2013 rok

Wersja do druku

XXVIII/202/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXVIII/203/2013 w sparwie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030,

XXVIII/204/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXVIII/205/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

XXIX/206/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXIX/207/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,

XXIX/208/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegjącego komunalizacji,

XXIX/209/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXX/210/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego tj. "Budowy budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach",

XXX/211/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego tj. "Poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie w celu usprawnienia działalności kulturalnej w Gminie",

XXX/212/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czarnocin,

XXX/213/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXX/214/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,

XXX/215/2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XXX/216/2013 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XXX/217/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie,

XXX/218/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania i porządku na terenie Gminy Czarnocin,

XXX/219/2013 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XXXI/220/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXI/221/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXI/222/2013 w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 roku,

XXXI/223/2013 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Dziecka i Rodziny w Gminie Czarnocin na lata 2013-2015,

XXXI/224/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2013 r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,

XXXI/225/2013 w sprawie uchylenia Programu usuwania azbestu i materiałów zawierjących azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032,

XXXI/226/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXXI/227/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,

XXXI/228/2013 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Czarnocin części działki nr ewid. 33, obręb Mikołajów, gm. Czarnocin,

XXXII/229/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXII/230/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,

XXXII/231/2013 w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,

XXXII/232/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,

XXXII/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

XXXII/234/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 roku dotyczącej Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XXXIII/235/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXIII/236/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXIII/237/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie za rok 2012,

XXXIII/238/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,

XXXIII/239/2013 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu  za 2012 rok,

XXXIII/240/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXIII/241/2013 w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

XXXIII/242/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032,

XXXIII/243/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

XXXIII/244/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Treli na działanie Wójta Gminy w Czarnocinie,

XXXIII/245/2013 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXV/179/2012 z dnia 2012 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

XXXIII/246/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXXIII/247/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

XXXIV/248/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXIV/249/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXIV/250/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXIV/251/2013 zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

XXXIV/252/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

XXXIV/253/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

XXXV/254/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarnocin do złożenia wspólnie z Gminą Zagnańsk, Gminą Opatowiec oraz Powiatem Kazimierskim - jako Liderem wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Osi priorytetowej 4,

XXXV/255/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXV/256/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXV/257/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnocin rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

XXXVI/258/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXVI/259/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,

XXXVI/260/2013 w sprawie złożenia oświadczenia woli o przyrzeczeniu przeniesienia prawa własności nieruchomości,

XXXVI/261/2013 w sprawie złożenia oświadczenia woli o przyrzeczeniu przeniesienia prawa własności nieruchomości,

XXXVI/262/2013 w sprawie wypłaty rekompensaty wartości działek zamiennych,

XXXVI/263/2013 w sprawie wypłaty rekompensaty wartości działek zamiennych,

XXXVII/264/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXVII/265/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXVII/266/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XXXVII/267/2013 w sprawie przedłużenia terminu oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia położonej w miejscowości Czarnocin,

XXXVII/268/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXVIII/269/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XXXVIII/270/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXVIII/271/2013 w sprawie przedłużenia terminu oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie,

XXXVIII/272/2013 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czarnocin,

XXXVIII/273/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w lata 2012-2016,

XXXVIII/274/2013 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w Czarnocinie,

XXXVIII/275/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy Czarnocin,

XXXIX/276/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu,

XXXIX/277/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XXXIX/278/2013 w sprawie ustalenia wartości zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem gminy,

XXXIX/279/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw,

XXXIX/280/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w kapitale udziałowym,

XL/281/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r.dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032,

XL/282/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin;

XL/283/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok;

XL/284/2013 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

XL/285/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

XL/286/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XL/287/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030,

XLI/288/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok,

XLI/289/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,

XLI/290/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.,

XLI/291/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2016,

XLI/292/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013,


Załączone pliki:

XXVIII_202_2013
(XXVIII_202_2013.pdf - 2206.242 KB) Data publikacji: 2013-02-05 13:17:45 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_203_2013
(XXVIII_203_2013.pdf - 799.73 KB) Data publikacji: 2013-02-05 13:18:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_204_2013
(XXVIII_204_2013.pdf - 109.232 KB) Data publikacji: 2013-02-05 13:29:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_205_2013
(XXVIII_205_2013.pdf - 113.076 KB) Data publikacji: 2013-02-05 13:19:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_206_2013
(XXIX_206_2013.pdf - 935.362 KB) Data publikacji: 2013-03-07 10:51:47 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_207_2013
(XXIX_207_2013.pdf - 1255.775 KB) Data publikacji: 2013-03-07 10:53:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_208_2013
(XXIX_208_2013.pdf - 57.263 KB) Data publikacji: 2013-03-07 10:54:31 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_209_2013
(XXIX_209_2013.pdf - 233.079 KB) Data publikacji: 2013-03-07 10:55:10 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_210_2013
(XXX_210_2013.pdf - 86.655 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:12:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_211_2013
(XXX_211_2013.pdf - 68.767 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:13:00 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_212_2013
(XXX_212_2013.pdf - 159.489 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:27:17 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_213_2013
(XXX_213_2013.pdf - 1207.66 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:28:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_214_2013
(XXX_214_2013.pdf - 1417.901 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:18:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_215_2013
(XXX_215_2013.pdf - 35.711 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:18:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_216_2013
(XXX_216_2013.pdf - 45.727 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:19:18 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_217_2013
(XXX_217_2013.pdf - 50.095 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:20:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_218_2013
(XXX_218_2013.pdf - 113.914 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:21:15 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_219_2013
(XXX_219_2013.pdf - 266.187 KB) Data publikacji: 2013-04-03 09:22:14 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_220_2013
(XXXI_220_2013.pdf - 840.214 KB) Data publikacji: 2013-05-22 11:56:01 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_221_2013
(XXXI_221_2013.pdf - 1507.721 KB) Data publikacji: 2013-05-22 11:57:31 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_222_2013
(XXXI_222_2013.pdf - 47.311 KB) Data publikacji: 2013-05-22 11:57:58 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_223_2013
(XXXI_223_2013.pdf - 360.077 KB) Data publikacji: 2013-05-22 11:58:45 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_224_2013
(XXXI_224_2013.pdf - 71.887 KB) Data publikacji: 2013-05-22 11:59:18 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_225_2013
(XXXI_225_2013.pdf - 1550.2 KB) Data publikacji: 2013-05-22 12:01:02 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_226_2013
(XXXI_226_2013.pdf - 110.548 KB) Data publikacji: 2013-05-22 12:02:21 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_227_2013
(XXXI_227_2013.pdf - 70.255 KB) Data publikacji: 2013-05-22 12:02:50 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_228_2013
(XXXI_228_2013.pdf - 59.247 KB) Data publikacji: 2013-05-22 12:03:50 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_229_2013
(XXXII_229_2013.pdf - 1041.91 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:36:54 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_230_2013
(XXXII_230_2013.pdf - 1213.629 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:38:23 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_231_2013
(XXXII_231_2013.pdf - 40.815 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:38:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_232_2013
(XXXII_232_2013.pdf - 93.391 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:40:30 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_233_2013
(XXXII_233_2013.pdf - 42.415 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:40:57 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_234_2013
(XXXII_234_2013.pdf - 118.588 KB) Data publikacji: 2013-06-07 12:41:28 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_235_2013
(XXXIII_235_2013.pdf - 2547.315 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:18:13 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_236_2013
(XXXIII_236_2013.pdf - 1030.154 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:19:15 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_237_2013
(XXXIII_237_2013.pdf - 1042.032 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:24:36 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_238_2013
(XXXIII_238_2013.pdf - 23.771 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:24:59 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_239_2013
(XXXIII_239_2013.pdf - 18.363 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:33:55 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_240_2013
(XXXIII_240_2013.pdf - 60.063 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:34:16 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_241_2013
(XXXIII_241_2013.pdf - 49.023 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:34:50 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_242_2013
(XXXIII_242_2013.pdf - 114.665 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:35:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_243_2013
(XXXIII_243_2013.pdf - 43.743 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:36:19 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_244_2013
(XXXIII_244_2013.pdf - 107.574 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:37:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_245_2013
(XXXIII_245_2013.pdf - 109.372 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:56:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_246_2013
(XXXIII_246_2013.pdf - 110.01 KB) Data publikacji: 2013-07-08 10:58:20 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_247_2013
(XXXIII_247_2013.pdf - 603.983 KB) Data publikacji: 2013-07-08 11:00:22 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_248_2013
(XXXIV_248_2013.pdf - 560.08 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:20:14 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_249_2013
(XXXIV_249_2013.pdf - 2260.476 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:22:09 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_250_2013
(XXXIV_250_2013.pdf - 1003.642 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:41:01 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_251_2013
(XXXIV_251_2013.pdf - 601.369 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:42:12 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_252_2013
(XXXIV_252_2013.pdf - 115.365 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:43:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_253_2013
(XXXIV_253_2013.pdf - 342.37 KB) Data publikacji: 2013-08-08 12:43:50 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_254_2013
(XXXV_254_2013.pdf - 96.495 KB) Data publikacji: 2013-09-04 10:49:41 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_ 255_ 2013
(XXXV_ 255_ 2013.pdf - 3230.294 KB) Data publikacji: 2013-09-04 10:53:58 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_256_2013
(XXXV_256_2013.pdf - 1145.916 KB) Data publikacji: 2013-09-04 10:55:42 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_257_2013
(XXXV_257_2013.pdf - 469.423 KB) Data publikacji: 2013-09-04 10:56:58 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_258_ 2013
(XXXVI_258_ 2013.pdf - 1378.262 KB) Data publikacji: 2013-09-24 11:59:38 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_259_2013
(XXXVI_259_2013.pdf - 1060.79 KB) Data publikacji: 2013-09-24 12:01:19 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_260_2013
(XXXVI_260_2013.pdf - 82.111 KB) Data publikacji: 2013-09-24 12:02:20 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_261_2013
(XXXVI_261_2013.pdf - 82.975 KB) Data publikacji: 2013-09-24 12:03:23 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_262_2013
(XXXVI_262_2013.pdf - 74.527 KB) Data publikacji: 2013-09-24 12:04:39 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVI_263_2013
(XXXVI_263_2013.pdf - 74.479 KB) Data publikacji: 2013-09-24 12:23:34 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_264_2013
(XXXVII_264_2013.pdf - 2121.163 KB) Data publikacji: 2013-10-14 08:13:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_265_2013
(XXXVII_265_2013.pdf - 1067.115 KB) Data publikacji: 2013-10-14 08:14:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_266_2013
(XXXVII_266_2013.pdf - 427.51 KB) Data publikacji: 2013-10-14 08:16:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_267_2013
(XXXVII_267_2013.pdf - 72.767 KB) Data publikacji: 2013-10-14 08:17:59 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVII_268_2013
(XXXVII_268_2013.pdf - 193.898 KB) Data publikacji: 2013-10-14 08:19:43 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_269_2013
(XXXVIII_269_2013.pdf - 2512.594 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:09:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_270_2013
(XXXVIII_270_2013.pdf - 1109.656 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:10:07 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_271_2013
(XXXVIII_271_2013.pdf - 66.287 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:10:29 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_272_2013
(XXXVIII_272_2013.pdf - 38.619 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:10:55 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_273_2013
(XXXVIII_273_2013.pdf - 112.523 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:11:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_274_2013
(XXXVIII_274_2013.pdf - 117.364 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:12:05 Redaktor: Piotr Giereś
XXXVIII_275_2013
(XXXVIII_275_2013.pdf - 38.283 KB) Data publikacji: 2013-11-08 12:12:46 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_276_2013
(XXXIX_276_2013.pdf - 1518.344 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:28:55 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_277_2013
(XXXIX_277_2013.pdf - 1070.744 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:30:07 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_278_2013
(XXXIX_278_2013.pdf - 32.779 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:31:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_279_2013
(XXXIX_279_2013.pdf - 323.695 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:32:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIX_280_2013
(XXXIX_280_2013.pdf - 103.375 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:32:49 Redaktor: Piotr Giereś
XL_281_2013
(XL_281_2013.pdf - 1634.655 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:35:02 Redaktor: Piotr Giereś
XL_282_2013
(XL_282_2013.pdf - 231.587 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:35:57 Redaktor: Piotr Giereś
XL_283_2013
(XL_283_2013.pdf - 168.198 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:36:55 Redaktor: Piotr Giereś
XL_284_2013
(XL_284_2013.pdf - 903.623 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:38:05 Redaktor: Piotr Giereś
XL_285_2013
(XL_285_2013.pdf - 175.424 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:39:00 Redaktor: Piotr Giereś
XL_286_2013
(XL_286_2013.pdf - 2454.182 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:40:56 Redaktor: Piotr Giereś
XL_287_2013
(XL_287_2013.pdf - 1104.529 KB) Data publikacji: 2013-12-10 23:42:57 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_288_2013
(XLI_288_2013.pdf - 2194.107 KB) Data publikacji: 2014-01-03 14:00:17 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_289_2013
(XLI_289_2013.pdf - 1107.992 KB) Data publikacji: 2014-01-03 14:00:53 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_290_2013
(XLI_290_2013.pdf - 303.323 KB) Data publikacji: 2014-01-03 14:01:12 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_291_2013
(XLI_291_2013.pdf - 395.977 KB) Data publikacji: 2014-01-03 14:01:30 Redaktor: Piotr Giereś
XLI_292_2013
(XLI_292_2013.pdf - 137.645 KB) Data publikacji: 2014-01-03 14:01:56 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4528

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-01-17 09:34:14
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2013-02-05 13:23:39
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2014-01-05 11:51:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony