Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-04-23 14:38:41 Ogłoszenia

.

Znak: BG.6733.2.2018 Czarnocin, dnia 23.04.2018 roku


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)- dale k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.)

zawiadamia się

że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 12645 Czarnocin” przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 260 w miejscowości Krzyż, gm. Czarnocin wszczętym na wniosek PL 2014 Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kuciejczyka, Electronic Control System S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa uzyskano niezbędne uzgodnienia w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji.

Projekt decyzji odmawiającej został uzgodniony:

  1. ze Starostą Kazimierskim postanowieniem znak: RL.6125.46.2018 z dnia 06.04.2018 r. (data wpływu: 10.04.2018 r.)

Zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia.Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krzyż

  4. a/a

    Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: