2011 rok.

Wersja do druku

1/2011 w sprawie: 1/ rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w 2011 roku, 2/ dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,

2/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

3/2011 w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury,

4/2011 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,

5/2011 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Czarnocin,

6/2011 w sprawie ustalenia nowego terminu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Stropieszyn,

7/2011,

8/2011,

9/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

10/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2011,

11/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

12/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

12A/2011 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarnocin warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

13/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

14/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

15/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

15a/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

16/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

17/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

18/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

19/2011 w sprawie zatwierdzenia założeń do projektów organizacyjnych szkół i przedszkola w Gminie Czarnocin na rok szkolny 2011/2012,

20/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

21/2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Czarnocinie oraz jednostki organizacyjne Gminy,

22/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

23/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

24/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

25/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

26/2011 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania przez Pana Kazimierza Bujnowskiego Pani Jolancie Kubickiej dokumentów z zakresu jego obowiązków służbowych,

27/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie,

28/2011 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

29/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

30/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

31/2011 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin" w 2011r.

32/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

33/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

34/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

35/2011 w sprawie przeniesienia wydatkóww ramach działów,

36/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

37/2011 w sprawie zmiany tytułów zarządzeń Wójta nr 15/2011 i 22/2011,

38/2011 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin,

39/2011 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

40/2011

41/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

42/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

43/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

44/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie,

47/2011 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Czarnocin,

48/2011 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

49/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

50/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy czarnocin na rok 2011,

51/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

52/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

53/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

54/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

55/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

56/2011 w sprawie uchwalenia zarządzenia,

57/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

58/2011 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich,

59/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

59.1/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.2/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.3/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

59.4/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

59.5/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

60/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

60.1/2011 w sprawie zmian w planie finasowym,

61/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

62/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdycyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

63/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Czarnocin,
64/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na 2011 rok,

66/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

67/2011 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich,

68/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

69/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

70/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

71/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

72/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

73/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

74/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia p.n.: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu - Moje Boisko ORLIK 2012" w Cieszkowach,

75/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

76/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji,

77/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówienia do kwoty 14000 euro,

78/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin i ustalenia szkód jakie wystąpiły na drogach w wyniku ulewnego deszczu w dniach 7-8 lipca 2011 roku,

79/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia,

80/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

81/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

82/2011

83/2011 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2011,

84/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

85/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

86/2011 w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJI OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

87/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

88/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

89/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

90/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,

91/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,

92/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

93/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

94/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

95/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

96/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

97/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

98/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

99/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

100/2011 w sprawie regulaminu konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Czarnocin,

101/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

102/2011 w sprawie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

103/2011 o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych - Gminy Czarnocin,

104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

105/2011 w sprawie zmiany tytułów zarządzeń Wójta nr 83/2011,

106/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

107/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

108/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

109/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

110/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarnocin,

111/2011 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania projektem projektem Poddziałenie 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" pod tytułem " Inwidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Czarnocin" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "

112/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

113/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,

114/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

115/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn:"udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań - w roku 2011"

116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

119/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

120/2011 w sprawie upoważniam pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych,

121/2011 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach doSejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,

122/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych,

123/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,

124/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

125/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

126/2011 w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczaniakoordynatora czynności kancelaryjnych, ustalenia postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych, określeniarodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny oraz przekazywania projektów pism do akceptacji,

127/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

128/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na rok 2011,

129/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej,

130/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

131/2011 w sprawie zmian w planie finasowym,

132/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

133/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

134/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

134a/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

135/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

136/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na 2011 rok,

138/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

139/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

140/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

141/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

142/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki położonej w Zagajowie Nr 884/2 o pow. 0,10 ha,

143/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

144/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

145/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychustawami na 2011 rok,

146/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

147/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

148/2011

149/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

150/2011 w sprawie powołania Komisji,

151/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

152/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

153/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2012,

154/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011,

155/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

156/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

157/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

158/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

159/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

160/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011 oraz w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

161/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

162/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

163/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki poóżonej w Zagajowie nr 884/2 o pow. 0,10 ha,

164/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011 oraz w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

165/2011 w sprawie powołania Komisji do przekazania dokonała przekazania dla OSP w Cieszkowach z przeznaczeniem dla Świetlicy Wiejskiej w Cieszkowach oraz dla OSP Będziaki sprzętu,

166/2011 w sprawie: przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowach,

167/2011 w sprawie: przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziakach,

168/2011 w sprawie powołania komisji o przydział środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin,

169/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

170/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

171/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

172/2011 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia analizy ofert na zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w okresie od 1.01.2012 do 31.01.2012r.,

173/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

174/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

175/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2011 oraz w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

176/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

177/2011 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

178/2011 w sprawie zmian w planie finansowym,

 


Załączone pliki:

1_2011
(1_2011.pdf - 57.563 KB) Data publikacji: 2011-01-12 11:05:54 Redaktor: Piotr Giereś
2_2011
(2_2011.pdf - 255.453 KB) Data publikacji: 2011-01-25 10:54:56 Redaktor: Piotr Giereś
3_2011
(3_2011.pdf - 66.799 KB) Data publikacji: 2011-01-25 10:55:27 Redaktor: Piotr Giereś
4_2011
(4_2011.pdf - 43.211 KB) Data publikacji: 2011-01-25 10:55:49 Redaktor: Piotr Giereś
5_2011
(5_2011.pdf - 82.111 KB) Data publikacji: 2011-01-26 13:59:55 Redaktor: Piotr Giereś
6_2011
(6_2011.pdf - 21.707 KB) Data publikacji: 2011-02-11 14:09:49 Redaktor: Piotr Giereś
7_2011
(7_2011.pdf - 36.191 KB) Data publikacji: 2011-02-16 12:00:30 Redaktor: Piotr Giereś
8_2011
(8_2011.pdf - 25.499 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:27:24 Redaktor: Piotr Giereś
9_2011
(9_2011.pdf - 163.046 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:28:15 Redaktor: Piotr Giereś
10_2011
(10_2011.pdf - 746.546 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:29:02 Redaktor: Piotr Giereś
11_2011
(11_2011.pdf - 37.919 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:30:31 Redaktor: Piotr Giereś
12_2011
(12_2011.pdf - 68.543 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:31:22 Redaktor: Piotr Giereś
12A_2011
(12A_2011.pdf - 84.431 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:31:42 Redaktor: Piotr Giereś
13_2011
(13_2011.pdf - 43.199 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:32:03 Redaktor: Piotr Giereś
14_2011
(14_2011.pdf - 332.802 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:32:32 Redaktor: Piotr Giereś
15_2011
(15_2011.pdf - 192.663 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:10:48 Redaktor: Piotr Giereś
15a_2011
(15a_2011.pdf - 77.846 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:11:14 Redaktor: Piotr Giereś
16_2011
(16_2011.pdf - 66.479 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:11:38 Redaktor: Piotr Giereś
17_2011
(17_2011.pdf - 40.415 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:12:03 Redaktor: Piotr Giereś
18_2011
(18_2011.pdf - 75.958 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:12:27 Redaktor: Piotr Giereś
19_2011
(19_2011.pdf - 210.221 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:12:56 Redaktor: Piotr Giereś
20_2011
(20_2011.pdf - 406.704 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:13:31 Redaktor: Piotr Giereś
21_2011
(21_2011.pdf - 81.679 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:13:56 Redaktor: Piotr Giereś
22_2011
(22_2011.pdf - 141.232 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:14:22 Redaktor: Piotr Giereś
23_2011
(23_2011.pdf - 396.2 KB) Data publikacji: 2011-04-15 10:14:56 Redaktor: Piotr Giereś
24_2011
(24_2011.pdf - 381.36 KB) Data publikacji: 2011-05-05 10:31:05 Redaktor: Piotr Giereś
25_2011
(25_2011.pdf - 44.191 KB) Data publikacji: 2011-05-05 10:31:37 Redaktor: Piotr Giereś
26_2011
(26_2011.pdf - 28.971 KB) Data publikacji: 2011-05-05 10:32:02 Redaktor: Piotr Giereś
27_2011
(27_2011.pdf - 92.678 KB) Data publikacji: 2011-05-05 10:32:42 Redaktor: Piotr Giereś
28_2011
(28_2011.pdf - 48.347 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:29:33 Redaktor: Piotr Giereś
29_2011
(29_2011.pdf - 237.728 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:30:40 Redaktor: Piotr Giereś
30_2011
(30_2011.pdf - 39.279 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:31:11 Redaktor: Piotr Giereś
31_2011
(31_2011.pdf - 83.023 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:32:07 Redaktor: Piotr Giereś
32_2011
(32_2011.pdf - 351.016 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:41:40 Redaktor: Piotr Giereś
33_2011
(33_2011.pdf - 43.595 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:42:07 Redaktor: Piotr Giereś
34_2011
(34_2011.pdf - 125.744 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:43:05 Redaktor: Piotr Giereś
35_2011
(35_2011.pdf - 356.896 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:46:23 Redaktor: Piotr Giereś
36_2011
(36_2011.pdf - 60.422 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:46:53 Redaktor: Piotr Giereś
37_2011
(37_2011.pdf - 26.939 KB) Data publikacji: 2011-05-20 11:48:18 Redaktor: Piotr Giereś
38_2011
(38_2011.pdf - 518.238 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:18:32 Redaktor: Piotr Giereś
39_2011
(39_2011.pdf - 908.1 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:28:41 Redaktor: Piotr Giereś
40_2011
(40_2011.pdf - 36.815 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:33:31 Redaktor: Piotr Giereś
41_2011
(41_2011.pdf - 120.144 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:35:47 Redaktor: Piotr Giereś
42_2011
(42_2011.pdf - 35.999 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:36:31 Redaktor: Piotr Giereś
43_2011
(43_2011.pdf - 146.694 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:38:09 Redaktor: Piotr Giereś
44_2011
(44_2011.pdf - 38.607 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:38:49 Redaktor: Piotr Giereś
45_2011
(45_2011.pdf - 54.703 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:39:59 Redaktor: Piotr Giereś
46_2011
(46_2011.pdf - 66.607 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:43:08 Redaktor: Piotr Giereś
47_2011
(47_2011.pdf - 40.171 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:45:00 Redaktor: Piotr Giereś
48_2011
(48_2011.pdf - 138.88 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:45:47 Redaktor: Piotr Giereś
49_2011
(49_2011.pdf - 35.375 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:46:16 Redaktor: Piotr Giereś
50_2011
(50_2011.pdf - 205.767 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:47:14 Redaktor: Piotr Giereś
51_2011
(51_2011.pdf - 38.959 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:47:42 Redaktor: Piotr Giereś
52_2011
(52_2011.pdf - 63.951 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:49:21 Redaktor: Piotr Giereś
53_2011
(53_2011.pdf - 359.616 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:52:31 Redaktor: Piotr Giereś
54_2011
(54_2011.pdf - 54.774 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:53:27 Redaktor: Piotr Giereś
55_2011
(55_2011.pdf - 43.423 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:55:02 Redaktor: Piotr Giereś
56_2011
(56_2011.pdf - 123.872 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:55:44 Redaktor: Piotr Giereś
57_2011.pdf
(57_2011.pdf - 34.974 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:56:18 Redaktor: Piotr Giereś
58_2011
(58_2011.pdf - 51.63 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:56:56 Redaktor: Piotr Giereś
59_2011
(59_2011.pdf - 326.88 KB) Data publikacji: 2011-06-17 11:05:07 Redaktor: Piotr Giereś
59.1_2011
(59.1_2011.pdf - 474.912 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:58:16 Redaktor: Piotr Giereś
59.2_2011
(59.2_2011.pdf - 152.848 KB) Data publikacji: 2011-06-17 10:58:55 Redaktor: Piotr Giereś
59.3_2011
(59.3_2011.pdf - 149.792 KB) Data publikacji: 2011-06-17 11:00:58 Redaktor: Piotr Giereś
59.4_2011
(59.4_2011.pdf - 390.864 KB) Data publikacji: 2011-06-17 11:01:41 Redaktor: Piotr Giereś
59.5_2011
(59.5_2011.pdf - 58.911 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:25:22 Redaktor: Piotr Giereś
60_2011
(60_2011.pdf - 55.846 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:42:02 Redaktor: Piotr Giereś
60.1_2011
(60.1_2011.pdf - 59.462 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:42:42 Redaktor: Piotr Giereś
61_2011
(61_2011.pdf - 57.958 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:44:12 Redaktor: Piotr Giereś
62_2011
(62_2011.pdf - 66.239 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:45:00 Redaktor: Piotr Giereś
63_2011
(63_2011.pdf - 40.955 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:45:45 Redaktor: Piotr Giereś
64_2011
(64_2011.pdf - 30.891 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:47:10 Redaktor: Piotr Giereś
65_2011
(65_2011.pdf - 170.678 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:49:20 Redaktor: Piotr Giereś
66_2011
(66_2011.pdf - 55.999 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:50:30 Redaktor: Piotr Giereś
67_2011
(67_2011.pdf - 16.923 KB) Data publikacji: 2011-06-27 11:53:15 Redaktor: Piotr Giereś
68_2011.pdf
(68_2011.pdf - 40.997 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:45:08 Redaktor: Piotr Giereś
69_2011.pdf
(69_2011.pdf - 259.952 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:45:52 Redaktor: Piotr Giereś
70_2011.pdf
(70_2011.pdf - 54.917 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:46:16 Redaktor: Piotr Giereś
71_2011.pdf
(71_2011.pdf - 285.527 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:46:51 Redaktor: Piotr Giereś
72_2011.pdf
(72_2011.pdf - 59.279 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:47:17 Redaktor: Piotr Giereś
73_2011.pdf
(73_2011.pdf - 46.235 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:47:42 Redaktor: Piotr Giereś
74_2011.pdf
(74_2011.pdf - 31.147 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:48:07 Redaktor: Piotr Giereś
75_2011.pdf
(75_2011.pdf - 32.814 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:48:38 Redaktor: Piotr Giereś
76_2011.pdf
(76_2011.pdf - 31.643 KB) Data publikacji: 2011-07-29 12:49:02 Redaktor: Piotr Giereś
78_2011.pdf
(78_2011.pdf - 33.995 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:10:18 Redaktor: Piotr Giereś
79_2011.pdf
(79_2011.pdf - 19.275 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:10:46 Redaktor: Piotr Giereś
80_2011.pdf
(80_2011.pdf - 107.423 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:11:44 Redaktor: Piotr Giereś
81_2011.pdf
(81_2011.pdf - 41.023 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:12:17 Redaktor: Piotr Giereś
82_2011.pdf
(82_2011.pdf - 40.943 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:12:48 Redaktor: Piotr Giereś
83_2011.pdf
(83_2011.pdf - 404.718 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:13:45 Redaktor: Piotr Giereś
84_2011.pdf
(84_2011.pdf - 52.262 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:14:18 Redaktor: Piotr Giereś
85_2011.pdf
(85_2011.pdf - 77.167 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:14:48 Redaktor: Piotr Giereś
86_2011.pdf
(86_2011.pdf - 1177.02 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:16:31 Redaktor: Piotr Giereś
87_2011.pdf
(87_2011.pdf - 31.019 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:19:22 Redaktor: Piotr Giereś
88_2011.pdf
(88_2011.pdf - 193.888 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:26:55 Redaktor: Piotr Giereś
89_2011.pdf
(89_2011.pdf - 41.247 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:28:52 Redaktor: Piotr Giereś
90_2011.pdf
(90_2011.pdf - 45.739 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:29:24 Redaktor: Piotr Giereś
91_2011.pdf
(91_2011.pdf - 46.971 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:30:42 Redaktor: Piotr Giereś
92_2011.pdf
(92_2011.pdf - 57.67 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:38:47 Redaktor: Piotr Giereś
93_2011.pdf
(93_2011.pdf - 193.632 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:40:00 Redaktor: Piotr Giereś
94_2011.pdf
(94_2011.pdf - 378.461 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:40:57 Redaktor: Piotr Giereś
95_2011.pdf
(95_2011.pdf - 35.487 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:41:25 Redaktor: Piotr Giereś
96_2011.pdf
(96_2011.pdf - 78.719 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:42:07 Redaktor: Piotr Giereś
97_2011.pdf
(97_2011.pdf - 34.875 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:42:35 Redaktor: Piotr Giereś
98_2011.pdf
(98_2011.pdf - 40.015 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:43:03 Redaktor: Piotr Giereś
99_2011.pdf
(99_2011.pdf - 35.215 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:43:41 Redaktor: Piotr Giereś
100_2011.pdf
(100_2011.pdf - 21.931 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:44:21 Redaktor: Piotr Giereś
101_2011.pdf
(101_2011.pdf - 353.17 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:45:14 Redaktor: Piotr Giereś
102_2011.pdf
(102_2011.pdf - 56.619 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:45:58 Redaktor: Piotr Giereś
103_2011.pdf
(103_2011.pdf - 51.019 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:46:57 Redaktor: Piotr Giereś
104_2011.pdf
(104_2011.pdf - 129.712 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:47:38 Redaktor: Piotr Giereś
105_2011.pdf
(105_2011.pdf - 31.403 KB) Data publikacji: 2011-09-05 12:48:15 Redaktor: Piotr Giereś
106_2011.pdf
(106_2011.pdf - 230.72 KB) Data publikacji: 2011-09-12 13:24:17 Redaktor: Piotr Giereś
107_2011.pdf
(107_2011.pdf - 38.927 KB) Data publikacji: 2011-09-12 13:25:01 Redaktor: Piotr Giereś
108_2011.pdf
(108_2011.pdf - 391.823 KB) Data publikacji: 2011-09-12 13:26:26 Redaktor: Piotr Giereś
77_2011.pdf
(77_2011.pdf - 26.491 KB) Data publikacji: 2011-09-12 14:43:08 Redaktor: Piotr Giereś
109_2011.pdf
(109_2011.pdf - 46.143 KB) Data publikacji: 2011-09-30 13:15:56 Redaktor: Piotr Giereś
110_2011.pdf
(110_2011.pdf - 61.371 KB) Data publikacji: 2011-09-30 13:16:37 Redaktor: Piotr Giereś
111_2011.pdf
(111_2011.pdf - 36.539 KB) Data publikacji: 2011-11-10 12:56:16 Redaktor: Piotr Giereś
112_2011.pdf
(112_2011.pdf - 31.051 KB) Data publikacji: 2011-11-10 12:57:14 Redaktor: Piotr Giereś
113_2011.pdf
(113_2011.pdf - 18.923 KB) Data publikacji: 2011-11-10 12:58:00 Redaktor: Piotr Giereś
114_2011.pdf
(114_2011.pdf - 45.259 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:00:53 Redaktor: Piotr Giereś
115_2011.pdf
(115_2011.pdf - 61.355 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:01:37 Redaktor: Piotr Giereś
116_2011.pdf
(116_2011.pdf - 439.423 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:03:12 Redaktor: Piotr Giereś
117_2011.pdf
(117_2011.pdf - 45.391 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:12:34 Redaktor: Piotr Giereś
118_2011.pdf
(118_2011.pdf - 75.311 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:13:26 Redaktor: Piotr Giereś
119_2011.pdf
(119_2011.pdf - 24.139 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:14:19 Redaktor: Piotr Giereś
120_2011.pdf
(120_2011.pdf - 41.659 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:15:17 Redaktor: Piotr Giereś
121_2011.pdf
(121_2011.pdf - 31.771 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:16:13 Redaktor: Piotr Giereś
122_2011.pdf
(122_2011.pdf - 24.011 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:17:09 Redaktor: Piotr Giereś
123_2011.pdf
(123_2011.pdf - 51.829 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:18:25 Redaktor: Piotr Giereś
124_2011.pdf
(124_2011.pdf - 222.544 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:19:36 Redaktor: Piotr Giereś
125_2011.pdf
(125_2011.pdf - 36.415 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:20:25 Redaktor: Piotr Giereś
126_2011.pdf
(126_2011.pdf - 81.903 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:21:47 Redaktor: Piotr Giereś
127_2011.pdf
(127_2011.pdf - 251.784 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:23:21 Redaktor: Piotr Giereś
128_2011.pdf
(128_2011.pdf - 63.039 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:24:15 Redaktor: Piotr Giereś
129_2011.pdf
(129_2011.pdf - 30.587 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:25:05 Redaktor: Piotr Giereś
130_2011.pdf
(130_2011.pdf - 32.827 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:25:57 Redaktor: Piotr Giereś
131_2011.pdf
(131_2011.pdf - 37.071 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:26:42 Redaktor: Piotr Giereś
132_2011.pdf
(132_2011.pdf - 38.639 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:27:42 Redaktor: Piotr Giereś
133_2011.pdf
(133_2011.pdf - 207.28 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:29:02 Redaktor: Piotr Giereś
134_2011.pdf
(134_2011.pdf - 40.143 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:29:53 Redaktor: Piotr Giereś
134a_2011.pdf
(134a_2011.pdf - 46.991 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:30:54 Redaktor: Piotr Giereś
135_2011.pdf
(135_2011.pdf - 219.959 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:32:20 Redaktor: Piotr Giereś
136_2011.pdf
(136_2011.pdf - 37.231 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:33:11 Redaktor: Piotr Giereś
137_2011.pdf
(137_2011.pdf - 63.087 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:36:14 Redaktor: Piotr Giereś
138_2011.pdf
(138_2011.pdf - 136 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:37:22 Redaktor: Piotr Giereś
139_2011.pdf
(139_2011.pdf - 31.371 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:38:18 Redaktor: Piotr Giereś
140_2011.pdf
(140_2011.pdf - 170.438 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:41:00 Redaktor: Piotr Giereś
141_2011.pdf
(141_2011.pdf - 33.966 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:41:50 Redaktor: Piotr Giereś
142_2011.pdf
(142_2011.pdf - 32.715 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:43:39 Redaktor: Piotr Giereś
143_2011.pdf
(143_2011.pdf - 161.366 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:44:43 Redaktor: Piotr Giereś
144_2011.pdf
(144_2011.pdf - 275.037 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:46:02 Redaktor: Piotr Giereś
145_2011.pdf
(145_2011.pdf - 66.383 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:46:53 Redaktor: Piotr Giereś
146_2011.pdf
(146_2011.pdf - 113.807 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:48:55 Redaktor: Piotr Giereś
147_2011.pdf
(147_2011.pdf - 39.663 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:49:30 Redaktor: Piotr Giereś
148_2011.pdf
(148_2011.pdf - 38.063 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:50:09 Redaktor: Piotr Giereś
149_2011.pdf
(149_2011.pdf - 94.719 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:50:54 Redaktor: Piotr Giereś
150_2011.pdf
(150_2011.pdf - 22.235 KB) Data publikacji: 2011-11-10 13:51:30 Redaktor: Piotr Giereś
151_2011.pdf
(151_2011.pdf - 230.471 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:03:37 Redaktor: Piotr Giereś
152_2011.pdf
(152_2011.pdf - 62.991 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:04:11 Redaktor: Piotr Giereś
153_2011.pdf
(153_2011.pdf - 30.683 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:04:38 Redaktor: Piotr Giereś
154_2011.pdf
(154_2011.pdf - 289.608 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:05:32 Redaktor: Piotr Giereś
155_2011.pdf
(155_2011.pdf - 37.839 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:06:02 Redaktor: Piotr Giereś
156_2011.pdf
(156_2011.pdf - 67.919 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:07:15 Redaktor: Piotr Giereś
157_2011.pdf
(157_2011.pdf - 96.031 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:07:47 Redaktor: Piotr Giereś
158_2011.pdf
(158_2011.pdf - 39.679 KB) Data publikacji: 2011-12-02 14:08:12 Redaktor: Piotr Giereś
159_2011.pdf
(159_2011.pdf - 41.455 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:08:33 Redaktor: Piotr Giereś
160_2011.pdf
(160_2011.pdf - 403.718 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:14:10 Redaktor: Piotr Giereś
161_2011.pdf
(161_2011.pdf - 53.503 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:14:42 Redaktor: Piotr Giereś
162_2011.pdf
(162_2011.pdf - 40.223 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:15:18 Redaktor: Piotr Giereś
163_2011.pdf
(163_2011.pdf - 32.875 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:15:54 Redaktor: Piotr Giereś
164_2011.pdf
(164_2011.pdf - 150.672 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:16:46 Redaktor: Piotr Giereś
165_2011.pdf
(165_2011.pdf - 24.075 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:18:08 Redaktor: Piotr Giereś
166_2011.pdf
(166_2011.pdf - 140.669 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:22:28 Redaktor: Piotr Giereś
167_2011.pdf
(167_2011.pdf - 124.589 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:23:15 Redaktor: Piotr Giereś
168_2011.pdf
(168_2011.pdf - 41.371 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:23:55 Redaktor: Piotr Giereś
169_2011.pdf
(169_2011.pdf - 198.128 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:25:57 Redaktor: Piotr Giereś
170_2011.pdf
(170_2011.pdf - 33.79 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:32:15 Redaktor: Piotr Giereś
171_2011.pdf
(171_2011.pdf - 42.399 KB) Data publikacji: 2011-12-27 10:42:45 Redaktor: Piotr Giereś
172_2011.pdf
(172_2011.pdf - 17.643 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:08:05 Redaktor: Piotr Giereś
173_2011.pdf
(173_2011.pdf - 100.879 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:08:35 Redaktor: Piotr Giereś
174_2011.pdf
(174_2011.pdf - 35.935 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:10:20 Redaktor: Piotr Giereś
175_2011.pdf
(175_2011.pdf - 375.862 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:10:57 Redaktor: Piotr Giereś
176_2011.pdf
(176_2011.pdf - 40.767 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:11:26 Redaktor: Piotr Giereś
177_2011.pdf
(177_2011.pdf - 174.022 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:16:22 Redaktor: Piotr Giereś
178_2011.pdf
(178_2011.pdf - 40.031 KB) Data publikacji: 2012-01-16 13:16:50 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6318

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2011-01-10 11:27:25
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2011-01-12 11:07:56
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2012-01-16 12:34:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony