2011 rok.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-16 13:17:38

1/2011 w sprawie: 1/ rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w 2011 roku, 2/ dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,

2/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

3/2011 w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury,

4/2011 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,

5/2011 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Czarnocin,

6/2011 w sprawie ustalenia nowego terminu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Stropieszyn,

7/2011,

8/2011,

9/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

10/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2011,

11/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

12/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

12A/2011 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarnocin warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

13/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

14/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

15/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

15a/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

16/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

17/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

18/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

19/2011 w sprawie zatwierdzenia założeń do projektów organizacyjnych szkół i przedszkola w Gminie Czarnocin na rok szkolny 2011/2012,

20/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

21/2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Czarnocinie oraz jednostki organizacyjne Gminy,

22/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

23/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

24/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

25/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

26/2011 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania przez Pana Kazimierza Bujnowskiego Pani Jolancie Kubickiej dokumentów z zakresu jego obowiązków służbowych,

27/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie,

28/2011 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

29/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

30/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

31/2011 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin" w 2011r.

32/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

33/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

34/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

35/2011 w sprawie przeniesienia wydatkóww ramach działów,

36/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

37/2011 w sprawie zmiany tytułów zarządzeń Wójta nr 15/2011 i 22/2011,

38/2011 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin,

39/2011 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

40/2011

41/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

42/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

43/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

44/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie,

47/2011 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Czarnocin,

48/2011 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

49/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

50/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy czarnocin na rok 2011,

51/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

52/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

53/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

54/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

55/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

56/2011 w sprawie uchwalenia zarządzenia,

57/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

58/2011 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich,

59/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

59.1/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.2/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.3/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.4/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

59.5/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

60/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

60.1/2011 w sprawie zmian w planie finasowym,

61/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

62/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdycyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

63/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Czarnocin,
64/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na 2011 rok,

66/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

67/2011 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich,

68/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

69/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

70/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

71/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

72/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

73/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

74/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia p.n.: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu - Moje Boisko ORLIK 2012" w Cieszkowach,

75/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

76/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji,

77/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówienia do kwoty 14000 euro,

78/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin i ustalenia szkód jakie wystąpiły na drogach w wyniku ulewnego deszczu w dniach 7-8 lipca 2011 roku,

79/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

80/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

81/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

82/2011

83/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2011,

84/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

85/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

86/2011 w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

87/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

88/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

89/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

90/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,

91/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,

92/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

93/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

94/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

95/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

96/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

97/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

98/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

99/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

100/2011 w sprawie regulaminu konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Czarnocin,

101/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

102/2011 w sprawie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

103/2011 o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych - Gminy Czarnocin,

104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

105/2011 w sprawie zmiany tytułów zarządzeń Wójta nr 83/2011,

106/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

107/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

108/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

109/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

110/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarnocin,

111/2011 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania projektem projektem Poddziałenie 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" pod tytułem " Inwidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Czarnocin" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "

112/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

113/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,

114/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

115/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn:"udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań - w roku 2011"

116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

119/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

120/2011 w sprawie upoważniam pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych,

121/2011 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach doSejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

122/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych,

123/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,

124/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

125/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

126/2011 w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczaniakoordynatora czynności kancelaryjnych, ustalenia postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych, określeniarodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny oraz przekazywania projektów pism do akceptacji,

127/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

128/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na rok 2011,

129/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej,

130/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

131/2011 w sprawie zmian w planie finasowym,

132/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

133/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

134/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

134a/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

135/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

136/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na 2011 rok,

138/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

139/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

140/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

141/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

142/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki położonej w Zagajowie Nr 884/2 o pow. 0,10 ha,

143/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

144/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

145/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na 2011 rok,

146/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

147/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

148/2011

149/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

150/2011 w sprawie powołania Komisji,

151/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

152/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

153/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2012,

154/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

155/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

156/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

157/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

158/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

159/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

160/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011 oraz w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

161/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

162/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

163/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki poóżonej w Zagajowie nr 884/2 o pow. 0,10 ha,

164/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011 oraz w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

165/2011 w sprawie powołania Komisji do przekazania dokonała przekazania dla OSP w Cieszkowach z przeznaczeniem dla Świetlicy Wiejskiej w Cieszkowach oraz dla OSP Będziaki sprzętu,

166/2011 w sprawie: przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowach,

167/2011 w sprawie: przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziakach,

168/2011 w sprawie powołania komisji o przydział środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin,

169/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

170/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

171/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

 Powrót