Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2017-10-16 14:27:56 Ogłoszenia

dot. Budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Dębiany 1 i 4 w miejscowości Dębiany, gmina Czarnocin –RE Busko

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073)


zawiadamia się


iż w dniu 11.10.2017 r. została wydana decyzja Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Dębiany 1 i 4 w miejscowości Dębiany, gmina Czarnocin –RE Busko”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach położonych w miejscowości Dębiany, gmina Czarnocin o numerach ewidencyjnych: 75, 76, 77/1, 77/2, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91, 92, 108, 71, 135, 136, 137, 138, 110/2, 338, 291, 296, 292, 293, 294, 295, 297, 298/2, 312, 139/3, 339/1, 341/1, 393, 394, 110/1, 555, 345/1, 313/1, 395/1, 396, 397, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 434, 444, 453, 454, 455, 456, 457, 451, 458, 459, 460, 461, 462, 413, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 412.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin złożonego przez pełnomocnika Pana Macieja Dzika reprezentującego firmę Pracowania Projektowa CKTECH, Słowik, ul. Markowizna 30, 26-052 Nowiny.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II piętro), Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00.
Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Dębiany

  4. a/a

Sporządziła: E. Bądkowska

Tel. 41 35 12 028 wew. 235

Zobacz również: