Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-04-16 14:15:32 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLV odbędzie się dnia 25 .04.2014r. ( piątek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej. 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013, 6. Podjęcie uchwał w sprawie : 1/ zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok 2/ zmiany w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2035 3/ wyrażenia woli objęcia udziałów w kapitale udziałowym, 4/ wyrażenia zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości Krzyż, gm.Czarnocin na dz.ewid. Nr 76 obręb Krzyż. 5/ udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „SALUS” w Czarnocinie. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie obrad

Zobacz również: