Uproszczona Oferta Realizacji Zamówienia Publicznego w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych

2020-03-28 10:17:25 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

2020-03-09 14:55:01 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji NR 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice.

2020-03-03 11:15:31 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Wójt Gminy Czarnocin o wszczęciu postępowania

2020-02-28 14:13:08 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2020-02-23 19:32:53 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2020-02-21 14:34:22 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mękarzowice

2020-02-17 12:58:28 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2020-02-12 19:15:39 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice.

2020-02-07 15:53:40 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Bibloioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-02-03 12:18:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»