OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 608/1 O POWIERZCHNI 0,6287 HA W OBRĘBIE STRADÓW

2019-05-24 08:47:07 Ogłoszenia

.


Znak: BG.6840.2.2019                                                                                                    Czarnocin, dnia 24.05.2019 roku


OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 608/1 O POWIERZCHNI 0,6287 HA W OBRĘBIE STRADÓW


Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ewid.608/1 położona w obrębie nr 0019, w miejscowości Stradów, stanowiąca własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040239/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki numer ewid. 608/1 wynosi 0,6287 ha (opis użytku: Bi=0,2297 ha, Bz=0,3990 ha).

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej Nr 0064 Skrzypiów– Piaski- Młodzawy Duże- Zagaje Stradowskie- Stradów- Michałowice- Ciuślice. Od strony północnej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, natomiast od strony wschodniej i południowej sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo. Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Działka ogrodzona siatką. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczo- garażowym. Budynek dawnej szkoły składa się z: budynku głównego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o powierzchni użytkowej 799,91 m2 oraz segmentu mieszkalnego również dwukondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 225,37 m2. Budynek szkoły został wybudowany w 1968r. Uzbrojenie istniejące: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa. Wyposażenie w instalacje: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, odgromowa, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.


Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach usług oświaty i kultury.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 426100,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a oraz art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z póź.zm.).

Nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/254/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami minął w dniu 10.05.2019 roku i w tym terminie nie wpłyną żaden wniosek.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 11:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 40000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr
07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 01.07.2019 r. obręb Stradów działka 608/1 ”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.czarnocin.com.pl oraz www.bip.czarnocin.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” „Aktualności”.

Pozostałe informacje:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego;

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą (wzór nr 1) jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie wg wzoru nr 2;

- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

  1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

  2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

  3. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

  4. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie o przetargu z załącznikami - pobierz

Zobacz również: