Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-03-02 12:29:14 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr V Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 10.03.2015r. ( wtorek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie za rok 2014, 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok, 6. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie : 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015r, 2/ przyjęcia zmian w WPF na lata 2015 – 2035, 3/ wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 4/ wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie, 5/ zmiany uchwały Nr V / 28 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 6/ zmiany uchwały Nr XXXIV / 252 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 9. Sprawy różne. 10. Zakończenie obrad.

Zobacz również: