Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-11-16 11:37:56 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XIV Rady Gminy w Czarnocinie, 19.11.2015r. ( czwartek ) o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
4. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2014 / 2015  
5. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Czarnocin na 2015r,
2/ przyjęcia zmian w WPF na lata 2015 – 2035,
3/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016,
4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
5/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
6/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
7/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Czarnocin,
9/ sprostowania numeracji uchwał.
10/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,
11/ wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,
12/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,
13/ wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,
14/ wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości.
       
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Zobacz również: