Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-10-22 14:54:15 Ogłoszenia

.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)- dalej k.p.a oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)


zawiadamiam

że w dniu 09.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KAZ4430B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrzną linią zasilającą”. Lokalizacja inwestycji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 43/2 w miejscowości Będziaki, gm. Czarnocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie (pok. nr 26, II- piętro) od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00 oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.

Wyjaśniam, że zgonie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Otrzymują:

  1. BIP Urząd Gminy w Czarnocinie

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Czarnocinie

  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Będziaki

  4. a/a

     

    Skan obwieszczenia - pobierz

Zobacz również: