Wersja do druku

Zamawiający:

Redakcja Biuletynu

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 274

Data publikacji:
2016-03-08 13:28:30

Przedmiot: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE

O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz §3, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z późn. zm.)

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329/2 o powierzchni 0,0200 ha, położona w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1I/00033490/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy. Według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w Czarnocinie, zatwierdzonego uchwałą XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 roku nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna niezabudowana (0,01ha- RIIIa, 0,01ha-RIIIb). Działka z lekkim wzniesieniem bez dostępu do drogi publicznej. Posiada kształt prostokąta, bardzo wąska. Sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo, dalej zabudowania.

Cena wywoławcza do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 731,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 10ºº.

Wadium wynosi: 100,00 zł.

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 330/2 o powierzchni 0,4000 ha, położona w obrębie Czarnocin, gm. Czarnocin. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1I/00033490/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy. Według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w Czarnocinie, zatwierdzonego uchwałą XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 roku nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.

Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna niezabudowana (0,15ha-RII, 0,15 ha-RIIIa, 0,10-RIIIb). Działka znajduje się za budynkiem apteki i ośrodka zdrowia bez dostępu do drogi publicznej. Pozostałe strony działki użytkowane są rolniczo. Działka od strony apteki z lekkim wzniesieniem dalej teren lekko obniżony, na końcu wzniesienie. Na końcu działki znajduje się słup elektryczny natomiast około środka działki trzy studnie.

Cena wywoławcza do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 5 300,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 10³º.

Wadium wynosi: 500,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości ( poz. 1 „przetarg wadium dz. nr 329/2”, poz. 2 „przetarg wadium dz. nr 330/2” ) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie numer 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 prowadzony w Banku Spółdzielczym do dnia 08.04.2016 r.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przepada na rzecz Urzędu Gminy w Czarnocinie w razie uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji dotyczących w/w. nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, pok. nr 26 w godz. pon. 8:00-16:00 wt.-pt 7:00-15:00 lub telefonicznie pod numerem 41 35 12 305.

Skan ogłoszenia - pobierz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 778
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-03-08 13:28:30
Opublikował: Piotr Giereś, data publikacji: 2016-03-08 13:28:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu