2012 rok

Wersja do druku


1/2012 w sprawie rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w 2012 roku, dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasy pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,

2/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury,

3/2012 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej celem zlikwidowania przedmiotów w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół w Czarnocinie,

4/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

5/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

6/2012 w sprawie: przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolosach,

7/2012 w sprawie: przekazania sprzętu na rzezcz Świetlicy Wiejskiej w Krzyżu,

8/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Czarnocin,

9/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

10/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

11/2012 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2012,

12/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

13/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

14/2012 w sprawie zmiany regulaminie działania Rady Sportu zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 138/209 Wójta Gmimy w Czarnocinie z dnia 31-12-2009 roku,

15/2012 w sprawie powołania Rady Sportu w Gminie Czarnocin,

16/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

17/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

18/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

19/2012 w sprawie zmina w planie finansowym,

20/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

21/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

22/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki położonej w Zagajowie nr 884/2 o pow. 0,10 ha.

23/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

24/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

25/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

26/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

27/2012 w sprawie przeniesiania wydatków w ramach dzialów,

28/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

29/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

30/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

31/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

32/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

33/2012 w sprawie zatwierdzenia założeń do projektów organizacyjnych szkół i przedszkola w Gminie Czarnocin na rok szkolny 2012/2013,

34/2012

35/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

36/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

37/2012 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarnocin,

38/2012 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Gminy Czarnocin,

39/2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz  Administratora  Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Czarnocin,

40/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

41/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2011 rok,

42/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

43/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

44/2012

45/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

46/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

47/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

48/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

49/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin,

50/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

51/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

52/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

53/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

54/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na: "Roboty budowlane polegające na malowaniu ścian i sufitów w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Kolosy, Cieszkowy, i Miławczyce, Gmina Czarnocin"

55/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

56/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

57/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dotyczy "Piękna i Bezpieczna Zagrodza - Przyjazna środowisku",

58/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

59/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

60/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

61/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pod nazwą:"Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na terenie Gminy Czarnocin"

62/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

63/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

64/2012 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

65/2012 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Czarnocin dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki),

66/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

67/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w uprawach rolnych jakie wystapiły w wyniku gradobicia oraz opadów deszczu nawalnego w dniu 10-06-2012 r.

68/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania na drogach gminych strat jakie wystąpiły w wyniku opadów deszczu nawalnego w dniu 10-06-2012 r.

69/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

70/2012 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czarnocinie,

71/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

72/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

73/2012 w sprawie sposobu (zasad) prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Czarnocin,

74/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

75/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0 + 715, na dł. 715 mb",

76/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550, na dł. 550 mb,"

77/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

78/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

79/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

80/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

81/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

82/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

83/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania na drogach gminnych strat jakie wystąpiły w wyniku opadów deszczu nawalnego w dniu 03-07-2012 r.,

84/2012 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Czarnocin,

85/2012 w sprawie powołania KOmisji w celu przeprowadzenia analizy ofert na zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji i remontu autobusu szkolnego "Gimbus",

86/2012 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia analizy ofert na zapytanie ofertowe dotyczące remontu sanitariatów  w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie,

87/2012

88/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

89/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

90/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

91/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

92/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,

93/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

94/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

95/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

96/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

97/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

98/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na :"Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów",

99/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na :"Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej  w miejscowości Dębiany",

100/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb",

102/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

103/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Czarnocin,

103a/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dotyczy "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2012",

103b/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej na Czarnocinski wiejski stół pn. "Wiejskie jadło 2012",

104/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

105/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

106/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Czarnocinie,

107/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

108/2012 o przebiegu wykonaniu budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych w Gminie Czarnocin,

109/2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

110/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

111/2012 w sprawie zmian w planie finasowym,

112/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

113/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

114/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

115/2012 w sprawie przeniesienia wydatków ramach działów,

116/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

117/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej,

118/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

119/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

120/2012 w powołania Komisji do odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Miławczyce - Dębiany od km 0+000 do km 0+650, dł. 650 mb,

121/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót polegających na realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Michałowice - Michałowice od km 0+230 do km 0+760, dł. 530mb,

122/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: Bieżące naprawy cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową na terenie Gminy Czarnocin w 2012 roku,

123/2012 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnocinie,

124/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

125/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

126/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

127/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

128/2012 w sprawie sposobu (zasad) prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Czarnocin,

129/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

130/2012 w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

131/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Krzyż - Dębiany, odcinek od km 0+500 do km 1+056, dł. 556 mb",

132/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

133/2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

134/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

135/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

136/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

137/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

138/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

139/2012

140/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej,

141/2012

142/2012

143/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

143A/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

144/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

144A/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

145/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

146/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

147/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

147A/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na 2012 rok,

148/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

149/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia analizy ofert na zapytania ofertowe dotyczące artykułów biurowych i tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie,

150/2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2013,

151/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

152/2012 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

153/2012 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Czarnocinie,

154/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

154A/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

155/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

155A/2012 w sprawie przeprowadzenia komisyjnego spisu dokumentów,

156/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

157/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pełnmowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie,

158/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pełnowymiarowej ogółnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach"

159/2012 w sprawie powołania Komisji do przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin,

160/2012 w sprawie powołania Komisji do przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy,

161/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

161A/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

162/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

163/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

164/2012 w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów - aktów własności ziemi,

165/2012 w sprawie powołania komisji o przydział środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin,

166/2012 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14000 euro,

167/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

168/2012 w sprawie przeprowadzenia komisyjnego spisu dokumentów,

169/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

170/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2012,

171/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,

172/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

173/2012 o wprowadzeniu systemu komputerowego w kasie Urzedu Gminy,

174/2012 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnych,

175/2012 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta,

176/2012 w sprawie zmian w planie finansowym,

177/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

178/2012 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach dzialów,

179/2012 w sprawie zmian w planie finansowym.


Załączone pliki:

1_2012.pdf
(1_2012.pdf - 56.523 KB) Data publikacji: 2012-01-24 10:27:15 Redaktor: Piotr Giereś
2_2012.pdf
(2_2012.pdf - 66.943 KB) Data publikacji: 2012-01-24 10:27:42 Redaktor: Piotr Giereś
3_2012.pdf
(3_2012.pdf - 26.491 KB) Data publikacji: 2012-01-24 10:28:00 Redaktor: Piotr Giereś
4_2012.pdf
(4_2012.pdf - 38.251 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:09:37 Redaktor: Piotr Giereś
5_2012.pdf
(5_2012.pdf - 39.835 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:10:15 Redaktor: Piotr Giereś
6_2012.pdf
(6_2012.pdf - 61.551 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:11:29 Redaktor: Piotr Giereś
7_2012.pdf
(7_2012.pdf - 20.795 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:13:15 Redaktor: Piotr Giereś
8_2012.pdf
(8_2012.pdf - 52.923 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:18:57 Redaktor: Piotr Giereś
9_2012.pdf
(9_2012.pdf - 100.582 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:20:13 Redaktor: Piotr Giereś
10_2012.pdf
(10_2012.pdf - 65.119 KB) Data publikacji: 2012-02-15 11:26:44 Redaktor: Piotr Giereś
11_2012.pdf
(11_2012.pdf - 1279.543 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:12:58 Redaktor: Piotr Giereś
12_2012.pdf
(12_2012.pdf - 127.885 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:14:40 Redaktor: Piotr Giereś
13_2012.pdf
(13_2012.pdf - 61.407 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:15:07 Redaktor: Piotr Giereś
14_2012.pdf
(14_2012.pdf - 27.563 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:15:30 Redaktor: Piotr Giereś
15_2012.pdf
(15_2012.pdf - 41.291 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:15:55 Redaktor: Piotr Giereś
16_2012.pdf
(16_2012.pdf - 34.683 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:16:20 Redaktor: Piotr Giereś
17_2012.pdf
(17_2012.pdf - 29.147 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:16:41 Redaktor: Piotr Giereś
18_2012.pdf
(18_2012.pdf - 58.879 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:17:01 Redaktor: Piotr Giereś
19_2012.pdf
(19_2012.pdf - 39.055 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:17:22 Redaktor: Piotr Giereś
20_2012.pdf
(20_2012.pdf - 31.275 KB) Data publikacji: 2012-03-19 13:17:52 Redaktor: Piotr Giereś
21_2012.pdf
(21_2012.pdf - 43.887 KB) Data publikacji: 2012-03-27 13:13:39 Redaktor: Piotr Giereś
22_2012.pdf
(22_2012.pdf - 35.771 KB) Data publikacji: 2012-03-27 13:14:04 Redaktor: Piotr Giereś
23_2012.pdf
(23_2012.pdf - 31.771 KB) Data publikacji: 2012-04-10 11:56:41 Redaktor: Piotr Giereś
24_2012.pdf
(24_2012.pdf - 38.399 KB) Data publikacji: 2012-04-10 11:57:18 Redaktor: Piotr Giereś
25_2012.pdf
(25_2012.pdf - 121.43 KB) Data publikacji: 2012-04-10 11:57:46 Redaktor: Piotr Giereś
26_2012.pdf
(26_2012.pdf - 43.615 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:29:31 Redaktor: Piotr Giereś
27_2012.pdf
(27_2012.pdf - 146.95 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:30:16 Redaktor: Piotr Giereś
28_2012.pdf
(28_2012.pdf - 77.19 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:30:48 Redaktor: Piotr Giereś
29_2012.pdf
(29_2012.pdf - 32.555 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:31:24 Redaktor: Piotr Giereś
30_2012.pdf
(30_2012.pdf - 282.622 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:31:57 Redaktor: Piotr Giereś
31_2012.pdf
(31_2012.pdf - 33.342 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:32:20 Redaktor: Piotr Giereś
32_2012.pdf
(32_2012.pdf - 63.023 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:32:44 Redaktor: Piotr Giereś
33_2012.pdf
(33_2012.pdf - 183.206 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:34:08 Redaktor: Piotr Giereś
34_2012.pdf
(34_2012.pdf - 34.607 KB) Data publikacji: 2012-04-13 12:46:12 Redaktor: Piotr Giereś
35_2012.pdf
(35_2012.pdf - 34.351 KB) Data publikacji: 2012-04-30 10:33:36 Redaktor: Piotr Giereś
36_2012.pdf
(36_2012.pdf - 33.662 KB) Data publikacji: 2012-04-30 10:34:15 Redaktor: Piotr Giereś
37_2012.pdf
(37_2012.pdf - 44.923 KB) Data publikacji: 2012-05-07 12:13:36 Redaktor: Piotr Giereś
38_2012.pdf
(38_2012.pdf - 48.155 KB) Data publikacji: 2012-05-07 12:15:10 Redaktor: Piotr Giereś
39_2012.pdf
(39_2012.pdf - 38.171 KB) Data publikacji: 2012-05-07 12:19:47 Redaktor: Piotr Giereś
40_2012.pdf
(40_2012.pdf - 30.459 KB) Data publikacji: 2012-05-07 12:26:08 Redaktor: Piotr Giereś
41_2012.pdf
(41_2012.pdf - 218.258 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:19:46 Redaktor: Piotr Giereś
42_2012.pdf
(42_2012.pdf - 29.851 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:20:39 Redaktor: Piotr Giereś
43_2012.pdf
(43_2012.pdf - 31.595 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:21:22 Redaktor: Piotr Giereś
44_2012.pdf
(44_2012.pdf - 50.027 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:22:13 Redaktor: Piotr Giereś
45_2012.pdf
(45_2012.pdf - 160.477 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:25:03 Redaktor: Piotr Giereś
46_2012.pdf
(46_2012.pdf - 66.799 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:26:07 Redaktor: Piotr Giereś
47_2012.pdf
(47_2012.pdf - 67.151 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:40:28 Redaktor: Piotr Giereś
48_2012.pdf
(48_2012.pdf - 47.247 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:41:35 Redaktor: Piotr Giereś
49_2012.pdf
(49_2012.pdf - 1780.716 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:48:24 Redaktor: Piotr Giereś
50_2012.pdf
(50_2012.pdf - 34.303 KB) Data publikacji: 2012-05-24 12:59:55 Redaktor: Piotr Giereś
51_2012.pdf
(51_2012.pdf - 38.543 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:00:41 Redaktor: Piotr Giereś
52_2012.pdf
(52_2012.pdf - 57.567 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:01:30 Redaktor: Piotr Giereś
53_2012.pdf
(53_2012.pdf - 358.217 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:02:52 Redaktor: Piotr Giereś
54_2012.pdf
(54_2012.pdf - 42.619 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:03:27 Redaktor: Piotr Giereś
55_2012.pdf
(55_2012.pdf - 44.415 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:04:31 Redaktor: Piotr Giereś
56_2012.pdf
(56_2012.pdf - 36.911 KB) Data publikacji: 2012-05-24 13:05:16 Redaktor: Piotr Giereś
57_2012.pdf
(57_2012.pdf - 284.043 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:15:51 Redaktor: Piotr Giereś
58_2012.pdf
(58_2012.pdf - 367.593 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:16:36 Redaktor: Piotr Giereś
59_2012.pdf
(59_2012.pdf - 362.489 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:17:23 Redaktor: Piotr Giereś
60_2012.pdf
(60_2012.pdf - 362.073 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:18:02 Redaktor: Piotr Giereś
61_2012.pdf
(61_2012.pdf - 42.331 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:18:28 Redaktor: Piotr Giereś
62_2012.pdf
(62_2012.pdf - 273.088 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:20:48 Redaktor: Piotr Giereś
63_2012.pdf
(63_2012.pdf - 39.055 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:21:12 Redaktor: Piotr Giereś
64_2012.pdf
(64_2012.pdf - 40.539 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:21:36 Redaktor: Piotr Giereś
65_2012.pdf
(65_2012.pdf - 165.734 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:22:07 Redaktor: Piotr Giereś
66_2012.pdf
(66_2012.pdf - 30.459 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:22:33 Redaktor: Piotr Giereś
67_2012.pdf
(67_2012.pdf - 35.707 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:25:02 Redaktor: Piotr Giereś
68_2012.pdf
(68_2012.pdf - 26.507 KB) Data publikacji: 2012-06-21 14:25:27 Redaktor: Piotr Giereś
69_2012.pdf
(69_2012.pdf - 29.451 KB) Data publikacji: 2012-07-05 12:34:19 Redaktor: Piotr Giereś
70_2012.pdf
(70_2012.pdf - 33.531 KB) Data publikacji: 2012-07-05 12:36:30 Redaktor: Piotr Giereś
71_2012.pdf
(71_2012.pdf - 445.464 KB) Data publikacji: 2012-07-05 12:37:44 Redaktor: Piotr Giereś
72_2012.pdf
(72_2012.pdf - 66.671 KB) Data publikacji: 2012-07-05 12:40:10 Redaktor: Piotr Giereś
73_2012.pdf
(73_2012.pdf - 47.131 KB) Data publikacji: 2012-07-12 10:29:18 Redaktor: Piotr Giereś
74_2012.pdf
(74_2012.pdf - 42.783 KB) Data publikacji: 2012-07-12 10:30:03 Redaktor: Piotr Giereś
75_2012.pdf
(75_2012.pdf - 34.939 KB) Data publikacji: 2012-07-12 10:31:26 Redaktor: Piotr Giereś
76_2012.pdf
(76_2012.pdf - 35.387 KB) Data publikacji: 2012-07-12 10:40:33 Redaktor: Piotr Giereś
77_2012
(77_2012.pdf - 248.384 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:39:36 Redaktor: Piotr Giereś
78_2012
(78_2012.pdf - 39.551 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:42:21 Redaktor: Piotr Giereś
79_2012
(79_2012.pdf - 346.498 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:45:21 Redaktor: Piotr Giereś
80_2012
(80_2012.pdf - 280.679 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:49:36 Redaktor: Piotr Giereś
81_2012
(81_2012.pdf - 64.431 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:52:50 Redaktor: Piotr Giereś
82_2012
(82_2012.pdf - 36.735 KB) Data publikacji: 2012-08-07 12:57:35 Redaktor: Piotr Giereś
83_2012
(83_2012.pdf - 27.099 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:05:05 Redaktor: Piotr Giereś
84_2012
(84_2012.pdf - 35.531 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:18:54 Redaktor: Piotr Giereś
85_2012
(85_2012.pdf - 18.603 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:29:13 Redaktor: Piotr Giereś
86_2012
(86_2012.pdf - 19.067 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:30:49 Redaktor: Piotr Giereś
87_2012
(87_2012.pdf - 35.279 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:32:42 Redaktor: Piotr Giereś
88_2012
(88_2012.pdf - 665.824 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:36:35 Redaktor: Piotr Giereś
89_2012
(89_2012.pdf - 74.031 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:42:32 Redaktor: Piotr Giereś
90_2012
(90_2012.pdf - 359.465 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:46:56 Redaktor: Piotr Giereś
91_2012
(91_2012.pdf - 360.281 KB) Data publikacji: 2012-08-07 13:49:34 Redaktor: Piotr Giereś
92_2012
(92_2012.pdf - 28.539 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:34:36 Redaktor: Piotr Giereś
93_2012
(93_2012.pdf - 45.167 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:36:07 Redaktor: Piotr Giereś
94_2012
(94_2012.pdf - 477.967 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:38:42 Redaktor: Piotr Giereś
95_2012
(95_2012.pdf - 73.071 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:41:05 Redaktor: Piotr Giereś
96_2012
(96_2012.pdf - 443.904 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:42:49 Redaktor: Piotr Giereś
97_2012
(97_2012.pdf - 44.287 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:45:46 Redaktor: Piotr Giereś
98_2012
(98_2012.pdf - 39.963 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:50:19 Redaktor: Piotr Giereś
99_2012
(99_2012.pdf - 39.803 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:52:47 Redaktor: Piotr Giereś
100_2012
(100_2012.pdf - 36.955 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:01:17 Redaktor: Piotr Giereś
101_2012
(101_2012.pdf - 24.459 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:04:32 Redaktor: Piotr Giereś
102_2012
(102_2012.pdf - 384.649 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:06:24 Redaktor: Piotr Giereś
103_2012
(103_2012.pdf - 287.825 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:09:01 Redaktor: Piotr Giereś
103a_2012
(103a_2012.pdf - 63.855 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:12:15 Redaktor: Piotr Giereś
103b_2012
(103b_2012.pdf - 53.534 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:19:30 Redaktor: Piotr Giereś
104_2012
(104_2012.pdf - 29.099 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:23:16 Redaktor: Piotr Giereś
105_2012
(105_2012.pdf - 27.963 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:26:52 Redaktor: Piotr Giereś
106_2012
(106_2012.pdf - 40.203 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:29:22 Redaktor: Piotr Giereś
107_2012
(107_2012.pdf - 27.835 KB) Data publikacji: 2012-09-03 13:31:10 Redaktor: Piotr Giereś
108_2012
(108_2012.pdf - 3785.48 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:13:50 Redaktor: Piotr Giereś
109_2012
(109_2012.pdf - 67.695 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:14:38 Redaktor: Piotr Giereś
110_2012
(110_2012.pdf - 251.552 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:15:37 Redaktor: Piotr Giereś
111_2012
(111_2012.pdf - 41.503 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:16:21 Redaktor: Piotr Giereś
112_2012
(112_2012.pdf - 29.691 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:17:07 Redaktor: Piotr Giereś
113_2012
(113_2012.pdf - 29.835 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:18:06 Redaktor: Piotr Giereś
114_2012
(114_2012.pdf - 355.698 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:19:16 Redaktor: Piotr Giereś
115_2012
(115_2012.pdf - 95.647 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:20:17 Redaktor: Piotr Giereś
116_2012
(116_2012.pdf - 37.487 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:21:10 Redaktor: Piotr Giereś
117_2012
(117_2012.pdf - 31.323 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:23:19 Redaktor: Piotr Giereś
118_2012
(118_2012.pdf - 98.383 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:24:13 Redaktor: Piotr Giereś
119_2012
(119_2012.pdf - 141.664 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:25:19 Redaktor: Piotr Giereś
120_2012
(120_2012.pdf - 37.019 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:26:06 Redaktor: Piotr Giereś
121_2012
(121_2012.pdf - 37.339 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:26:52 Redaktor: Piotr Giereś
122_2012
(122_2012.pdf - 37.643 KB) Data publikacji: 2012-10-11 14:27:45 Redaktor: Piotr Giereś
123_2012
(123_2012.pdf - 271.725 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:40:53 Redaktor: Piotr Giereś
124_2012
(124_2012.pdf - 40.207 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:41:25 Redaktor: Piotr Giereś
125_2012
(125_2012.pdf - 506.808 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:42:16 Redaktor: Piotr Giereś
126_2012
(126_2012.pdf - 70.543 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:43:02 Redaktor: Piotr Giereś
127_2012
(127_2012.pdf - 423.927 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:43:49 Redaktor: Piotr Giereś
128_2012
(128_2012.pdf - 124.069 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:44:41 Redaktor: Piotr Giereś
129_2012
(129_2012.pdf - 43.199 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:46:11 Redaktor: Piotr Giereś
130_2012
(130_2012.pdf - 69.743 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:47:02 Redaktor: Piotr Giereś
131_2012
(131_2012.pdf - 37.371 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:48:26 Redaktor: Piotr Giereś
132_2012
(132_2012.pdf - 80.175 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:58:17 Redaktor: Piotr Giereś
133_2012
(133_2012.pdf - 70.255 KB) Data publikacji: 2012-12-19 11:58:55 Redaktor: Piotr Giereś
134_2012
(134_2012.pdf - 93.519 KB) Data publikacji: 2012-12-19 12:00:12 Redaktor: Piotr Giereś
135_2012
(135_2012.pdf - 35.646 KB) Data publikacji: 2012-12-19 12:00:43 Redaktor: Piotr Giereś
136_2012
(136_2012.pdf - 100.038 KB) Data publikacji: 2012-12-19 12:01:59 Redaktor: Piotr Giereś
137_2012
(137_2012.pdf - 420.696 KB) Data publikacji: 2012-12-19 12:03:04 Redaktor: Piotr Giereś
138_2012
(138_2012.pdf - 37.935 KB) Data publikacji: 2012-12-19 12:04:32 Redaktor: Piotr Giereś
140_2012
(140_2012.pdf - 368.441 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:29:50 Redaktor: Piotr Giereś
141_2012
(141_2012.pdf - 39.263 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:31:35 Redaktor: Piotr Giereś
143_2012
(143_2012.pdf - 536.336 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:36:42 Redaktor: Piotr Giereś
143A_2012
(143A_2012.pdf - 73.439 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:37:15 Redaktor: Piotr Giereś
144_2012
(144_2012.pdf - 777.2 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:38:12 Redaktor: Piotr Giereś
144A_2012
(144A_2012.pdf - 78.943 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:39:02 Redaktor: Piotr Giereś
145_2012
(145_2012.pdf - 422.023 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:40:13 Redaktor: Piotr Giereś
146_2012
(146_2012.pdf - 41.471 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:43:01 Redaktor: Piotr Giereś
147_2012
(147_2012.pdf - 753.008 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:44:24 Redaktor: Piotr Giereś
147A_2012
(147A_2012.pdf - 73.903 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:45:05 Redaktor: Piotr Giereś
148_2012
(148_2012.pdf - 34.686 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:46:19 Redaktor: Piotr Giereś
149_2012
(149_2012.pdf - 17.659 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:47:57 Redaktor: Piotr Giereś
150_2012
(150_2012.pdf - 5225.146 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:51:44 Redaktor: Piotr Giereś
150A_2012
(150A_2012.pdf - 600.667 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:52:32 Redaktor: Piotr Giereś
151_2012
(151_2012.pdf - 39.183 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:53:09 Redaktor: Piotr Giereś
152_2012
(152_2012.pdf - 272.395 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:54:19 Redaktor: Piotr Giereś
153_2012
(153_2012.pdf - 220.909 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:55:08 Redaktor: Piotr Giereś
154_2012
(154_2012.pdf - 690.048 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:56:27 Redaktor: Piotr Giereś
154A_2012
(154A_2012.pdf - 75.087 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:57:09 Redaktor: Piotr Giereś
155_2012
(155_2012.pdf - 309.52 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:57:56 Redaktor: Piotr Giereś
155A_2012
(155A_2012.pdf - 28.011 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:58:45 Redaktor: Piotr Giereś
156_2012
(156_2012.pdf - 37.727 KB) Data publikacji: 2012-12-20 10:59:38 Redaktor: Piotr Giereś
157_2012
(157_2012.pdf - 39.307 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:07:05 Redaktor: Piotr Giereś
158_2012
(158_2012.pdf - 39.051 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:09:44 Redaktor: Piotr Giereś
159_2012
(159_2012.pdf - 30.315 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:10:23 Redaktor: Piotr Giereś
160_2012
(160_2012.pdf - 27.147 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:10:51 Redaktor: Piotr Giereś
161_2012
(161_2012.pdf - 347.783 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:11:41 Redaktor: Piotr Giereś
161A_2012
(161A_2012.pdf - 57.535 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:12:17 Redaktor: Piotr Giereś
162_2012
(162_2012.pdf - 296.512 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:15:06 Redaktor: Piotr Giereś
163_2012
(163_2012.pdf - 39.439 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:15:35 Redaktor: Piotr Giereś
164_2012
(164_2012.pdf - 24.987 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:17:16 Redaktor: Piotr Giereś
165_2012
(165_2012.pdf - 41.755 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:18:45 Redaktor: Piotr Giereś
166_2012
(166_2012.pdf - 39.131 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:25:32 Redaktor: Piotr Giereś
167_2012
(167_2012.pdf - 45.375 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:26:00 Redaktor: Piotr Giereś
168_2012
(168_2012.pdf - 29.243 KB) Data publikacji: 2012-12-20 11:27:10 Redaktor: Piotr Giereś
169_2012
(169_2012.pdf - 389.192 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:26:17 Redaktor: Piotr Giereś
170_2012
(170_2012.pdf - 225.863 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:27:20 Redaktor: Piotr Giereś
171_2012
(171_2012.pdf - 54.367 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:27:48 Redaktor: Piotr Giereś
172_2012
(172_2012.pdf - 41.695 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:28:15 Redaktor: Piotr Giereś
173_2012
(173_2012.pdf - 98.911 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:31:26 Redaktor: Piotr Giereś
174_2012
(174_2012.pdf - 75.791 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:32:51 Redaktor: Piotr Giereś
175_2012
(175_2012.pdf - 29.819 KB) Data publikacji: 2013-01-04 13:33:34 Redaktor: Piotr Giereś
176_2012
(176_2012.pdf - 56.694 KB) Data publikacji: 2013-02-14 09:28:56 Redaktor: Piotr Giereś
177_2012
(177_2012.pdf - 716.552 KB) Data publikacji: 2013-02-14 09:29:57 Redaktor: Piotr Giereś
178_2012
(178_2012.pdf - 101.039 KB) Data publikacji: 2013-02-14 09:31:11 Redaktor: Piotr Giereś
179_2012
(179_2012.pdf - 40.367 KB) Data publikacji: 2013-02-14 09:32:20 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3663

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2012-01-24 10:23:21
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2012-01-24 10:29:10
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2013-02-14 09:27:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony