Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-05-15 14:55:35 Ogłoszenia

.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.)

zawiadamia się

że w dniu 15.05.2018 r. została wydana decyzja Nr 1/2018 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 12645 Czarnocin” na wniosek PL 2014 Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. Lokalizacja inwestycji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 260 w miejscowości Krzyż, gm. Czarnocin.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II piętro), Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00. Zapoznanie się z decyzją nie jest obowiązkowe.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnocin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Czarnocin oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 k.p.a. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia.Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krzyż

  4. a/a

Sporządziła: E. Bądkowska

Tel. 41 351 23 05

Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: