - 168.463 KB) Data publikacji: 2010-01-04 09:54:33 Redaktor: Piotr Giereś
133_2009
(133_2009.pdf - 185.092 KB) Data publikacji: 2010-01-14 09:23:27 Redaktor: Piotr Giereś
134_2009
(134_2009.pdf - 94.796 KB) Data publikacji: 2010-01-14 09:23:57 Redaktor: Piotr Giereś
135_2009
(135_2009.pdf - 170.178 KB) Data publikacji: 2010-01-14 09:24:29 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5237

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2009-01-08 12:24:01
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2009-01-08 12:24:36
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2010-12-17 11:11:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony