2018 r.

Wersja do druku

 

LI/303/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LI/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LI/305/2018 w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych obejmujących opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776,

LI/306/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lesingowego na ciągnik lub koparkę,

LI/307/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

LI/308/2018 w określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach
wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czarnocin,

LI/309/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2018-
2023,

LI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie,

LI/311/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin,

LII/312/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LII/313/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LII/314/2018 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

LII/315/2018 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

LII/316/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

LII/317/2018 w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,

LII/318/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

LII/319/2018 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz województwa świętokrzyskiego,

LIII/320/2018 w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LIII/321/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czarnocin,

LIII/322/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

LIII/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

LIV/324/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LIV/325/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LIV/326/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

LIV/327/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok,

LV/328/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LV/329/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LV/330/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

LV/331/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

LV/332/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i płacy Wójta Gminy w Czarnocinie - Marii Kasperek,

LV/333/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

LV/334/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wicentego Witosa na
terenie miasta Kielce,

LV/335/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowej,

LV/336/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obniżenia ceny wywoławczej dla przetargu na nieruchomość w Stradowie,

LVI/337/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVI/338/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVI/339/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy,

LVII/340/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVII/341/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVII/342/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin

LVIII/343/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037,

LVIII/344/2018 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

LVIII/345/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego (770),

LVIII/346/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego (776),

LVIII/347/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,
Załączone pliki:

LI_303_2018.pdf
(LI_303_2018.pdf - 6627.181 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:19 Redaktor: Piotr Giereś
LI_304_2018.pdf
(LI_304_2018.pdf - 1171.308 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:40:40 Redaktor: Piotr Giereś
LI_305_2018.pdf
(LI_305_2018.pdf - 1184.182 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:10 Redaktor: Piotr Giereś
LI_306_2018.pdf
(LI_306_2018.pdf - 428.623 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:38 Redaktor: Piotr Giereś
LI_307_2018.pdf
(LI_307_2018.pdf - 479.205 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:41:56 Redaktor: Piotr Giereś
LI_308_2018.pdf
(LI_308_2018.pdf - 173.024 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:21 Redaktor: Piotr Giereś
LI_309_2018..pdf
(LI_309_2018..pdf - 1143.878 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:42:53 Redaktor: Piotr Giereś
LI_310_2018.pdf
(LI_310_2018.pdf - 167.304 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:12 Redaktor: Piotr Giereś
LI_311_2018.pdf
(LI_311_2018.pdf - 174.985 KB) Data publikacji: 2018-02-14 14:43:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_312_2018.pdf
(LII_312_2018.pdf - 6524.639 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:08 Redaktor: Piotr Giereś
LII_313_2018.pdf
(LII_313_2018.pdf - 1117.192 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:37 Redaktor: Piotr Giereś
LII_314_2018.pdf
(LII_314_2018.pdf - 298.72 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:34:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_315_2018.pdf
(LII_315_2018.pdf - 308.812 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:13 Redaktor: Piotr Giereś
LII_316_2018.pdf
(LII_316_2018.pdf - 251.895 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:38 Redaktor: Piotr Giereś
LII_317_2018.pdf
(LII_317_2018.pdf - 253.75 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:35:56 Redaktor: Piotr Giereś
LII_318_2018.pdf
(LII_318_2018.pdf - 493.728 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:22 Redaktor: Piotr Giereś
LII_319_2018.pdf
(LII_319_2018.pdf - 404.664 KB) Data publikacji: 2018-03-23 11:36:42 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_320_2018.pdf
(LIII_320_2018..pdf - 6448.781 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:50:51 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_321_2018.pdf
(LIII_321_2018.pdf - 873.64 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:35:52 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_322_2018.pdf
(LIII_322_2018.pdf - 494.321 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:36:20 Redaktor: Piotr Giereś
LIII_323_2018.pdf
(LIII_323_2018.pdf - 484.574 KB) Data publikacji: 2018-04-25 11:37:28 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_324_2018.pdf
(LIV_324_2018.pdf - 6627.986 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:15:37 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_325_2018.pdf
(LIV_325_2018.pdf - 801.913 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:04 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_326_2018.pdf
(LIV_326_2018.pdf - 170.154 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:30 Redaktor: Piotr Giereś
LIV_327_2018.pdf
(LIV_327_2018.pdf - 193.122 KB) Data publikacji: 2018-06-07 08:16:50 Redaktor: Piotr Giereś
LV_328_2018.pdf
(LV_328_2018.pdf - 6639.183 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:06 Redaktor: Piotr Giereś
LV_329_2018.pdf
(LV_329_2018.pdf - 853.663 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:38 Redaktor: Piotr Giereś
LV_330_2018.pdf
(LV_330_2018.pdf - 171.797 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:11:59 Redaktor: Piotr Giereś
LV_331_2018.pdf
(LV_331_2018.pdf - 397.304 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:12:34 Redaktor: Piotr Giereś
LV_332_2018.pdf
(LV_332_2018.pdf - 570.515 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:12:58 Redaktor: Piotr Giereś
LV_333_2018.pdf
(LV_333_2018.pdf - 3871.503 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:13:50 Redaktor: Piotr Giereś
LV_334_2018.pdf
(LV_334_2018.pdf - 391.994 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:14:17 Redaktor: Piotr Giereś
LV_335_2018.pdf
(LV_335_2018.pdf - 434.547 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:14:45 Redaktor: Piotr Giereś
LV_336_2018.pdf
(LV_336_2018.pdf - 405.703 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:15:04 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_337_2018.pdf
(LVI_337_2018.pdf - 6713.673 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:16:20 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_338_2018.pdf
(LVI_338_2018.pdf - 846.528 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:17:23 Redaktor: Piotr Giereś
LVI_339_2018.pdf
(LVI_339_2018.pdf - 330.419 KB) Data publikacji: 2018-07-17 11:17:56 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_340_2018.pdf
(LVII_340_2018.pdf - 7037.12 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:19:17 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_341_2018.pdf
(LVII_341_2018.pdf - 877.013 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:19:51 Redaktor: Piotr Giereś
LVII_342_2018.pdf
(LVII_342_2018.pdf - 571.886 KB) Data publikacji: 2018-08-22 08:20:25 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_343_2018.pdf
(LVIII_343_2018.pdf - 6814.694 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:09:46 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_344_2018.pdf
(LVIII_344_2018.pdf - 868.585 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:13:23 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_345_2018.pdf
(LVIII_345_2018.pdf - 462.413 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:13:49 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_346_2018.pdf
(LVIII_346_2018.pdf - 444.93 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:14:22 Redaktor: Piotr Giereś
LVIII_347_2018.pdf
(LVIII_347_2018.pdf - 248.999 KB) Data publikacji: 2018-09-19 10:14:47 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 446

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2018-01-04 10:49:56
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2018-02-14 14:49:03
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2018-09-19 10:16:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony